Masterprogram i geovetenskap – Hydrologi/hydrogeologi

120 hp

Vill du vara med och ansvara för framtidens vattenförsörjning eller lära dig hantera vattenrelaterade katastrofer? Är du intresserad av vattenkemi och vattnets samspel med miljön? På masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot hydrologi/hydrogeologi studerar du processer som avrinning, grundvattenbildning och flöden. Du lär dig använda våra vattenresurser och får en inblick i förhållandet mellan mänskligheten och jordens vattenresurser.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet fokuserar på processer som rör vatten vid eller nära jordytan och samspelet mellan människa-vatten. Programmet kombinerar avancerade kurser om grundläggande hydrologiska processer och modellering av grundvatten och ytvatten med hydrokemi och fältmetoder.

Under utbildningen kommer du att

  • studera vattenhantering och lära dig arbeta kring vattenrelaterade katastrofer
  • kombinera studier av hydrologiska processer med övningar i hur vi använder vattenresurser och lärdomar kring samspelet mellan människa och vatten
  • lära dig geografiska informationssystem (GIS) och numerisk modellering för att lösa komplexa hydrologiska problem.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopisk mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningen inom hydrologi fokuserar på flera områden, bl.a. avrinning, grundvattenbildning och vattenrörelser. Den är också inriktad mot modellering av hydrologiska processer, samt användning av grundläggande hydrologiska processkunskaper för att förbättra vattenresurs- och miljöplaneringen.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Den första terminen inleds med kurser i Dynamiska geosystem – global förändring följt av hydrokemi. Metodkurser erbjuds också från första terminen med Tillämpad geoinformatik och Statistik och dataanalys. Kursen Presentation och publicering hjälper dig att utveckla din kommunikationsförmåga.

Den andra terminen innehåller kurser i Hydrologiska processer, Miljöanalys, Grundvatten- och ytvattenmodellering samt en kurs i fältmetoder.

Den tredje terminen erbjuder kurser om Dricksvattenberedning och vattenledningsnät, Vatten och samhälle samt Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi. Dessa kurser följs av kurser om Snöfysik och hydrologi samt Naturolyckor och naturkatastrofer.

Inriktningens fjärde och sista termin är ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programinriktningen.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Inriktningen ger dig kunskap och färdigheter för en karriär som hydrolog/hydrogeolog inom såväl privata som offentliga sektorn. Utbildningen ger också goda förutsättningar för en forskautbildning med påföljande forskarkarriär. Möjligheter till anställning som hydrolog/hydrogeolog finns inom många områden så som miljö och naturresursförvaltning och inom den akademiska världen.

Våra alumner arbetar hos till exempel Berg AB och Sweco AB Tyréns AB som hydrogeologer, hydrologer och miljökonsulter.

Programmet ger också goda möjligheter till forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin