Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

Biomedicinska analytiker arbetar i en spännande miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Genom utbildningen blir du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap och kan arbeta både nationellt och internationellt med biomedicinskt laboratoriearbete. Du kan läsa programmet i Uppsala eller Sundsvall.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Sundsvall, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Sundsvall, 100 %, Campus, Svenska

Biomedicinska analytikerprogrammet förbereder dig för en karriär inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning med fokus på det humanbiologiska området. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och ny teknik. Därför är Biomedicinska analytikerprogrammet anpassat så att du får en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet samt möjlighet till fortsatta studier.

Laboratoriemetodik är central i utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet integreras. Din verksamhetsförlagda utbildning sker på utvalda laboratorier inom diagnostik och forskning. Regionens många bioteknikföretag gör Uppsala särskilt lämpat för biomedicinska studier.

Biomedicinska analyser är livsviktiga, men redan i dag finns en brist av biomedicinska analytiker både i Sverige och utomlands. Du kan räkna med att bli en del av en snabbt utvecklande bransch både under utbildningen och i yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en biomedicinsk analytikerexamen (Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science) samt en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Första årets kurser ger dig grundläggande teoretisk och laborativ kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi/fysiologi samt en kemisk/biokemisk analytisk grund som blir en bas för ditt framtida lärande. Flera kurser omfattar undervisning i dokumentation, kvalitetssäkring, muntlig och skriftlig framställning, laboratorieorganisation och bioinformatik.

Sista terminen består av två valbara fördjupningskurser samt ett examensarbete som vanligtvis utförs i forskningsmiljö, nära den kliniska/diagnostiska verksamheten. Du medverkar i planering och utförande av examensarbetet som redovisas i en vetenskaplig uppsats.

Kurser inom programmet

År 1

 • Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 11 hp
 • Biokemi med molekylärbiologi, 34 hp
 • Anatomi/fysiologi/cellbiologi med histologi, 15 hp

År 2

 • Klinisk fysiologi, 7 hp
 • Medicinsk mikrobiologi, 11 hp
 • Patologi och klinisk genetik, 11 hp
 • Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp
 • Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp

År 3

 • Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp
 • Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp
 • Tillämpad laboratorievetenskap och kvalitetssäkring, 9 hp
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap. Fördjupningskurs I, 7 hp
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap. Fördjupningskurs II, 8 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Studera utomlands

Inom de internationella universitetsnätverken Nordplus och Erasmus sker studentutbyten och andra aktiviteter tillsammans med europeiska universitet, till exempel i Gent, Dublin och Trondheim/Ålesund.

Undervisningen på Biomedicinska analytikerprogrammet sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och seminarier. Under studierna kommer du att laborera och träna på att läsa metodbeskrivningar samt lära dig att tolka resultatet från laborationer.

Studieort Sundsvall

Förutom de studieplatser på programmet i Uppsala vid Uppsala universitet finns det också ett antal studieplatser på programmet för studier i Sundsvall vid Mittuniversitetet.

Läser du programmet i Sundsvall sker första årets studier vid Mittuniversitetet, campus Sundsvall och i Landstinget Västernorrlands lokaler. Under andra och tredje året läser du kurserna delvis i Uppsala. Hur stor del som sker i Uppsala respektive Sundsvall varierar från kurs till kurs. Vissa månader åker du till Uppsala varje vecka, vissa månader åker du inte alls. Undervisningsmomenten ges i största möjliga mån på distans, till exempel ges många föreläsningar online. Kurser förlagda i Uppsala kan kräva att vissa moment, såsom seminarier, måste examineras i Uppsala.

Du kan välja flera olika yrkeskarriärer eftersom det finns många uppgifter för en biomedicinsk analytiker att utföra. En examen från Biomedicinska analytikerprogrammet öppnar upp för studier med olika inriktningar på avancerad nivå både vid Uppsala universitet och andra lärosäten. Du kan studera vidare inom biomedicinsk laboratorievetenskap vid Uppsala universitet på magister-, master- och forskarutbildningsnivå.

Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda då bristen på biomedicinska analytiker kommer att växa under de kommande åren eftersom många yrkesverksamma analytiker går i pension.

Som biomedicinsk analytiker kan du arbeta med en mängd olika saker som till exempel med att:

 • spåra sjukdomsalstrande bakterier, virus eller svampar
 • upptäcka anlag för genetiska sjukdomar
 • spåra tecken på sjukdomar i blod eller vävnader
 • hjälpa barnlösa vid provrörsbefruktning
 • kontrollera livsmedels innehåll av olika substanser
 • analysera dopingprover och bekämpa dopning
 • identifiera förgiftningar
 • leta efter läkemedel i kroppen
 • upptäcka fysiologiska funktionsfel
 • analysera blod och vävnader
 • hitta och undersöka tumörer, cancer och vävnadsspår.

Forskning

Flera biomedicinska analytiker forskar själva och andra har en nyckelroll på forskningslaboratorier. Det laborativa arbetet vid biomedicinsk forskning är grundläggande för resultaten och en biomedicinsk analytiker kan bidra med idéer, vilket gör att man blir medförfattare till arbeten. Detta kan resultera i byte till en forskarbana och en doktorsexamen med tiden. Andra läser vidare direkt och några ända till doktorsexamen.

Arbetsplatser

Dag och natt arbetar de biomedicinska analytikerna för att vårdmaskineriet ska fungera utan friktion. De finns även på många andra arbetsplatser än inom vården. Här kan du räkna med att finna biomedicinska analytiker på nyckelpositioner inom organisationen:

 • analysföretag
 • djursjukhus
 • forskningslaboratorier
 • kemiindustri, till exempel vattenlaboratorier, energibolag, färgfirmor
 • kriminaltekniska laboratorier
 • livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsverket
 • läkemedelsföretag
 • primärvården
 • rättsmedicin
 • sjukhuslaboratorier
 • Smittskyddsinstitutet (SMI)
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin