Masterprogram i folkhälsa

120 hp

God folkhälsa är ett internationellt hållbarhetsmål som är centralt för att kunna möta aktuella miljö- och samhällsförändringar. Masterprogrammet i folkhälsa ger dig förutsättningar att bidra i detta viktiga arbete. Du får en bred kunskapsbas inom prevention, livsstilsrelaterad ohälsa, epidemiologi, sjukvårdens organisation, hälsofrämjande ledarskap och etik. Du blir förberedd inför arbete med folkhälsofrågor inom bland annat svenska myndigheter, regioner och kommuner. Du får också en bra grund för forskarutbildning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och masterprogrammet i folkhälsa passar därför personer med olika utbildningsbakgrund. Du kan till exempel ha en grundutbildning som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, samhällsvetare eller jurist. Kurserna i programmet behandlar många olika ämnen inom folkhälsoområdet och det finns stora möjligheter att utveckla det egna folkhälsovetenskapliga intresset under programmets gång.

När du gått programmet ska du kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra en begränsad studie eller intervention inom ett avgränsat folkhälsovetenskapligt område. Du kommer att ha goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet folkhälsa och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med metodkunskap inom huvudområdena. Du kommer inom de olika kurserna, genom grupparbeten och individuella uppgifter, att ha möjlighet att fördjupa dig inom ämnesområden du är särskilt intresserad av.

Programmet ger dig kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet folkhälsa och folkhälsoarbete samt en bra grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå. Efter utbildningen har du kompetens för praktiskt strategiskt folkhälsoarbete och utvecklingsarbete.

Programmet förbereder dig för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Därför ställs höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med folkhälsovetenskap som huvudområde.

Under första terminen erbjuds du tre kurser inom programmet, varav den första kursen är Folkhälsovetenskap i tiden. Kursen ger en överblick över faktorer som påverkar hälsan i befolkningen och olika aktörers betydelser för folkhälsan. Kursen Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa fokuserar på livsstil och individuella hälsobeteenden. Under kursens gång tränar du som student på tillämpning av evidensbaserade verktyg för beteendeförändring. Den tredje kursen, Kost, nutrition och folkhälsa inriktar sig på de aspekter av nutrition som påverkar folkhälsan. Mycket fokus läggs på verktyg för att kunna sammanställa och kritiskt granska påståenden om hur nutrition påverkar hälsan.

Under termin två erbjuds också tre kurser. Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet behandlar både kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder. Kursen Epidemiologi behandlar epidemiologisk metod och forskning baserad på registerdata. Under kursens gång tränar du som student på att designa och kritiskt granska epidemiologiska studier. Den sista kursen på terminen är Etik och folkhälsa. Inom folkhälsoområdet finns svåra etiska utmaningar. Exempelvis kan insatser på befolkningsnivå få negativa effekter på vissa individer. Under kursen analyseras och diskuteras ett etiskt perspektiv för folkhälsoarbete.

Även under termin tre ingår tre kurser i programmet. Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen. Även planering och utvärdering av interventioner och implementeringsprocesser behandlas. Kursen Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation lyfter frågor om sjukvårdssystemets struktur, organisation, juridik och politiska styrning i fokus. Framförallt läggs fokus på de senaste decenniernas organisatoriska och reformpolitiska förändringar och deras konsekvenser.

Termin fyra genomför du ett examensarbete på 30 hp. Examensarbetet kan ofta genomföras inom institutionens pågående forskningsprojekt eller i samarbete med andra organisationer eller verksamheter.

Kurser inom programmet

Termin 1

  • Folkhälsovetenskap i tiden, 15 hp
  • Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa, 7,5 hp
  • Kost, nutrition och folkhälsa, 7,5 hp

Termin 2

  • Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet, 15 hp
  • Epidemiologi, 7,5 hp
  • Etik och folkhälsa, 7,5 hp

Termin 3

  • Hälsofrämjande ledarskap, 15 hp
  • Samhällsinterventioner, 7,5 hp
  • Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation, 7,5 hp

Termin 4

  • Examensarbete i folkhälsovetenskap, 30 hp

Undervisningen bygger på en studentaktiverande pedagogik och utgörs av en kombination av föreläsningar, seminarier och uppgifter som utförs både enskilt och i grupp. Pedagogiken syftar till att utveckla ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt, ge en god förmåga att lösa problem, att samarbeta med andra och att utveckla det vetenskapliga skrivandet.

Undervisningen sker på svenska, men litteratur och kursmoment på engelska förekommer. Undervisningen sker både på campus och digitalt.

Kunskap inom folkhälsovetenskap är efterfrågat av flera aktörer i svenskt samhällsliv. Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet fokuserar specifikt på nationella och regionala utmaningar inom folkhälsoområdet och förbereder dig för arbete med folkhälsofrågor inom kommuner, regioner, myndigheter och enskilda verksamheter.

Studenter som tagit examen på masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet arbetar nu bland annat som verksamhetsutvecklare och folkhälsosamordnare i kommuner och regioner. Många återvänder till tidigare arbetsplatser men med förändrade ansvarsområden. Programmet är även forskningsförberedande och ett flertal studenter har fortsatt med doktorandstudier efter examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin