Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 hp

Vill du bidra till att fossila bränslen ersätts med förnybara energikällor, bygga ut elkraften eller jobba för en hållbar utveckling av elbilar? Det kan bli verklighet om du läser till högskoleingenjör i elektroteknik. Som elektroingenjör förstår du hur tekniken fungerar och hur den kan användas för att skapa morgondagens produkter. Det är eftertraktat i en bransch med stort behov av kompetens både i Sverige och utomlands.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Elnätets betydelse som energieffektiv och miljövänlig energibärare blir större och större. Elbilar introduceras i mer omfattande skala och där behövs kunskaper om hur utvecklingen ska se ut för en långsiktig hållbarhet. Det krävs modernare styrsystem och energibesparande teknik för att nå ett hållbart samhälle. I takt med det växande behovet av modern infrastruktur för el ökar också efterfrågan på kvalificerade elektroingenjörer.

På Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att exempelvis förstå de olika komponenterna i elnätet. Du får också kunskaper med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av energiförbrukningen.

Förutom att lära dig använda och utveckla avancerad teknik får du också öva på att kommunicera, samarbeta och tänka kreativt. Ingenjörsinriktade projektkurser återkommer i alla årskurser som ett viktigt led i att träna såväl självständig förmåga som samarbete i grupp. Ett bra exempel på detta är kursen där du får vara med och bygga en elbil. Där får du de verktygen som behövs för att omsätta teori i praktik, vilket utvecklar dina färdigheter och förbättrar dina chanser till attraktiva jobb inom såväl näringsliv som inom forskning.

Efter utbildningen förstår du hur elektroniken fungerar och hur den kan användas för att utveckla framtidens produkter.

Examen

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering).

Under årskurs ett läser du matematik, grundläggande mekanik, ett kursblock i elektroteknikens grunder och en stor projektkurs. Under årskurs två och tre läser du kurser i:

  • elektronik
  • elkraftteknik
  • programmering och beräkningsvetenskap
  • CAD
  • mjuk- och hårdvarudesign av mät- och styrsystem
  • företagsekonomi.

Programmet har en profilering mot elkraftteknik samtidigt som det ger en bred bas inom övriga delar av elektrotekniken. Många kurser är projektorienterade och ger dig möjlighet att direkt omsätta teorin i praktiken.

I årskurs tre kan du välja mellan att ytterligare bredda din kompetens eller fördjupa dig i ett smalare område inom elektroteknik beroende på ditt intresseområde. Den sista terminen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Därigenom får du chans att visa din förmåga att arbeta som ingenjör och du får också tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under den sista terminen göra examensarbetet och/eller läsa valbara kurser utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 400 universitet i hela världen.

Kärnkurserna som elektroteknikens grunder, elektronik, elkraftteknik samt mät- och styrsystem ger dig såväl gedigna och breda grundkunskaper som direkt tillämpbara färdigheter. Projektarbeten är viktiga moment i kärnkurserna i samtliga årskurser.

Kurserna och delar av kurslitteraturen är på svenska men det förekommer föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.

Programmets näringslivsanknytning med till exempel ABB, Vattenfall, Fortum via studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter ger en tydlig koppling till möjliga arbetsgivare.

Med en examen i elektroteknik får du möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete. Elektroingenjörer behövs för arbete med utveckling, konstruktion, test, drift och underhåll av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form av elektroniska styrsystem.

Vår framtida energiförsörjning är ett viktigt område där elektroingenjörer kan jobba med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av energiförbrukningen. Elektroingenjörer efterfrågas också för arbete med utveckling, konstruktion, test, installation samt drift och underhåll av elektrotekniska system särskilt inom elkraftområdet.

Under årskurs tre kan du söka till senare del på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Du kan även välja att läsa vidare på ett masterprogram.

Programmet har stark anknytning till den världsledande forskningen som bedrivs på Ångströmlaboratoriet inom elektrisk energigenerering och elektriska drivsystem.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin