Kursplan för Statskunskap A

Political Science A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statskunskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-13
 • Reviderad av: Statsvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  Sh A (områdesbehörighet 6). Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången A-kurs i statskunskap förväntas den studerande kunna översiktligt redogöra för och diskutera:

 • den politiska idéhistorien och olika idéers politiska konsekvenser;
 • den politiska styrelsen, förvaltningen och den offentliga politikens väsentliga huvuddrag i Sverige och andra länder;
 • det politiska deltagandets variationer;
 • de politiska problem som präglar utvecklingsländer och nya demokratier;
 • den internationella politikens utveckling under 1900-talet och EU:s utveckling samt Sveriges roll på den internationella arenan.

  Studenten skall aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra kortare egna presentationer i kortare uppsats eller promemoria behandla en avgränsad frågeställning och i samband härmed:

 • ha övat sig i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till källor och källmaterial,
 • förstå värdet av, och grunderna för, god argumentation,
 • kunna skilja mellan teoretisk litteratur och empiriskt material, - kunna skilja på personliga åsikter och att självständigt dra slutsatser ur ett källmaterial,
 • känna till grunderna för källhänvisningar och referenser.

Kursen baseras främst på läroböcker och kortare vetenskapliga texter. På senare nivåer introduceras sedan forskningsböcker och andra mer krävande vetenskapliga rapporter. Avsikten är här att ge studenterna en första introduktion i olika forskningsområden och inriktningar inom statskunskap och att presentera några av de metoder som används för att undersöka vetenskapliga problem inom statskunskap. Stor vikt fästs vid att skapa förståelse för vad självständigt och kritiskt tänkande innebär, och att förse studenterna med instrument för att kunna bättre bedöma slutsatser och argument. När det gäller färdighetsträning, fästs i denna kurs störst vikt vid utveckling av den skriftliga förmågan i form av skrivna seminarierapporter och pm. En första träning av den muntliga förmågan ges under seminarierna och utvecklas vidare fördjupningsnivåerna.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fem delkurser: Politisk teori, Statsmaktens strukturer, Medborgare och samhälle, Förvaltningspolitik och Internationell politik.

Politisk teori 3.0 hp

Kursens mål

Kursen syftar till att göra studenterna förtrogna med några grunddrag i det politiska tänkandet och den politiska teorin. Studenten övas i att självständigt tolka och värdera klassiska källtexter. Å ena sidan handlar det alltså om att försöka förstå det som kan förefalla märkligt (eller tvärtom förrädiskt bekant), å andra sidan om att bedöma sanningen och fruktbarheten i det som läses.

Innehåll

Kursen hålls samman av en serie föreläsningar som behandlar politiskt tänkande från antiken fram till modern tid. I föreläsningarna får studenterna möta viktiga politiska idétraditioner och tänkare, som bidragit till att forma det vi idag intresserar oss för inom politisk teori. Här introduceras flera av politikens grundläggande begrepp, som stat, samhälle, laglydnad, dygd, konstitutionalism, demokrati, frihet, rättvisa och värdighet. Svante Nordins lärobok Det politiska tänkandets historia tjänar härvidlag som komplement. Föreläsningarna avser emellertid även att vara en inbjudan till studenterna att själva gå i närkamp med den politiska teorins klassiska idéer och texter. Vissa av dem ges särskild uppmärksamhet.

Kursen grundar sig således i läsning av klassiker och den handlar för studenternas del också om att själva läsa klassiker. De längre källtexter som läses detta läsår är utdrag ur Platons Staten, som ger studenterna möjlighet att reflektera kring det politiska tänkandets uppgift och frågan om hur det kan avgöra vad som är rätt och fel, och Machiavellis Fursten, en text som än idag inspirerar och avskräcker politiska tänkare. Dessa texter kompletteras med kortare utdrag från flera andra tänkare, som framför allt hämtas från antologin Tretton texter i politisk teori.

Det viktigaste pedagogiska elementet i kursen manifesteras i seminarierna och genom författande av en egen mindre vetenskaplig text, en promemoria. Under seminarierna följs vanliga frågor, kring vilka studenterna får fundera och argumentera individuellt och helt efter eget huvud, av disputationer, då de i grupp får ikläda sig en annan roll. De får i uppgift att företräda vissa givna ståndpunkter och utveckla så goda argument som möjligt för dem och argumentera mot den motsatta ståndpunkten. Studenterna skall lära sig förstå och utvärdera idéer som inte är deras egna. Det innebär att den politiska idéhistorien och uttolkandet av denna å ena sidan och bedömningen om rätt och fel i politiska och moraliska frågor å andra sidan tänks höra samman. Studenten tänks överskrida sin egen horisont genom att försöka förstå och försvara de olika politiska idéer som utvecklas i kurslitteraturen.

Undervisning

Kursen består av ett antal föreläsningar och fyra seminarier, till vilka studenterna förbereder sig genom att läsa samtlig relevant kurslitteratur och reflektera kring de frågor som de finner i arbetsmaterialet. Studenterna förväntas ta med sig kurslitteraturen till seminarierna och kunna slå upp de relevanta ställen som diskuteras.

Examination

För godkänt krävs godkänt på en tentamen, aktivt deltagande i seminarierna och godkänt på den promemoria som författas till det fjärde seminariet. För att få godkänt på promemorian krävs att studenten argumenterar självständigt men utan löst tyckande om principiella frågor och tolkningsproblem utifrån kurslitteraturen, föreläsningarna och seminarierna. Betyget väl godkänt kan erhållas både på tentamen och på promemorian.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen anknyter till högre nivåer såväl med avseende på centrala statsvetenskapliga problem och grundbegrepp som tolkning av klassiska verk inom statsvetenskapen.

Tentamen Politisk teori 3.0 hp

Skriftlig tentamen i politisk teori. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursens innehåll och därmed befästa sina kunskaper.

Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd -Godkänd - Väl Godkänd.

Statsmaktens strukturer 2.0 hp

Mål

Kursen avser att skapa förståelse och kännedom hos studenterna om svensk politisk historia, statsskickets utveckling och utformning. I samband med detta avses att skapa en särskild förståelse för genusfrågornas och integrationspolitikens utveckling samt hur EU:s politiska system fungerar och påverkar svensk politik. Dessa olika byggstenar avses ge förutsättningar för senare fördjupningar på ett antal områden. Genom föreläsningar ges en orientering i grundläggande begrepp, teorier och metoder och genom aktivt deltagande i seminariediskussioner ges studenterna möjlighet att träna upp förmågan till egen analys och reflexion. Målet är också att i anslutning till delkursen presentera forskningsresultat från forskning inom ovanstående delområden.

Innehåll

Denna delkurs anlägger ett helhetsperspektiv på svensk politik historia och politiska system, och har ett uttalat jämförande grepp. Politiska institutioner, den legislativa och exekutiva makten ägnas utrymme, liksom statens uppbyggnad och politikens genomförande. Svensk invandrar- och integrationspolitik samt jämställdhetspolitik belyses i ett historiskt perspektiv. Bland de övriga temata som denna delkurs ägnar särskild uppmärksamhet återfinns den Europeiska Unionen.

Undervisning

Studentens egen inläsning understöds av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna tar upp kursens centrala moment, samt sätter in den valda kurslitteraturen i sin kontext. Vid seminarierna diskuterar studenterna frågeställningar i anslutning till delkursens huvudtemata.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på de seminarier som ges samt tentamen i anslutning till delkursen (gemensamt med "Medborgare och Samhälle"). Skriftliga inlämningsuppgifter i anslutning till seminarierna kan förekomma. Genom seminarierna skapas förståelse för vad självständighet och kritiskt tänkande innebär, och syftet är att förse studenterna med instrument för att kunna bättre bedöma slutsatser och argument.

Vid betygssättning av seminarierna tillämpas en tvågradig betygsskala Underkänd - Godkänd.

Medborgare och samhälle 2.0 hp

Mål

Målet för denna grundkurs är att orientera om grundläggande begrepp, teorier och metoder på centrala områden inom statsvetenskaplig forskning samt att presentera forskningsresultat från flertalet väsentliga forskningsområden såsom demokratiseringsprocesser, politiska partier, politiskt deltagande och politisk kultur. Ett annat syfte med kursen är att skapa en första beredskap och kännedom om statsvetenskapliga grundområden hos studenterna som bäddar för senare fördjupningar på ett antal områden. Målet är att träna upp förmågan till egen analys och reflexion genom seminariediskussioner och att öva upp förmågan att utarbeta korta analytiska texter med ett självständigt valt fokus i samarbete med andra.

Innehåll

Denna kurs anlägger ett helhetsperspektiv på politik och politiska system, och har ett uttalat jämförande grepp. Med utgångspunkt i medborgarrollen, politisk kultur och politiskt deltagande fokuseras demokrati och demokratiseringsprocesser, det organiserade medborgarsamhället i form av partier och intresseorganisationer liksom andra kanaler för påverkan såsom media. Kursen är empiriskt inriktad, hämtar exempel från existerande stater i olika delar av världen liksom, självfallet, från Sverige. Kursen har ett brett fokus och introducerar politik och politiska problem i de avancerade industriländerna, i det post-kommunistiska Europa och i utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika, teman som återkommer på högre nivåer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och eventuella gästföreläsningar kring aktuella empiriska och teoretiska teman.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, författande av en kurspromemoria (PM) med anknytning till kurslitteraturen men i övrigt valfritt ämne, och opposition samt försvar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen (gemensamt med delkursen "Statsmaktens strukturer").

Vid betygssättning av seminarierna (inklusive PM-uppgiften) tillämpas en tvågradig betygsskala Underkänd - Godkänd. För godkänt krävs aktivt deltagande i seminarierna.

Tentamen Medborgare och samhälle; Statsmaktens strukturer 8.0 hp

Skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursernas innehåll och därmed befästa sina kunskaper.

Vid betygsättning av den skriftliga tentamen tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

Förvaltningspolitik 2.0 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

- förstå den offentliga förvaltningens roll och funktion,

- ha en fördjupad förståelse för centrala drag i den svenska förvaltningen, dvs. ha god kännedom om den offentliga förvaltningens organisation,

- kunna tolka och tillämpa förvaltningspolitiska begrepp, idéer och föreställningar på politiska processer och skeenden,

- kunna problematisera förhållandet mellan makt och ansvar i förvaltningen,

- ha en grundläggande förståelse av vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär i studiet av politik och förvaltning.

Innehåll

Med förvaltningspolitik avses idéer och åtgärder riktade mot den offentliga sektorns organisation och arbetssätt, och på kursen kommer några av dessa verktyg att diskuteras. Utgångspunkten är att förvaltningspolitikens framgångar och misslyckanden har avgörande betydelse för hur de politiska besluten förbereds och genomförs. I fokus står således klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering. Litteraturen behandlar främst Sverige, men innehåller även internationella utblickar.

Undervisning

Studentens egen inläsning understöds av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna tar upp kursens centrala moment, samt sätter in den valda kurslitteraturen i sin kontext. Vid seminarierna diskuterar studenterna frågeställningar i anslutning till kursens huvudtemata. Undervisningsspråk är svenska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, genom författande av en kurspromemoria (PM) samt genom en skriftlig tentamen (gemensamt med delkursen Internationell politik i slutet av terminen). Kurspromemorian ska anknyta till kurslitteraturen (valfritt ämne), och den försvaras sedan av studenten vid ett seminarietillfälle. I denna del ingår också att opponera på en annan students promemoria.

Vid betygssättning av seminarierna (inklusive PM-uppgiften) tillämpas en tvågradig betygsskala Underkänd - Godkänd.

Internationell politik 2.0 hp

Mål

Kursen ska ge studenterna en översikt av och en ökad förståelse för internationell politik. Kursen är upplagd så att studenterna ges möjlighet att utveckla färdigheter avseende grundläggande kommunikation, forskning, samt analytiskt arbete. Kursen ska förbereda studenterna för studier framför allt på B-nivå men också på högre nivåer inom detta delämne, samt för kvalificerade tjänster i arbetslivet.

Innehåll

Fokus för kursen ligger på utvecklingen inom internationell politik under 1900- och 2000-talet, med särskild tonvikt på europeiska erfarenheter. Ett antal av de centrala teoritraditionerna och perspektiven inom forskningsfältet introduceras, exempelvis några eller samtliga av de följande: realism, liberalism, strukturalism, konstruktivism och

genusteori. Utöver teoritraditionerna kommer centrala problemområden och processer inom internationell politik, såsom säkerhet, konflikt, krishantering, internationellt samarbete, integrering och utrikespolitik, att presenteras.

Undervisning

Undervisningen på denna kurs består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier samt genom skriftlig tentamen (i slutet av terminen, gemensamt med "Förvaltningspolitik").

Vid betygssättning av seminarierna tillämpas en tvågradig betygsskala: Underkänd - Godkänd.

Tentamen Förvaltningspolitik; Internationell politik 8.0 hp

Skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursernas innehåll och därmed befästa sina kunskaper.

Vid betygsättning av den skriftliga tentamen tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

Undervisning

Undervisningen sker i form av ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier och författande av kurs-pm. Syftet med seminarierna är att kritiskt reflektera över och diskutera litteraturen. Deltagande vid seminarierna kräver omfattande förberedelser i form av individuella studier och gruppmöten. Deltagande i undervisningen förutsätter generellt heltidsstudier. Seminariedeltagande är obligatoriskt, medan närvaro vid föreläsningarna är frivillig.

Komplement till kursplanen:

Studiehandledning med detaljerade anvisningar angående undervisning och examination tillhandahålls i samband med kursstart för respektive delkurs.

Examination

Kursen examineras genom tentamina, genom deltagande i seminarier samt genom författande av pm i anslutning till seminarierna på vissa delkurser.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen baseras främst på läroböcker och kortare vetenskapliga texter. På senare nivåer introduceras sedan forskningsböcker och andra mer krävande vetenskapliga rapporter. Avsikten är här att ge studenterna en första introduktion i olika forskningsområden och inriktningar inom statskunskap och att presentera några av de metoder som används för att undersöka vetenskapliga problem inom statskunskap. Stor vikt fästs vid att skapa förståelse för vad självständigt och kritiskt tänkande innebär, och att förse studenterna med instrument för att kunna bättre bedöma slutsatser och argument. När det gäller färdighetsträning, fästs i denna kurs störst vikt vid utveckling av den skriftliga förmågan i form av skrivna seminarierapporter och pm. En första träning av den muntliga förmågan ges under seminarierna och utvecklas vidare fördjupningsnivåerna.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i olika program t.ex. Politices kandidatprogram, Samhällsvetarprogram samt utnyttjas som fristående kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Politisk teori (Political Theory)

 • Arbetsmaterial

  Statsvetenskapliga institutionen,

  Obligatorisk

 • Nordin, Svante Det politiska tänkandets historia

  2., [utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platon, Stolpe, Jan Skrifter. Bok 3 : Staten

  Atlantis, 2003

  Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt. OBS att vi starkt rekommenderar just denna, Jan Stolpes, svenska översättning.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Machiavelli, Niccolò Fursten

  5. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallberg, Peter; Jansson, Maria; Mörkenstam, Ulf Tretton texter i politisk teori : Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tralau, Johan Inbjudan till politisk teori

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Statsmaktens strukturer (State Formation)

 • Bennich-Björkman, Li; Blomqvist, Paula Mellan Folkhem och Europa : svensk politik i brytningstid

  Liber, 2008

  Kap. 2, 4, 7, 8, 13, 14, 15 och 16

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hague, Rod Harrop, Martin Comparative government and politics : an introduction

  7. ed.: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007

  Kapitel 13-16 samt sidorna 185-197 i kapitel 10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Möller, Tommy Svensk politisk historia : strid och samverkan under tvåhundra år

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Petersson, Olof Den offentliga makten

  3. uppl.: SNS Förlag, 2010

  Kap 2.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tallberg, Jonas EU:s politiska system

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arbetsmaterial

  Statsvetenskapliga institutionen,

  Arbets-/seminariematerial. Säljes av statsvetenskapliga institutionen.

  Obligatorisk

Medborgare och samhälle (Citizens and Society)

 • Bennich-Björkman, Li; Blomqvist, Paula Mellan Folkhem och Europa : svensk politik i brytningstid

  Liber, 2008

  Kap 3 (40-61), 4 (63-72), 5 (89-94) och 6 (110-130). Ca 56 ss.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dalton, Russell J. Citizen politics : public opinion and political parties in advanced industrial democracies

  5th ed.: Washington, D.C.: CQ Press, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hague, Rod Harrop, Martin Comparative government and politics : an introduction

  7. ed.: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007

  Kap 1, 4-9, 11-12, ca 160 ss.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Linde, Jonas; Ekman, Joakim; Uhlin, Anders Demokratiseringsprocesser : teoretiska ansatser och empiriska studier

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Katz, Richard S.; Mair, Peter The Cartel Party Thesis: A Restatement

  Perspectives on Politics 7, pp 753-766, 2009

  Obligatorisk

 • Inglehart, Ronald; Baker, Wayne E. Modernization, Cultural Change and the Persistance of Traditional Values.

  i American Sociological Review, Vol 65:1, ss 19-51, 2000

  Obligatorisk

 • Tarrow, Sidney Making Social Science Work Across Space and Time: A Critical Reflection on Robert Putnam's "Making Democracy Work".

  American Political Science Review, Vol 90, Nr 2, ss 389-397., 1996

  Obligatorisk

Referensmaterial för Medborgare och Samhälle

 • Keesing's world news archive

  Bethesda: Keesing's Worldwide,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Global corruption report 2006 : special focus : corruption and health

  London: Pluto, 2005

  Transparency International (korruption i världen). http://www.transparency.org/

  Se bibliotekets söktjänst

 • Countries at the crossroads : a survey of democratic governance.

  New York: Freedom House, c2007

  Freedom House (demokratins tillstånd i världen) http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15 Map of Freedom http:// www.democracyweb.org/new-map/

  Se bibliotekets söktjänst

Förvaltningspolitik

 • Bennich-Björkman, Li; Blomqvist, Paula Mellan Folkhem och Europa : svensk politik i brytningstid

  Liber, 2008

  OBS! Boken ska läsas i sin helhet.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Peters, B. Guy The politics of bureaucracy : an introduction to comparative public administration

  6th ed.: London: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Petersson, Olof Den offentliga makten

  3. uppl.: SNS Förlag, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahlbäck Öberg, Shirin Rothstein, Bo Politik som organisation : förvaltningspolitikens grundproblem

  4. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Styra och ställa : förslag till en effektivare statsförvaltning : slutbetänkande från 2006 års förvaltningskommitté.

  Stockholm: Fritze, 2008

  bilaga 5, "EU-medlemskapet och statsförvaltningen". s. 123-189.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Internationell Politik (International Politics)

 • Gustavsson, Jakob; Tallberg, Jonas Internationella relationer

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brommesson, Douglas; Ekengren, Ann-Marie Sverige i världen

  .: Malmö: Gleerups Utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nye, Joseph S Jr.; Bynander, Fredrik Att förstå internationella konflikter

  Prentice Hall, 2011

  ISBN-10: 0273737759 ISBN-13: 9780273737759

  Obligatorisk

 • Arbetsmaterial,

  och artikelmaterial.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk