Arkeologi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR260

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursens mål är att du ska nå kännedom om kulturutvecklingen i Skandinavien under förhistorisk tid fram till äldre medeltid. Det arkeologiska källmaterialet, liksom arkeologisk teori och metod, är centrala teman. Arkeologiämnet belyses också utifrån ett globalt och jämförande perspektiv. Kursen är indelad i fyra moment om 7,5 hp vardera:

Moment 1, Människoblivandet och jägare/samlare, behandlar hur den moderna människan genom evolutionen formats till den hon är idag. Mot bakgrund av genetisk och antropologisk forskning innefattar detta insikter i hur vi utvecklats ur tidigare stadier av primater till den symbolbrukande och verktygsanvändande människan. Det handlar också om grundläggande kunskaper om livet som jägare och samlare, den försörjningsekonomi som karaktäriserar de icke jordbrukande mänskliga samhällena. I kursen behandlas även hur dessa jägare-samlare utvecklade en ny försörjningsform, jordbruket, liksom konsekvenserna av denna omställning av samhället.

Moment 2, Att bruka jord, att skapa monument, behandlar jordbruket och boskapsskötselns introduktion i det skandinaviska området och i ett globalt jämförande perspektiv, liksom de effekter den förändrade ekonomin hade på samhällena. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras i ett europeiskt och vidare perspektiv. Kursen ger också en introduktion till fornsaksmaterialet under neolitikum och bronsåldern.

Moment 3, Stammar, stater, marknader och städer, behandlar Skandinaviens järnålder utifrån ett globalt jämförande perspektiv. Samhällsutvecklingen från stam till stat studeras genom materiell kultur och de tidigaste textuella källorna. Centralt i studiet av samhällsförändringen står fornsaker, materiell kultur, gravar, gravfält och offerfynd, hus, byar och bebyggda landskap.

Moment 4, Historisk arkeologi, ger dig en grundläggande kännedom om och förståelse för studier av den medeltida och moderna världen - och även samtiden - utifrån ett historiskt arkeologiskt perspektiv. Centralt inom historisk arkeologi är studiet av materiella och historiska källor som ibland kompletterar varandra, men ibland inte ger samma bild av det förflutna. Kursen ger dessutom en introduktion till olika problemställningar inom det historisk-arkeologiska forskningsfältet som berör frågor om klass, genus, etnicitet och slaveri och som berör ämnen som urbanism, kapitalism, kolonialism och globalisering.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin