Fysioterapeutprogrammet

180 hp

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Målet med Fysioterapeutprogrammet är att du ska kunna arbeta självständigt som fysioterapeut utifrån ett förhållningssätt där fysiska, psykologiska och sociala faktorer integreras och används tillsammans med individens målsättning och förutsättningar.

Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda, behandla och utvärdera insatta åtgärder.

Under dina studier inhämtar du kunskap kring hur du kan arbeta med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska ohälsa, på såväl individ, grupp, som samhällsnivå, när människans hälsa begränsas eller hotar att begränsas av exempelvis sjukdom, skada, ålder och miljöfaktorer.

Fysioterapeuten spelar en viktig roll som vägledare och ansvarig för att patientens resurser tas tillvara så att hen kan fungera så självständigt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna. I denna process arbetar fysioterapeuten utifrån gällande evidens i samspel med klienten, eventuella närstående, och andra yrkesgrupper. Detta övar du på såväl teoretiskt som praktiskt under programmet individuellt och i interaktion med andra studenter, lärare samt patienter och handledare under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Kunskapsutvecklingen är snabb. Det innebär att du ständigt får vara beredd på att lära och värdera ny kunskap. Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, psykologiska och beteendevetenskapliga ämnen. Teoretiska och praktiska kurser varvas med VFU i olika verksamheter och organisationer. VFU-placeringarna är förlagda till olika delar av landet.

Fysioterapeutprogrammet har en stark forskningsanknytning.

Examen

Programmet leder till en fysioterapeutexamen (Bachelor of Science in Physiotherapy) samt en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med fysioterapi som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Fysioterapeutprogrammet omfattar sex terminer som består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Den sista terminen innehåller en uppsats om 15 högskolepoäng (hp).

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Fysioterapi I - Hälsa, beteende och vetenskapsmetodik I, 12 hp
 • Psykologi, 7,5 hp
 • Fysiologi och anatomi I, 10,5 hp

Termin 2

 • Anatomi II - Muskler och leder, 7,5 hp
 • Fysioterapi II - Rörelsebeteende, fysisk träning och funktionell anatomi, 15 hp
 • Ortopedi, 3 hp
 • Kirurgi, 1,5 hp
 • Invärtesmedicin, 3 hp

Termin 3

 • Fysioterapi III - Akuta och subakuta tillstånd inklusive VFU (7,5 hp), 16,5 hp
 • Psykologi II - Kommunikation och samtal, 6 hp
 • Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi, 7,5 hp

Termin 4

 • Neurologi, 3 hp
 • Pediatrik och geriatrik, 3 hp
 • Fysioterapi IVa - Rehabilitering och habilitering inklusive VFU II (7,5 hp), 18 hp
 • Fysioterapi IVb - Fysisk aktivitet vid folksjukdomar inklusive vetenskapsmetodik II, 6 hp

Termin 5

 • Psykiatri inklusive psykisk ohälsa, 3 hp
 • Fysioterapi V - Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inklusive VFU III (7,5 hp), 22,5 hp
 • Vetenskapsmetodik III - PM, 4,5 hp

Termin 6

 • Vetenskapsmetodik IV - examensarbete, 15 hp
 • Fysioterapi VI - Ledarskap, organisation och samhälle, inklusive KUA (3 hp), 7,5 hp
 • Valbar kurs alternativt valbar VFU, 7,5 hp

Studera utomlands

Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet vill förbereda studenterna för de möjligheter och utmaningar som är del av en global värld genom att integrera konceptet global hälsa i utbildningen. Målsättningen är att integrera global hälsa i de kurser som ges på programmet samt att utbildningsinnehållet är förankrat i internationell hälsoforskning.

Studenter vid fysioterapeutprogrammet har möjlighet att läsa kurser, förlägga praktik (VFU) utomlands, samt åka utomlands inom ramen för examensarbetet. All utbytesverksamhet sker i samarbete med avdelningen för internationalisering vid universitetet. Utresande studenter kan ansöka om resebidrag från programmet.

Studierna är relativt bundna. Inom programmet bedrivs undervisningen huvudsakligen i grupp och din medverkan i grupperna är viktig. På programmet används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, praktisk träning av olika moment, workshops och seminarier. Delar av kurser eller hela kurser kan komma att ges digitalt.

Utbildning i att omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap sker framförallt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i olika verksamheter och organisationer. Under termin tre, fyra och fem innehåller utbildningen VFU om vardera fem veckor/termin där du handleds av en fysioterapeut inom en verksamhet där du får möjlighet att uppnå de mål som kursen är inriktad på. VFU-placeringarna kan till exempel vara förlagda till sjukhus, vårdcentraler, kommunal verksamhet eller privata vårdgivare och du tilldelas dessa av universitetet.

VFU-placeringarna är förlagda till olika delar av landet, men framförallt till Uppsala, Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs och Värmlands län. Du får således räkna med att göra de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Uppsala med omnejd. Under termin sex har du möjlighet att välja en valbar kurs som heter "Valbar VFU" och då kan du själv välja inom vilken verksamhet du önskar fördjupa dig.

Programmet arbetar även med interprofessionellt lärande (IPL) vilket innebär att studenter från olika (vård)utbildningar får träna sin förmåga att samverka kring olika frågeställningar. Detta sker dels genom samverkan kring verkliga patientfall och dels kring olika teman. Målet är att studenterna ska lära sig av varandra, reflektera över den egna yrkesrollen och förbereda sig inför den framtida yrkesutövningen där den goda kontakten mellan olika professioner och helhetsbilden av vårdkedjan är av stor betydelse.

Fysioterapeutprogrammet har varierande examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, examination av praktiska färdigheter och skriftliga rapporter. Utbildningen är upplagd som heltidsstudier och det är inte möjligt att läsa programmet i snabbare takt än den normala studiegången. Undervisning sker både på campus Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala och digitalt.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska med stor del av kurslitteraturen på engelska. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Som färdig fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden i samhället som till exempel inom sjukvård, hälsovård eller utbildning, i både offentlig och privat verksamhet. Du får göra självständiga undersökningar och bedömningar samt behandla och utvärdera insatta åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Fysioterapeutyrket är självständigt och kreativt, och arbetet kräver god kommunikationsförmåga.

Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap. För dig som är intresserad av vidareutbildning finns flera möjligheter. Dels kan du gå fristående kurser, dels kan du fortsätta på magister- eller masterprogram, samt söka dig vidare till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin