Masterprogram i matematik – Tillämpad matematik och statistik

120 hp

De flesta saker i den verkliga världen är komplexa, från biologiska system till finansmarknader och industriella processer. Att förklara dem är avgörande för att göra framsteg eller fatta beslut och för det krävs lösningar på många matematiska problem. Detta masterprogram med inriktning tillämpad matematik och statistik ger dig verktygen för att komma fram till svar och lösningar. Efter examen är du extremt flexibel och kan arbeta inom många olika branscher.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hur får man fram rimliga sökresultat i ett nätverk med miljarder poster? Hur får man insikt i underliggande orsaker till cancer? Tillämpad matematik är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på tillämpningen av matematik, statistik och beräkningsmetoder för att modellera och beskriva komplexa system som konstant förekommer inom alla tänkbara områden, såsom tillverkning, jordbruk, sjukvård och medicin, avancerad teknik, logistik och leveranskedja, operationsanalys, datavetenskap, riskhantering, biomedicinsk vetenskap, finans och samhällsvetenskap.

Inom inriktningen tillämpad matematik och statistik på masterprogrammet i matematik lär du dig att beskriva verkligheten med hjälp av matematik. Du studerar den matematiska teorin för slumpfenomen och avancerade statistiska metoder för modellering inom olika områden. Dessutom kommer du att få goda kunskaper i dynamiska systemmodeller och lära dig att använda dem för att förstå fenomen inom allt från biologi och fysik till ekonomi och sociologi.

Det finns två föreslagna studiegångar inom inriktningen beroende på om du vill rikta in dig mer mot tillämpad matematik eller matematisk statistik. I föreslagen studieplan finns också kurser i bland annat beräkningsvetenskap, högprestandaprogrammering, dataanalys och maskininlärning, vilket är områden som blir alltmer betydelsefulla verktyg för matematiska tillämpningar.

Valfriheten inom programmet är stor och du har också möjlighet att välja kurser utöver de som finns med i studieplanen. Genom att kombinera med kurser i ett annat ämnesområde som intresserar dig kan du skaffa dig konkurrensfördelar för att få arbeta mer tvärvetenskapligt inom det.

Utbildningen erbjuder också goda möjligheter till fördjupning i de matematiska aspekterna av tillämpningarna. Forskningen i tillämpad matematik och statistik vid Uppsala universitet fokuserar på områden som tidsserieanalys, big data och datorstödda bevis i analys. Vi har även mer tillämpningsorienterad forskning, där matematikforskare utvecklar modeller i nära samarbete med forskare inom andra discipliner.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Programmet är på 120 hp, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Möjlighet finns också att ta ut en ettårig masterexamen. Programmet består av två specialiseringar, en mot tillämpad matematik och en mot matematisk statistik. Du har friheten att antingen kombinera de två specialiseringarna eller fokusera på en av dem. Du kan också kombinera med kurser inom andra ämnesområden, eller med fler kurser i datavetenskap och maskininlärning.

Specialisering mot tillämpad matematik

Inom specialiseringen mot tillämpad matematik studerar du dynamiska system och partiella differentialekvationer och lär dig hur du modellerar dem med numeriska metoder.

Specialiseringen mot tillämpad matematik börjar första terminen med en kurs i tillämpad matematik, en kurs i partiella differentialekvationer, samt en kurs i vetenskaplig beräkning för partiella differentialekvationer. En höjdpunkt i dina masterstudier kommer att vara projektkursen om modellering av komplexa system.

Specialisering mot matematisk statistik

Inom specialiseringen mot matematisk statistik lär du dig om en mängd olika aspekter av området, inklusive Markov-processer, Bayesiansk statistik eller en introduktion till dataanalys.

Specialiseringen matematisk statistik börjar en introduktion till dataanalys och en kurs om datorintensiv statistik, sedan bygger du på med en kurs om analys av tidsserier.

Examensarbete

Som avslutning på programmet gör du under sista terminen ett examensarbete på 30 hp där du får tillämpa dina kunskaper. Du kan välja att göra ditt examensarbete inom ett ämne du väljer med en forskare som handledare eller som ett projekt i samarbete med näringslivet, en organisation eller myndighet för att utforska en verklig datamängd. Examensarbetet kan leda till en första anställning.

Väljer du att ta ut en ettårig masterexamen gör du ett mindre examensarbete på 15 hp under programmets andra termin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för föreslagna kurser inom inriktningen.

Utöver de föreslagna kursernasom presenteras i studieplanen kan du välja att läsa andra kurser, både inom matematik och andra ämnen, inom programmet. Är du osäker på om en kurs kan ingå i en examen från programmet kan du kontakta en studievägledare.

Undervisningen ges på engelska, huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter. Du studerar i en internationell miljö där mellan hälften till en tredjedel av studenterna på programmet kommer från andra länder än Sverige.

Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete individuellt och/eller i grupp. Du kan alltid diskutera med och få hjälp av våra lärare. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen och engagerade i undervisningen. Matematiska institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenter är välkomna att delta.

Studiemiljö

Både undervisning och forskning i matematik äger rum på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitets största campusområde. Här sker forskning i frontlinjen inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och datavetenskap. Som student har du tillgång till studentytor i nära anslutning till forskningsmiljöerna och institutionen, vilket gör att du lätt att komma i kontakt med dina lärare.

Läs mer om Uppsala universitets studentliv.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa kurser på ett universitet utomlands under en eller två terminer av programmet. Uppsala universitet har utbytesavtal med många universitet runt om i hela världen. Matematiska institutionen har egna utbytesavtal med ett antal universitet som är särskilt bra på matematik, till exempel i Frankrike, Tyskland, Skottland och Japan.

En masterexamen i tillämpad matematik och statistik öppnar upp för många jobbmöjligheter inom en mängd olika branscher. Som tillämpad matematiker kan du få jobb inom alla verksamheter som sysslar med forskning och utveckling men även inom andra verksamheter där strategiska beslut behöver fattas. Det ger dig möjligheten att utforska olika karriärvägar och anpassa din expertis till olika arbetsområden baserat på dina intressen och mål.

Exempel på branscher med stark tillväxt och som har en ökad efterfrågan på tillämpade matematiker är datavetenskap och artificiell intelligens, finansiell teknologi, hälso- och sjukvårdsanalys samt miljö- och energisektorn.

De flesta studenter som tar examen från inriktningen väljer att gå direkt ut i arbetslivet. Exempel på vanliga titlar de har är analytiker, data scientist, aktuarie, biostatistiker och systemutvecklare. Exempel på branscher inom vilka många jobbar är medicin och hälsa, teknikindustri, finans och försäkring, handel och marknadsföring, säkerhet och försvar.

Några väljer att gå vidare till doktorandstudier i Sverige eller utomlands för att därefter antingen stanna kvar inom akademin som forskare och lektorer eller göra karriär utanför akademin. Vid Uppsala universitet har vi utöver forskning inom finansiell matematik även ett centrum för interdisciplinär matematik, CIM, där det varje år erbjuds flera intressanta doktorandprojekt inom tillämpad matematik.

Karriärstöd

Under hela din studietid kan du få vägledning och delta i evenemang och aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Matematiska institutionen arrangerar en årlig karriärdag där tidigare studenter berättar om sina utbildnings- och karriärvägar. Inom området teknik och naturvetenskap arrangeras årligen en stor karriärmässa där du möter framtida arbetsgivare.

matematiska institutionens karriärsidor hittar du mer information om karriärdagen och vart våra tidigare studenter jobbar

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens karriärvägledning

UU Karriär

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin