Masterprogram i matematik – Finansiell matematik

120 hp

Att förstå och navigera i dagens snabbt föränderliga, globala ekonomiska och finansiella landskap kräver en stark matematisk kompetens. Masterprogrammet i finansiell matematik ger dig goda förutsättningar att göra karriär inom ett område med en växande global brist på högkvalificerade personer. Efter examen kan du arbeta med komplexa finansiella data och komma fram till innovativa lösningar på utmaningar i en rad olika affärssammanhang.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i matematik med inriktning finansiell matematik passar dig som har en grundutbildning i matematik och som vill lära dig lösa problem inom finansvärlden.

Finansiell matematik är ett tvärvetenskapligt område som omfattar tillämpning av ekonomisk teori, matematik, statistik och datorprogrammering för att analysera och hantera finansiella möjligheter. Aktörer inom finanssektorn förlitar sig alltmer på mycket sofistikerade matematiska modeller för att identifiera, mäta och hantera risker, göra finansiell planering och prissättning av varor. Dessa modeller kräver experter med omfattande kunskaper inom både finans och matematik.

Programmet utvecklar din förståelse för moderna matematiska modeller och deras tillämpning inom finanssektorn, samtidigt som den ger dig flexibilitet att skräddarsy din examen med valfria kurser inom områden som intresserar dig.

I utbildningen ingår omfattande datorstödda beräkningsmetoder och simuleringar av finansiella modeller. Du kan välja att även läsa kurser inom dataanalys och maskininlärning eller något annat som kan stärka din konkurrenskraft. Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom finanssektorn.

Som student i finansiell matematik kan du även välja att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av finansiell matematik. En sådan fördjupning ger en god grund för vidare doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med finansiell matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Programmet är på 120 hp, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Möjlighet finns också att ta ut en ettårig magisterexamen. Du får läsa en kombination av kurser från den matematiska bakgrunden av finans och kurser om finansiella beräkningsmetoder och moderna aspekter av maskininlärning och datavetenskap med ekonomisk teori.

Den första terminen börjar du med en kurs om sannolikhet och martingaler tillsammans med en ekonomisk kurs i finansiell teori. Terminen fortsätter med en specialiserad kurs i finansiella derivat parallellt med en kurs i statistisk maskininlärning. Du har därefter stor valfrihet att skräddarsy din utbildning utifrån alternativ i föreslagen studieplan eller med några kurser från andra ämnesområden.

De föreslagna valbara kurserna täcker de matematiska och beräkningsmässiga aspekterna av partiella differentialekvationer och deras tillämpningar på finansiering, tidsserier och Monte Carlo-metoder och kurser i makro- och mikroekonomisk teori samt en introduktion till dataanalys.

Som avslutning på programmet gör du den sista terminen ett examensarbete på 30 hp där du får tillämpa dina kunskaper. Examensarbetet består av en självständig uppsats om ett ämne inom finansiell matematik. Du kan välja att göra ditt examensarbete inom ett av våra forskningsområden med en forskare som handledare eller som ett projekt i samarbete med näringslivet, en organisation eller myndighet. Examensarbetet leder inte sällan till en första anställning.

Väljer du att ta ut en ettårig masterexamen gör du ett mindre examensarbete på 15 hp under programmets andra termin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Utöver de föreslagna kurserna i studieplanen kan du välja att läsa andra kurser inom programmet, både inom matematik och andra ämnen. Är du osäker på om en kurs kan ingå i en examen från programmet kan du kontakta en studievägledare.

Undervisningen ges på engelska, huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter. Du studerar i en internationell miljö där mellan hälften till en tredjedel av studenterna på programmet kommer från andra länder än Sverige.

Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete individuellt och/eller i grupp. Du kan alltid diskutera med och få hjälp av våra lärare. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen och engagerade i undervisningen. Matematiska institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenter är välkomna att delta.

Studiemiljö

Både undervisning och forskning i matematik äger rum på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitets största campusområde. Här sker forskning i frontlinjen inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och datavetenskap. Som student har du tillgång till studentytor i nära anslutning till forskningsmiljöerna och institutionen, vilket gör att du lätt att komma i kontakt med dina lärare.

Läs mer om Uppsala universitets studentliv.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa kurser på ett universitet utomlands under en eller två terminer av programmet. Uppsala universitet har utbytesavtal med många universitet runt om i hela världen. Matematiska institutionen har egna utbytesavtal med ett antal universitet som är särskilt bra på matematik, till exempel i Frankrike, Tyskland, Skottland och Japan.

Det finns en ständig efterfrågan på finansmatematiker över hela världen och den ökade användningen av stora datamängder och artificiell intelligens öppnar upp för nya möjligheter att utveckla mer avancerade modeller och algoritmer.

I finansvärlden finns det olika typer av arbetsgivare som kan vara intresserade av matematikers kompetens. Det kan vara banker, försäkringsbolag, hedgefonder, kapitalförvaltningsfirmor och andra finansiella institutioner. Dessa organisationer behöver matematiker för att analysera komplexa finansiella data, utveckla och implementera modeller för att bedöma risker och avkastning, samt för att hjälpa till att fatta investeringsbeslut.

Många av våra alumner som har tagit masterexamen i finansiell matematik jobbar som olika typer av analytiker, främst inom banksektorn. En annan titel som börjar bli vanligare bland alumnerna är data scientist. Även om de flesta som tar examen i finansiell matematik ger sig ut i arbetslivet har flera av våra tidigare studenter gått vidare till doktorandstudier, både i Sverige och utomlands. Vid Uppsala universitet har vi utöver forskning inom finansiell matematik även ett centrum för interdisciplinär matematik, CIM, där det kan erbjudas intressanta doktorandprojekt inom området.

Våra alumner finns på företag som Combient, Swedbank, Uppsala Monitoring Centre, Qliro, Zettle (PayPal), Max Matthiessen Group, Nordea och många fler.

Vi anordnar en årlig karriärdag för matematikstudenter där tidigare studenter berättar om sina utbildnings- och karriärvägar samt om deras nuvarande jobb och karriärtips. På matematiska institutionens karriärsidor hittar du mer information om karriärdagen och vart våra tidigare studenter jobbar.

Karriärstöd

Under hela din studietid kan du få vägledning och delta i evenemang och aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Matematiska institutionen arrangerar en årlig karriärdag där tidigare studenter berättar om sina utbildnings- och karriärvägar. Inom området teknik och naturvetenskap arrangeras årligen en stor karriärmässa där du möter framtida arbetsgivare.

matematiska institutionens karriärsidor hittar du mer information om karriärdagen och vart våra tidigare studenter jobbar

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens karriärvägledning

UU Karriär

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin