Masterprogram i geovetenskap

120 hp

Utbildningsplan, TGV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TGV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas naturvetenskapliga masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

Behörighetskrav

Geologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi alternativt 2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap alternativt 3) 90 hp teknik och 30 hp geovetenskap alternativt 4) 90 hp geologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Hydrologi/hydrogeologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Naturgeografi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Paleobiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap alternativt 90 hp biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

En geovetarutbildning på avancerad nivå vid Uppsala universitet ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet inom en diversifierad geovetenskaplig arbetsmarknad. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna analysera problemställningar, göra synteser och utföra värderingar inom sitt specialiseringsområde (geologi, hydrologi, naturgeografi eller paleobiologi) och ha god förståelse för tillämpningar inom närliggande geovetenskapliga områden. Utbildningen skall också ge en god grund för utbildning på forskarnivå inom eller utom landet.

Genom hela utbildningen ges en systematisk och progressiv färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation. Efter genomgånget program kan studenten avlägga masterexamen. Programmets uppläggning ger också möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett års studier.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

För mastersprogrammet i geovetenskap innebär detta att:

 • ha betydande kunskaper om de olika geosystemen i tid och rum och hur dessa i samverkan eller enskilt påverkar och förändrar planeten jorden
 • tvärvetenskapligt kunna angripa geovetenskapliga frågeställningar genom att tillämpa eller anknyta kunskaper inom angränsande ämnesområden som kemi, biologi, matematik/statistik och geofysik
 • självständigt kunna tillämpa sin kunskap i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För mastersprogrammet i geovetenskap innebär detta att:

 • ha förmåga att arbeta, planera och leda arbeten i projektform/grupp
 • självständigt kunna ansvara för och på vetenskaplig grund leda utredningar och undersökningar av komplicerade geovetenskapliga problemställningar
 • kunna kritiskt granska, analysera och värdera modeller och resultat inom fackområdet
 • ha avancerade färdigheter för datorbaserade arbetsuppgifter, praktisk hantering och tolkning av analysdata samt av fältundersökningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För mastersprogrammet i geovetenskap innebär detta dessutom att:

 • självständigt kunna tillämpa sin kunskap i perspektivet hållbar utveckling

För magisterexamen hänvisas till högskoleförordningens examensordning.

Programmets uppläggning

Programmet har följande sökbara inriktningar:

 • Hydrologi/hydrogeologi
 • Paleobiologi
 • Naturgeografi
 • Geologi

Programmets första period omfattar gemensamma kurser (motsvarande 15 hp). Studierna inleds med en ämnesbred kurs som ger en djupgående förståelse av sambanden mellan de olika geosystemen i tid och rum och en kurs i tillämpad geoinformatik. De följande kurserna ger teoretiska och praktiska färdigheter i analysmetoder samt i presentations- och publiceringsteknik.

Under terminerna två och tre erbjuds ett brett utbud av valbara kärnkurser som ger en progression inom en eller flera av inriktningarna paleobiologi, naturgeografi, geologi och hydrologi/hydro­geologi.

Inom inriktningen paleobiologi finns ett samarbete med Universitetet i Lille som ger möjlighet till dubbla Masterexamen för ett

begränsat antal studenter. Utbytet sker företrädesvis i termin 3. Examensarbetet kan genomföras vid ett eller båda universiteten.

Kursinnehållet inom samtliga inriktningar är avvägt för att passa såväl en eventuell forskarutbildning som yrkes­verksamhet inom företag och myndigheter. Det avslutande examensarbetet omfattar ett examensarbete om minst 30 hp och kan utföras inom institutionen, vid ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig från kandidatutbildningen. Studenterna förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt, och sina medstudenters lärande. Programmets lärare ansvarar för att skapa goda förutsättningar för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Studier i fält är en viktig del av utbildningen. Fältarbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar ibland flera dagar i sträck på annan ort.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med geovetenskap som huvudområde alternativt naturvetenskaplig magisterexamen med geovetenskap som huvudområde.

Masterexamen/magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För att kunna antas till senare del av programmet ska studenten:

 • uppfylla behörighetskraven för programmet.
 • ha 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen.
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten kan läsa minst 15 hp inom studieplanen på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan). Studenter kan endast antas till senare del av program om det finns plats på programmet den aktuella terminen.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

För studiestart hösttermin är ansökningsperioden 15 mars - 15 april. Underlag för ansökan  kan kompletteras fram till och med den 1 juni (inför höstterminen). För studiestart vårtermin är ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. Underlag för ansökan kan kompletteras fram till och med den 1 december (inför vårterminen). Om angivna datum för sista ansökningsdag eller kompletteringsdag infaller på helgdag förskjuts deadline till närmast påföljande vardag.  Efter sista ansökningsdag finns möjlighet till sen anmälan fram till och med terminsstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in. 

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin