Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

180 hp

Vill du utveckla morgondagens medicintekniska produkter som kan rädda liv, ställa tidig diagnos och underlätta för att rätt behandling sätts in? Lockar en snabbt växande och tvärvetenskaplig bransch, samtidigt som du vill bidra till förbättrad hälsa och sjukvård? Då kan Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik vara något för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Medicintekniska produkter och lösningar bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet. Tekniken ger också möjlighet för människor att leva ett både längre och mer aktivt liv. Men utvecklingen måste fortsätta. Det finns exempelvis behov av att kunna ställa tidigare diagnos för cancersjukdomar, att följa upp och se effekten av olika slags behandlingar, eller att kunna ta fram nya lösningar för sjukvård på distans. För det krävs teknisk specialistkompetens inom området medicinsk teknik.

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik har tagits fram i dialog med sjukvård och industri för att kunna möta de utmaningar som finns idag och i framtiden inom hälsosektorn. På programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som medicintekniker inom sjukvård eller industri.

Programmet innefattar också verksamhetsförlagd utbildning i form av laborativa moment och praktik på något av flera regionsjukhus som anslutit sig till programmet.

Du som söker programmet har förmodligen ett tekniskt intresse och vill vara med om att förbättra sjuk- och hälsovården.

Examen

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering).

År 1

Utbildningen inleds med att du utöver en introduktionskurs till programmet läser flera baskurser, som matematik, materialvetenskap, elektriska mätmetoder, människa-datorinteraktion, mekanik och ett biologiskt basblock. Det ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för de senare mer tekniskt avancerade kurserna.

År 2

Under det andra året läser du mer avancerade tekniska kurser som alla är viktiga för din framtida yrkesutövning som medicinteknisk ingenjör. Elektronik, programmeringsteknik, styr- och reglerteknik och automatiserings- och robotteknik är exempel på några kurser. Dina färdigheter i att förstå, analysera och hantera tvärvetenskapliga utmaningar och möjligheter vidareutvecklas också genom kurser i medicinsk mätteknik, medicinsk fysik och teknik, medicinsk sensorteknik samt regelverk, patientsäkerhet och etik.

År 3

Det tredje och sista året ger dig både ytterligare ämnesfördjupning och kontakt med arbetsmarknaden. Du får kompletterande färdigheter genom kurser i miljöteknik och industriell ekonomi, men går även fördjupningskurser med inriktning mot medicinsk informatik och implementering av medicinsk teknik. Kursen verksamhetsförlagd utbildning ger dig en unik inblick i hur arbetet ser ut för en högskoleingenjör i medicinsk teknik på ett av sjukhusen i regionen. Valbara kurser ger dig också möjligheter att fördjupa dig inom ledarskap och projektledning, alla uttalat viktiga för industrin.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Examensarbetet ger dig möjligheten att arbeta med konkreta utmaningar inom den medicintekniska industrin, sjukvården eller forskningen, och tillsammans med dem hitta nya lösningar. Om du vill finns det också möjligheter att göra examensarbetet utomlands.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

Som student på Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik får du en verklighetsanknuten utbildning. Du får teoretiska grunder genom föreläsningar och övningar, där du arbetar både i grupp och självständigt. Du får också möjlighet till praktik och laborationer i sjukhusmiljö under handledning. Du får även ta del av gästföreläsare från olika branschorganisationer och företag som berättar om sina yrkeserfarenheter och hur framtiden ser ut.

De flesta kurserna och stora delar av kurslitteraturen är på svenska men det förekommer kurser på engelska och likaså föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker.

Du får regelbundet träna på både muntlig och skriftlig redovisning.

Examinationsformerna varierar men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart genom projektuppgifter.

Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta på sjukhus såväl som i industrin. Sjukhusen har ett stort och växande behov av den här typen av kompetens, delvis kopplat till den ökande mängden avancerad teknik som installeras i klinisk miljö. I Sverige finns det dessutom över 600 företag med verksamhet inom medicinsk teknik och antalet företag och anställda inom branschen ökar stadigt. Enligt branschorganisationen Swedish Medtech bedöms en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik vara mycket attraktiv för deras medlemsföretag.

Exempel på arbetsuppgifter är att utveckla och konstruera medicinteknisk utrustning, utföra service och reparation av medicinteknisk utrustning, utbilda och ta fram instruktioner för hur medicinteknisk utrustning ska användas.

Högskoleingenjörsutbildningen i medicinsk teknik vid Uppsala universitet fokuserar på att ge en så komplett bas som möjligt för det fortsatta arbetslivet. Som student får du direkt insyn i hur arbetet kan se ut, särskilt genom den verksamhetsförlagda utbildningen på regionens sjukhus. Detta ger betydande mervärde till den färdiga ingenjören, som ofta går via en anställning på sjukhuset till ett företag.

Det finns också möjlighet att fortsätta studera efter examen. Med en högskoleingenjörsexamen är du behörig att söka till tekniska masterutbildningar i och utanför Sverige. Är du intresserad av projektledning och management? Då kan vi varmt rekommendera masterprogrammet i industriell ledning och innovation som ges vid Uppsala universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin