Kvälls- och distanskurser

Att läsa på halvfart, kvartsfart eller distans kan vara ett sätt att hinna med att studera fast man har annan sysselsättning, t.ex. jobb eller andra studier. Det kan också vara ett sätt att prova på ett ämnesområde genom en introduktionskurs, eller en möjlighet att fördjupa sig inom ett område som man tycker är intressant. Inom området biologi finns det en rad kurser som ges på halvfart (50%) eller tredjedelsfart (33%) och i vårt utbud finns kurser för nybörjare vid universitetet såväl som fördjupningskurser för den som redan har läst mycket biologi.

Vissa av kurserna är kvällskurser (vanligtvis med en föreläsning/lektion i veckan) medan andra läses helt eller delvis på distans. Distanskurserna använder i stor utsträckning Internet, men kompletteras ofta med en eller flera helgträffar. Några kurser är renodlade nätkurser som ges helt och hållet över Internet.

Distanskurser

Var noga med att se respektive kurs för behörighet. Ansök via www.antagning.se.

Hösten 2024

Bioinformatiska analyser I 5 hp - 1BG311
Kursen introducerar de resurser, såsom publika databaser, och de typer av verktyg som står till buds för bioinformatiska analyser av olika biologiska frågor.

Bioinformatik på nätet - 1BG425
Kursen fokuserar på publika sekvensdatabaser och användning av bioinformatiska verktyg med webbgränssnitt. Efter kursen ska du kunna söka efter biologisk information i publika sekvensdatabaser, använda enkla datorbaserade verktyg för studier av DNA-sekvenser och proteinstrukturer, lösa biologiska problem med hjälp av bioinformatiska verktyg samt värdera och tolka resultaten.r.

Biologi, distans 60 hp - Kurspaket
Kurspaket bestående av 8 kurser (markerade med B nedan). Kurspaketet lämpar sig för lärare och andra som vill komplettera sin behörighet, eller för den som läser ett annat huvudämne och vill ha biologi som biämne i sin kandidatexamen. Kurspaketet kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Botanisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp - 1BG603 B
Lär dig om hur alger, mossor, kärlväxter, lavar och svampar är uppbyggda, hur de fortplantar sig och hur de är släkt med varandra. Kursen har en obligatorisk träff i Uppsala. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Cell- och mikrobiologi 7,5 hp - 1BG602 B
Kursen är indelad i momenten Cellbiologi 4,5 hp och Mikrobiologi 3 hp. I kursen ingår en obligatorisk träff på campus. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Introduktion till biologi 7,5 hp - 1BG600 B
En introduktion till biologiämnet som behandlar biologiämnets olika delar, både ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv, med fokus på evolution, vetenskaps­historia, biologisk mångfald och bevarandebiologi. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Människans evolution - översiktskurs, 10 hp - 1BG046
Kursen ger en grundläggande kunskap om människans evolution och förhistoria. Vi kommer att studera de senaste rönen från den genetiska forskningen om människans evolution, hur genomet fungerar hos människor, hur genomisk variation undersöks och analyseras.

Zoologisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp - 1BG601 B
Under kursen studeras evolutionära processer, mångformighet, släktskap och samband mellan form och funktion hos olika djurgrupper inklusive människan. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Våren 2024

Anatomi och funktion hos växter och djur 7,5 hp - 1BG605 B
Kursen är uppdelad i momenten Djurens anatomi och funktion, 4 hp, och
Växternas anatomi och funktion, 3,5 hp. I den andra delkursen ingår en frivillig träff i Visby för laborationer. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Bioinformatik på nätet - 1BG425
Databaser och databassökningar. Tolkning av mönster i genomsekvenser. Inpassning av DNA sekvenser och fylogenianalys. Metaboliska rekonstruktioner. Sekundärstrukturer och proteiners tredimensionella strukturer.

Ekologi 7,5 hp - 1BG606 B
Kursen omfattar ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Den ger tillämpbara insikter i ämnets hela bredd. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Floristik och faunistik 7,5 hp - 1BG607 B
Lär dig om den svenska floran och faunan genom distansstudier och individuella fältstudier och exkursioner som du får instruktioner till via ditt e-klassrum. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Genetik 7,5 hp - 1BG604 B
En kurs i både klassisk genetik och populationsgenetik, särskilt ur ett evolutionärt perspektiv, som behandlar även genomets organisation samt hur genetisk variation uppstår. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Laborationer i biologi för ämneslärare 7,5 hp - 1BG054
Laborationer och exkursioner är en viktig del av undervisning i biologiämnet, men de riskerar att genomföras av slentrian eller bara för att vi "alltid har gjort så". På denna kurs ska vi både fundera på hur man kan motivera praktiskt arbete inom undervisning och försöka utveckla laborationer. Kursen riktas mot blivande lärare samt lärare som redan är aktiva men vill utveckla sina laborativa kunskaper och färdigheter i biologi.

Mikrobiologi 10 hp - 1BG413
Ger en allmän översikt över mikrobiologin med tonvikt på bakteriella aspekter och interaktioner med människor.

Miljövård, översiktskurs 15 hp - 1BG401
Grundläggande biologi med särskild vikt vid ekologi, kemikalier och miljö. Även opinionsbildning i miljövårdsfrågor, samhällsplanering och samhällsekonomi tas upp.

Statistiska metoder i naturvetenskapen 5 hp - 1BG391
Denna kurs är en introduktion till de vanligaste statistiska metoderna som används inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Förutom att ge dig en bra "verktygslåda" med statistiska metoder tar kursen även upp vetenskapsmetod och statistisk design.

Svamparnas mångfald och evolution - 1BG376
Del av NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.

Systematikens verktygslåda: informatik 5 hp - 1BG395
Ger dig praktiska kunskaper och erfarenheter av tre populära öppna verktyg (Perl, mySQL, R) som används flitigt inom fältet för att lösa konkreta biologiska problem från datahantering till slutligt diagram. Del av NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.

Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik 5 hp - 1BG394
Kursen omfattar studier av marina evertebrater och biotoper, med fokus på systematisk mångfald. Del av NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.

Vattenvård 10 hp - 1BG411
Ger grundläggande kunskap om de naturliga vattendragens biologi och kemi, om påverkan på vattensystem och åtgärder som kan vidtas för att mildra denna påverkan.

Östersjöns miljö, 10 hp - 1BG405
Östersjöns miljö är en distanskurs som ges till största delen via internet. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse för Östersjöns miljö, en inblick i miljöproblemen och insikt om hur miljösituationen för Östersjön kan förbättras.

Kvällskurser (ej distans)

Hösten 2024

Biologisk debatt 10 hp - 1BG424 OBS! Inställd!
Vill du förstå mer om antibiotikaresistens, fågelinfluensa och klimatförändringar? Under en serie föreläsningar berättar forskare från biologins många spännande specialområden om olika aktuella företeelser som berör oss alla. Biologin är ett ämnesområde där det hela tiden händer nya saker som på olika sätt påverkar samhället och världen. Detta är den perfekta kursen för dig som på ett enkelt sätt vill hålla dig uppdaterad och kritiskt kunna bedöma påståenden i massmedia och i din omgivning.

Evolutionsbiologi 10 hp - 1BG400
Kursen ger en bred översikt av grunderna i modern evolutionsbiologi med tonvikt på de grundläggande faktorerna för evolution: selektion och ärftlighet. Kursen behandlar bland annat artbegrepp, artbildningsprocesser, kön och könsskillnader, fossil och felande länkar, människans ursprung och sociobiologi. Dessutom diskuteras aktuella begrepp och problem såsom biologisk determinism och kreationism från en evolutionsbiologisk ståndpunkt.

Fysiologi, kost och hälsa 5 hp - 1BG420 OBS Inställd!
Ger inblick i kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen. Kursen tar upp energiomsättningens olika komponenter och hur dessa påverkas av olika faktorer. Vidare behandlas bestämningar av kroppssammansättningen, beräkningar av kost - och aktivitetsregistrering samt mätning av fysisk prestationsförmåga. Dessutom tar kursen upp näringslära och näringsrekommendationer, kostens sammansättning och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, idrottsnutrition, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel. Verkan av olika gifter och tillsatser till kosten samt evolutionära anpassningar hos människan till skilda typer kost runtom i världen behandlas också. Undervisningen ges i form av föreläsningar, laboration, inlämningsuppgifter och seminarium. Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Forskningsfronten inom livsvetenskap, 10 hp - 1BG430
Syftet med kursen är att ge förståelse för, och diskutera den samhälleliga inverkan av, banbrytande upptäckter inom molekylärbiologi. Vi startar med en introduktion till de grundläggande molekylär biologiska principerna och kommer också att gå igenom omvälvande genombrott inom genteknologi och syntetisk biologi. Ett laboratoriebesök där kursdeltagarna får bereda DNA ingår. Ämnen vi kommer att diskutera innefattar bland annat: Vad är vetenskapliga hypoteser och teorier? Hur ser DNA ut och vad är dess funktion? Vad är CRISPR och hur kan man använda det inom genterapi och genetiskt modifierade grödor? Kan stamceller bota? Kan vi vaccinera mot cancer?

Människans evolution - översiktskurs 10 hp - 1BG046
Kursen ger en grundläggande kunskap om människans evolution och förhistoria. Vi kommer att studera de senaste rönen från den genetiska forskningen om människans evolution, hur genomet fungerar hos människor, hur genomisk variation undersöks och analyseras. Vi kommer också att fokusera på människans närmsta släktingar, såsom Neandertalare och arkaiska grupper från Homo släktet dels från ett fossil och arkeologiskt perspektiv och dels från ett genetisk perspektiv. Vi kommer att diskutera frågor om när och var den moderna människan uppstod? Vilka gener har förändrats under människans evolution?

Mänsklig säkerhet och hållbar utveckling i tropiska ekosystem, 10 hp - 1BG428
Tropiska ekosystem rymmer majoriteten av jordens biologiska mångfald och befolkning samt erbjuder ovärderliga resurser för människor både lokalt och globalt. Samtidigt står tropiska ekosystem inför stora utmaningar, inklusive klimatförändringar, fattigdom, politisk instabilitet och resursutnyttjande. Dessa hot utgör risker för mänsklig säkerhet och hållbar utveckling. Denna kurs ger en tvärvetenskaplig översikt över ekologiska, sociala och politiska perspektiv i tropiska socioekologiska system.

Naturvård och biologisk mångfald 10 hp - 1BG045
Kursen Naturvård och biologisk mångfald ger en bas för att förstå och ta del i samhällsdebatten om naturvård och biologisk mångfald. Vi fokuserar på frågor om biologisk mångfald på genetisk-, art- och ekosystemnivå: Vilka är de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald? Hur används rödlistor, signalarter, nyckelbiotoper och miljöövervakning för att bedöma naturvärden? Vad finns för konflikter mellan naturvård och areella näringar (till exempel skogsbruk)? Hur fungerar naturreservat och nationalparker? Kan man återskapa naturvärden?

Våren 2025

Faunistik, vertebrater 10 hp - 1BG222
Ger fördjupade kunskaper om ryggradsdjuren, med en tyngdpunkt på artkunskap och färdighet att artbestämma svenska ryggradsdjur i fält.

Fysiologi, kost och hälsa 5 hp - 1BG420
Ger inblick i kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen. Kursen tar upp energiomsättningens olika komponenter och hur dessa påverkas av olika faktorer. Vidare behandlas bestämningar av kroppssammansättningen, beräkningar av kost - och aktivitetsregistrering samt mätning av fysisk prestationsförmåga. Dessutom tar kursen upp näringslära och näringsrekommendationer, kostens sammansättning och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, idrottsnutrition, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel. Verkan av olika gifter och tillsatser till kosten samt evolutionära anpassningar hos människan till skilda typer kost runtom i världen behandlas också. Undervisningen ges i form av föreläsningar, laboration, inlämningsuppgifter och seminarium. Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Modellering i biologi 5 hp - 1BG383
På den här kursen får du lära dig hur man bygger, analyserar och tolkar matematiska modeller utifrån frågeställningar inom ekologi och evolutionsbiologi. Mer specifikt kommer du att lära dig klassiska populationsdynamiska och populationsgenetiska modeller och de nödvändiga matematiska verktygen för att analysera dem. Kursen består av föreläsningar, hemuppgifter och handledning och är lämplig att läsa medan du gör ditt examensarbete. Hemuppgifterna består av problem som kan lösas med papper och penna och problem där matematiska datorprogram är nödvändiga.

Kön i biologi och genusvetenskap, 5 hp - 1BG429
Både inom biologi och genusvetenskap finns bärande diskussioner om könsskillnader och likheter, samt en vetenskaplig och populär debatt om kön respektive genus. Kursens fokus är tvärvetenskapliga diskussioner där biologins mångfald, evolution, genetik och växelverkan med omgivningen möter genusvetenskapliga perspektiv om hur kön/genus konstrueras genom normer och värden i samhället. Både natur- och samhällsvetare välkomnas till kursen för att utveckla kunskaper och perspektiv om kön och genus, i samhälle och natur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin