Masterprogrammet i biologi

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa masterutbildningar inom biologi, starkt kopplad till världsledande forskning. Utbildningen förbereder dig också för en verksamhet inom till exempel näringslivet, myndigheter och konsultverksamhet. Programmet är en tvåårig utbildning med stark internationell prägel där du bygger vidare på dina kunskaper från grundnivån och sätter en tydlig profil på din utbildning med hjälp av landets största kursutbud.

Masterprogrammet i biologi har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser och en rekommenderad kursföljd, samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Detta leder till att du får ett ämnesdjup som behövs för de flesta arbetsområden och du ökar din konkurrenskraft på den moderna arbetsmarknaden.

Inriktningar

Cell- och molekylärbiologi

Denna inriktning ger dig en djup förståelse av allt från molekylära system till interaktioner i komplexa system samt inom celler och organeller. Inriktningen är relevant för läkemedelsforskning och andra bioteknologiska applikationer samt för grundvetenskaplig forskning i cell och molekylärbiologi. Studierna kan även vinklas mot mikrobiologi eller strukturbiologi.

Läs mer om inriktningen Cell- och molekylärbiologi

Ekologi och naturvård

Inom denna inriktning kan du välja bland teoretiska kurser som rör växter, djur och mikroorganismer och deras interaktioner. Du kan även välja yrkesorienterande kurser som är tänkta för framtida arbete med naturvård inom företag, myndigheter eller andra organisationer.

Läs mer om inriktningen Ekologi och naturvård

Evolutionsbiologi

Kännetecknande för inriktningen är integrationen av fält-, lab- och teoristudier som täcker in fält som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution, utvecklingsbiologi. Studierna kan även vinklas mot biologisk mångfald och systematik.

Läs mer om inriktningen Evolutionsbiologi

Immunologi och mikrobiologi

Denna inriktning fokuserar på hur immunsystemet upptäcker och avlägsnar patogena bakterier, virus och parasiter. Förutom studier i mikrobiologi, analyseras även vad som händer på cellulär och molekylär nivå då immunsystemet överreagerar eller brister i tolerans mot kroppsegna vävnader, som till exempel vid allergier och autoimmunitet.

Läs mer om inriktningen Immunologi och mikrobiologi

Ekosystem och akvatisk ekologi

En djupdykning i sötvattensekologi, med fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer och deras interaktioner i akvatiska miljöer - från mikrobiologi till fiskekologi. Utbildningen ansluter till pågående forskning men har även starka kopplingar till yrkesverksamhet inom vattenvård.

Läs mer om inriktningen ekosystem och akvatisk ekologi

Miljötoxikologi

Inriktningen täcker hela kedjan av kemikaliers effekter på naturen, från biokemiska effekter i cellen, via fysiologiska effekter på celler, organ och individer till populations- och ekosystemeffekter. Utbildningen har starka tillämpade aspekter inom till exempel riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning och kemikalieprövning.

Läs mer om inriktningen Miljötoxikologi

NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

Biologisk mångfald och systematik handlar om mångfalden av organismer som lever på vår planet och de evolutionära sambanden mellan dem. NABiS utbildar studenter för att få den systematiska och taxonomiska expertis som behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald.

Läs mer om inriktningen NABiS

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin