Masterprogram i infektionsbiologi

120 hp

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens är ett fortsatt allvarligt hot mot allt levande. Kunskap om hur virus, bakterier, parasiter och svampar utvecklas, sprids och interagerar, från molekylär till global nivå, är livsviktig. Med en bred och medicinskt vetenskapligt förankrad kunskapsbas kan du bidra till att förebygga, diagnosticera och behandla infektioner samt övervaka och stoppa både lokal och global smittspridning. Är du beredd att anta utmaningen? Läs masterprogrammet i infektionsbiologi.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

För att kunna ge en aktuell, forskningsnära utbildning samarbetar masterprogrammet i infektionsbiologi med cirka 200 forskare och specialister. Samtliga kursledare är forskare eller specialister inom det område kursdelen täcker. Programmet drar nytta av Uppsalas starka infektionsbiologiska kompetens med två universitet (Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU), två universitetssjukhus (Uppsala Akademiska sjukhus och Universitetsdjursjukhuset) samt tre nationella myndigheter (Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt) som ansvarar för livsmedelssäkerhet, medicinska produkter och övervakning av sjukdomsutbrott.

Programmet ger dig kunskap om infektionssjukdomar – från molekylära förlopp till ett globalt hälsoperspektiv. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, laborationer och forskningsförberedande fall och seminarier för att ge både teoretisk kunskap, praktiska färdigheter och värderingsförmågor. Tillsammans ger detta kompetens och förutsättningar för att arbeta med forskning och utveckling på universitet, myndighet, medicinteknikföretag, kliniskt laboratorium eller forskningsinstitut.

Programmets starka internationella prägel förbereder dig även för arbete i internationell miljö och programmets många samarbetspartner och alumner ger dig ett brett kontaktnät inom området. Det avslutande examensprojektet och valfria forskningsprojektkurser ger dig möjlighet till fördjupning inom det område du tycker är relevant för din fortsatta karriär.

Under programmet kommer du att

  • identifiera och analysera problem utifrån komplexa sammanhang
  • använda relevanta vetenskapliga strategier och metoder för att lösa infektionsbiologiska problem
  • utvärdera globala infektionsbiologiska problem ur breda perspektiv
  • arbeta med vetenskapliga forskningsprojekt, både enskilt och i team
  • sammanställa och presentera vetenskaplig information i tal och skrift på ett relevant sätt för både forskarkollegor och allmänhet.

Studentprofil

Du har ett genuint intresse för alla aspekter av infektionssjukdomar, från molekylära mekanismer till övervakning på en global arena. Du har en solid teoretisk bas i relevanta ämnen och en praktisk erfarenhet som gör att du känner dig säker på labb.

Du har lätt för att uttrycka dig på engelska i tal och skrift och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina medstudenter, liksom du förväntar dig att kunna lära dig av deras erfarenheter och kunskaper. Du är nyfiken och gillar att kritiskt analysera och diskutera problem och utveckla lösningar som håller för skarpa diskussioner. Oavsett om du arbetar enskilt eller i ett team tar du ansvar för dina studier. Forskning och utveckling är något du brinner för.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med infektionsbiologi som huvudområde.

Första året av programmet ger dig molekylär och cellulär kunskap om infektioner orsakade av bakterier, virus, svampar och parasiter och hur de kan bekämpas av immunförsvaret. Med denna kunskap som bas byggs kunskapen på om kliniska effekter av infektioner samt relevanta metoder för diagnos och hur olika behandlings- och vaccinationsstrategier fungerar. Särskilt fokus läggs på drivkrafterna bakom utveckling av antibiotikaresistens. Med bioinformatiska verktyg får du kunskap att förklara evolution av mikrober. Genom grundläggande epidemiologi lär du dig beskriva frekvens och spridning av infektioner i populationer, samt att utvärdera orsakssamband och förutsäga risker.

Det andra året ger kunskap om infektionssjukdomar ur ett globalt "one world - one health" perspektiv. Du lär dig hur infektionssjukdomar sprids från livsmedel samt mellan djur och människor. Fokus läggs på möjliga åtgärder och forskningsstrategier för att minska uppkomst och spridning av infektionssjukdomar, med särskild vikt på problemen i låginkomstländerna. Du lär dig också hur du på ett korrekt vetenskapligt sätt designar forskningsstudier och gör kunskapsbaserade val av relevanta metoder och analyser inom avancerad infektionsbiologisk forskning.

Det avslutande individuella examensforskningsprojektet motsvarar 30 hp, men kan påbörjas redan under termin tre och då utgöra 45 hp. Valt ämne ska rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands.

Kurser inom programmet

År 1

År 2

Under termin två och tre kan kurser bytas ut mot individuella forskningsprojektkurser.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, huvudsakligen under det självständiga arbetet under termin fyra, något många studenter gör under sitt examensarbete. Uppsala universitet har även generella utbytesplatser runt om i världen. Har du kunskaper i andra språk än engelska får du ett större utbud. Kontakta en studievägledare eller programsamordnare för mer information.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och laborativa övningar. Föreläsningarna är starkt förankrade i pågående infektionsbiologisk medicinsk forskning och under dessa kommer du möta specialister från olika områden inom infektionsbiologi.

Seminarier och gruppövningar utvecklar din förmåga att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser av vetenskapliga texter och uppnådda resultat samt diskutera och argumentera på ett vetenskapligt förankrat sätt. Här får du även öva upp dina färdigheter i att planera, driva, följa upp och redovisa projekt, både individuellt och i en grupp. Det experimentella arbetet övar upp dina praktiska förmågor och även förståelsen för val av metoder, tolkning av resultat och utifrån dessa skapande av hypoteser.

Programmets kurser ges huvudsakligen vid Uppsala universitets Biomedicinskt centrum men vissa kursdelar är förlagda till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Examensprojektet kan utföras på valfri ort.

Programmet ges i Uppsala och undervisningen är på engelska. Programmet ges på heltid, vilket innebär 40 studietimmar per vecka. I snitt är 15 till 20 timmar schemalagda per vecka. Av de schemalagda timmarna utgör cirka hälften föreläsningar och hälften laborationer, övningar och olika typer av seminarier. Övrig tid är avsatt för projektarbete och förberedelse för schemalagda moment på egen hand eller i team.

Bred och djup infektionsbiologisk kompetens förbereder dig för arbete inom grundläggande och tillämpad forskning och utveckling inom en mängd olika områden såsom diagnostik, läkemedelsutveckling, antibiotikaresistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, utvecklingsländernas särskilda problematik, sjukdomar på djur och människor samt zoonoser.

Sysselsättning kan hittas i den akademiska världen och i läkemedels- och bioteknikföretag. I den offentliga sektorn kan du arbeta i mikrobiella laboratorier med fokus på mikrobiologiska frågor inom hälso- och sjukvård eller livsmedel och jordbruk. I ett omvärldsperspektiv finns också ett behov av din kompetens när det gäller förutsägelser, övervakning och uppföljning av utbrott, både nationellt och globalt. De starka länkarna till forskning kommer att vara särskilt värdefulla om du är på väg mot forskarutbildning och en forskningskarriär.

Examinerade från masterprogrammet i infektionsbiologi finns runt om i världen inom akademi, privat och offentlig sektor där de i mycket hög grad arbetar i yrken med infektionsrelaterad forskning, analys, utveckling, utredningar och beslutsfattande.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin