Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

180 hp

Förena ditt intresse för filosofi med etik och lägg till statskunskap eller kulturantropologi. Du får då en unik förståelse för dagens och morgondagens kultur och samhälle. Kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys ger dig insikter i samtidens politiska sociala frågor och öppnar dörren till arbete i många olika branscher där förmåga att tänka, skriva och analysera är viktigt. Du får också viktiga verktyg för kritiskt tänkande och argumentationsanalys och vässar din profil med både besluts- och riskanalys.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Tyngdpunkten på etik och samhällsfilosofi utmärker kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys. Under utbildningen lär du dig att förstå hur kultur och samhälle ser ut idag och hur de bör se ut i framtiden. Du utvecklar din förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta, argumentera, kritiskt granska och diskutera.

Kunskaper i antingen statsvetenskap eller kulturantropologi ger dig möjlighet att använda ditt kritiska tänkande på konkreta samhällsfrågor och problem förknippade med demokratins utveckling, globalisering och urbanisering. Dessutom får du en ökad insikt i betydelsen av normer, värderingar och materiella villkor för hur vi förstår och analyserar samhället och kulturen. För att bredda din kompetens ytterligare ingår en programspecifik termin med kurser i statistik, riskanalys, massmedier i samhället och beslutsteori.

Utbildningen ger dig

 • fördjupade kunskaper i praktisk filosofi och etik som öppnar nya arbetsfält
 • verktyg för att värdera, analysera och kritiskt granska sociala, politiska och policyrelaterade problem
 • kunskaper i statistik, riskanalys och beslutsteori.

Studierna ger dig förutsättningar för att förstå dagens komplexa, mångkulturella och globala samhälle från olika perspektiv. De ger dig också möjlighet att använda dina kunskaper under en termins praktik. Inför praktiken är det du själv som tar de avgörande initiativen, till exempel när det gäller val av tänkbara arbetsplatser och att ta kontakt med dessa. Det hjälper dig att utveckla din självständighet och att bygga upp ett nätverk.

Med breddad kompetens i statskunskap eller kulturantropologi, kunskaper i praktisk filosofi och erfarenhet av att reflektera kring etiska frågor öppnar du nya arbetsfält som inte alltid förknippas med filosofisk kompetens. Det kan vara inom den politiska intressesfären och den sociala sektorn, hos olika intresseorganisationer eller inom finansbranschen där du exempelvis kan jobba som analytiker, utredare eller skribent. Dina färdigheter ger dig möjlighet att arbeta effektivt på olika och föränderliga arbetsplatser.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med praktisk filosofi som huvudområde.

Inom kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys förenas filosofi med etik, statskunskap och kulturantropologi. Du får läsa programspecifika kurser i bland annat statistik, beslutsteori och besluts- och riskanalys, och massmedia. Inom programmet finns även möjlighet att läsa valbara kurser på filosofiska institutionen eller andra institutioner inom historisk-filosofiska fakulteten. Du har även möjlighet till praktik och utlandsstudier.

Praktisk filosofi handlar till stor del om etik. Så väl som i vardagen som på jobbet, i olika situationer och inte minst när vi går och röstar måste vi ta beslut som är etiskt viktiga. En bättre uppfattning om etiska frågor och hur vi kan resonera kring dem är en kunskap att bära med sig genom hela livet. Till den praktiska filosofin hör, förutom etik, områden som moralfilosofi, samhällsfilosofi, religionsfilosofi och estetik. Uttrycket "praktisk" filosofi syftar på intresset för frågor som rör mänsklig "praxis", det vill säga vårt handlande och de normer, värderingar och ideologier vi följer eller ger uttryck åt.

Statskunskap studerar och analyserar politik ur olika perspektiv. Det kan exempelvis vara frågor som berör samhällets organisation och styrelse, demokrati och makt eller politiska aktörer som partier, medborgare och intresseorganisationer, politisk kultur och politiskt deltagande.

Kulturantropologi studerar och vill förstå människor - varför är de som de är och gör som de gör? Hur tänker de, hur talar de, äter, krigar, älskar. Hur organiserar de sig socialt, politiskt, och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Kurser inom programmet

Termin 1–2

 • Praktisk filosofi A, 30 hp
 • Praktisk filosofi B, 30 hp

Studenter vid programmet läser en speciellt anpassad version av kurserna.

Termin 3

 • Beslutsteori, 7,5 hp
 • Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys, 7,5 hp
 • Massmedia i samhälle, 7,5 hp
 • En kurs i statistik, 7,5 hp

Termin 4

 • Statskunskap A, 30 hp eller Kulturantropologi A, 30 hp

Termin 5

 • Valbara kurser, totalt 30 hp. Praktik (7,5 eller 15 hp) eller utlandsstudier kan väljas.

Termin 6

 • Praktisk filosofi C, 30 hp

Studera utomlands

Under termin fem har du möjlighet att, efter överenskommelse med programansvarig, göra utbytesstudier via Uppsala universitets centrala avtal eller de som finns vid historisk-filosofiska fakulteten. Utbytesstudier erbjuds över en stor del av världen. Uppsala universitet har studentutbytesavtal med över 400 andra universitet.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Vissa delar av undervisningen kan ges på engelska. Undervisningen i seminarieform ger dig träning i kommunikations-, presentations- och argumentationsteknik. Seminarieformen tränar också din förmåga att arbeta i grupp.

Programmet erbjuder även möjlighet att göra praktik någon gång under termin fem. En rad olika arbetsplatser kan vara lämpliga för praktiken, inklusive olika medieföretag, myndigheter, och organisationer.

Våra tidigare programstudenter har till exempel praktiserat vid är Amnesty, Kulturdepartementet, Karolinska institutet och Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS). I kontakterna med tänkbara värdar för praktiken får du stöd från institutionen. Vi kan till exempel skriva rekommendationsbrev eller hjälpa dig att få kontakt med tidigare studenter som har värdefulla erfarenheter.

Med en examen från kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys får du med dig en djup och bred uppsättning färdigheter. Dina kompetenser i analys och argumentation kan tillämpas i många yrkesbanor, och du får även med dig en skärpt skriftlig förmåga efter arbete med din kandidatuppsats och skriftliga inlämningsuppgifter.

Utöver detta kommer du ha kunskap i statistik, besluts- och riskanalys samt statskunskap eller kulturantropologi. Ämneskombinationerna ger dig goda förutsättningar för ett arbete inom journalistik, policy- och samhällsanalys, på myndigheter och icke-statliga organisationer, och i näringslivet.

Tidigare studenter på programmet arbetar idag bland annat på myndigheter, inom media och reklam, med folkbildning och med bistånd. Titlar kan inkludera

 • utredare
 • projektledare
 • informationsansvarig
 • informatör
 • skribent
 • omvärlds- och konsekvensanalytiker
 • handläggare
 • konsult.

Programmet ger behörighet till utbildning på avancerad nivå i praktisk filosofi, inklusive behörighet till Filosofiska institutionens Masterprogram i filosofi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin