Masterprogram i geovetenskap – Geologi

120 hp

Vill du vara med i den gröna omställningen och se till så att samhället utvinner mineralresurser på ett ansvarsfullt sätt? Vill du se till att framtidens byggnader, tunnlar och lagring av kärnavfall blir både säkra och hållbara? Vill du arbeta för att reducera påverkan av vulkanutbrott och jordskred? På masterprogrammet i geovetenskap, inriktning geologi lär du dig att använda och bevara jordens resurser för att skapa en hållbar framtid.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Inriktningen geologi inom masterprogrammet i geovetenskap fokuserar på mineral- och bergartsbildning och deformation i ett stort antal geologiska miljöer. Programmet ger dig kompetens inom grön omställning och hållbar samhällsutveckling.

Stor vikt läggs vid geokemi och geokronologi som verktyg för att förstå geologiska processer. Genom olika projekt inom kurserna får du också erfarenhet av 3D-modellering, analog tektonisk modellering samt geokemisk, termobarometrisk och termodynamisk modellering.

Under utbildningen kommer du att lära dig om

  • betydelsen av jordens mineral och tektonik inom olika slags sammanhang,
  • ansvarsfull utvinning av olika mineraltillgångar bland annat sällsynta metaller
  • 3D-modellering och analog tektonisk modellering samt geokemisk, termobarometrisk och termodynamisk modellering.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningen inom geologi fokuserar på fasta jorden och dess processer och interaktioner, från kristallers beståndsdelar till de tektoniska plattorna. Vi forskar om naturresurser inklusiva sällsynta metaller, naturkatastrofer, magmasystem, bergskedjebildning, och globala kemiska och geodynamiska cykler.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Under den första terminen får du välja mellan kursen Prospekterings- och miljöinriktad geofysik eller Dynamiska geosystem – global förändring och Tillämpad geoinformatik. Metodkurser erbjuds också från första terminen med Geovetenskapens analysmetoder och Tillämpad geoinformatik. Kursen Presentation och publicering hjälper dig att utveckla din kommunikationsförmåga.

Kurserna i geologi speglar karaktären av Sveriges berggrundsgeologi. Kurser i Mineralogi och gemmologi, Vulkanisk och magmatisk geokemi, Metamorfa och metasomatiska processer förbereder dig för kurserna Nordens geodynamik – från arkeikum till idag samt Geodynamiskt fältprojekt.

Under den tredje terminen erbjuder vi kurser i Tektonik och geodynamik, Tillämpad 3D-geologisk kartering och modellering, Prospekteringsgeokemi och Ekonomisk geologi. Dessa kurser är en värdefull förberedelse både för ditt examensarbete och för en karriär inom industri eller forskning.

Inriktningens fjärde och sista termin är ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programinriktningen.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt i dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Masterprogrammet i geovetenskap, med inriktning på geologi, ger dig viktig kompetens för Sveriges framtid, inom industrin, den offentliga sektorn och konsultföretag. Programmet ger också goda möjligheter till forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär.

Våra alumner arbetar inom ett brett spektrum av industri- och forskningssektorer. Arbetsmöjligheter finns inom den gröna omställningen som prospekterings- eller gruvgeolog, inom den geotekniska industrin, inom geotermisk energi samt med naturkatastrofer.

Våra utexaminerade studenter arbetar bland annat på Boliden AB, Rejlers AB och Sweco AB. Arbetstitlar är prospekteringsgeologer, geologer, ingenjörsgeologer osv.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin