Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 2019/2020

Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap omfattar ämnena religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi. Religionshistoria omfattar all världens religiösa traditioner, på all världens orter, i alla tider och i förhållande till all annan mänsklig kommunikation och social dynamik. Vid teologiska fakulteten fokuserar ämnet de icke-kristna traditionerna. Ämnet religionssociologi studerar de ömsesidiga relationerna mellan religion och samhälle och frågar hur religionen både påverkar och påverkas av det omgivande samhället. Religionspsykologin studerar den religiösa erfarenheten som psykologiska processer på individuell, grupp- och samhällsnivå.

Studierna inleds med en religionsvetenskaplig A-kurs om 30 högskolepoäng, som introducerar de olika religionsvetenskapliga ämnesområdena. B-nivån behandlar islam och judendom, hinduism och buddhism och deras mångfacetterade traditioner i historia och nutid, samt religionspsykologi och religionssociologi. Tematisk fördjupning sker kring religion och politik och antikens religioner.
C-nivån fördjupar kunskaperna samt tränar vetenskapliga metoder och ger ökad förtrogenhet i att söka, analysera och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, med syfte att självständigt urskilja, formulera och lösa problem inom det historiska, psykologiska eller sociologiska studiet av religioners och livsåskådningars funktion för individ och samhälle. Arbetet redovisas genom självständigt uppsatsarbete om 15 hp.

På den avancerad nivå tränas färdigheter för att genomföra religionshistoriska undersökningar med antingen forntida eller samtida inriktning, alternativt religionsbeteendevetenskapliga undersökningar baserade på analyser av insamlat empiriskt material. Här skrivs D- (magister) respektive E- (master) uppsats/er om 15 hp vardera, eller ett större arbete om 30 hp.

Kontakt

Studievägledningen studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85