Masterprogram i geovetenskap – Naturgeografi

120 hp

Vill du lära dig mer om hur jordens yta har utvecklats över tid och hur den påverkas av miljöförändringar? Vill du arbeta med analyser av naturens egna arkiv för att förstå dessa förändringar? I masterprogrammet i geovetenskap, med inriktning på naturgeografi, studerar du jordens processer som över tid förändrar och formar jordytan genom samverkan med klimatet och miljön.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Inriktningen naturgeografi, inom masterprogrammet i geovetenskap, fokuserar på miljöförändringar och landskapsutveckling genom tid och rum, men också på hur glaciärer fungerar och deras roll i jordens system. Programmet kombinerar kurser i glaciologi, geomorfologi och miljö- och klimatförändringar med metodologiska kurser som GIS och fältmetoder.

Under utbildningen kommer du att

  • undersöka glaciologi, geomorfologi och klimatförändringar med metodologiska kurser som GIS och fältmetoder
  • förstå hur klimatet och miljön har förändrats genom både kvantitativa och kvalitativa analyser av naturens arkiv
  • lära dig om samspelet mellan människan och planeten jorden och effekterna av naturkatastrofer.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningen inom naturgeografi vid institutionen riktar sig mot glaciala processer och kopplingen mellan glaciärer och klimatsystem, men studerar även miljöförändringar och geokemiska cykler.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen inleds med kursen Dynamiska geosystem – global förändring som ger en möjlighet att utforska samspelet mellan jordens olika system och se hur de förändras med tiden, vilket vidareutvecklas i kursen Klimatvariationer. Metodkurser erbjuds också från första terminen med Tillämpad geoinformatik och Statistik och dataanalys. Kursen Presentation och publicering hjälper dig att utveckla din kommunikationsförmåga.

Den andra terminen fokuserar på Glaciologi och glaciala landskapsprocesser och Geomorfologi, tillsammans med en kurs i fältmetoder.

Den tredje terminen tar upp kurser om Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv, Vatten och samhälle samt Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi. Dessa kurser följs av kurser om Snöfysik och hydrologi samt Naturolyckor och naturkatastrofer.

Inriktningens fjärde och sista termin är ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programinriktningen.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Masterprogrammet i geovetenskap, med inriktning på fysisk geografi, förbereder dig med färdigheter och kunskaper för en karriär inom miljöförvaltning inom privata och statliga organisationer.

Våra utexaminerade studenter arbetar bland annat på Berg AB, Sweco AB och Tyréns AB. Arbetstitlar är bland annat geokemist, konsult, geovetare och liknande.

Programmet ger också goda möjligheter till forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin