Masterprogram i medicinsk forskning

120 hp

Funderar du på en framtida karriär som kräver kunskap om modern biomedicinsk forskning? Masterprogrammet i medicinsk forskning ger dig utmärkta förutsättningar för att specialisera dig inom valfri biomedicinsk forskningsinriktning och bidrar med en stark grund för tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för människans hälsa. Du får en kombination av genetisk, molekylärbiologisk och bioinformatisk kunskap, praktisk forskningserfarenhet och insikt i aktuell biomedicinsk forskning, samt ett professionellt nätverk av kontakter.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i medicinsk forskning låter dig utveckla din inriktning inom det växande området för biomedicinsk forskning och förbereder dig för en potentiell framtida vetenskaplig karriär. Området för biomedicinsk forskning syftar till att hitta och utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för att i slutändan kunna bota människans sjukdomar. Att utröna de biologiska orsakerna bakom de vanligaste sjukdomarna, såsom cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, är en komplicerad process och kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

I detta program fokuserar du på att lära dig och tillämpa de senaste experimentella uppläggen, molekylära teknikerna och storskaliga dataanalysmetoderna för att kunna avslöja biologin bakom komplexa fenotyper och sjukdomar - allt för att främja klinisk forskning om människors hälsa.

Utbildningen är starkt kopplad till ledande grund- och klinisk forskning, från vilka exempel kommer att ges. Du kommer att få bekanta dig med hur man dissekerar komplexa fenotyp- och sjukdomsmekanismer genom moderna molekylärbiologiska och bioinformatiska studier av celler, relevanta modeller samt humankohorter.

Du får utbildning i moderna aspekter och tekniker inom biomedicinsk forskning. Du får kunskap om bioinformatik, genomik, cellulär kommunikation, tumörbiologi, etiska överväganden inom forskning samt skriftliga och muntliga presentationstekniker.

Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och erfarenheter i autentiska forskningsmiljöer vid universitet, biomedicinska företag eller statliga myndigheter, både i Sverige och utomlands. Under hela studiegången kommer du att skapa kontakter med framstående forskare och andra studenter, vilket förbereder ett viktigt kontaktnätverk inför dina framtida studier och karriär inom forskningsområdet.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk vetenskap som huvudområde.

Under det första året deltar du i fem kurser som ger dig en grundlig kunskap om aktuella biomedicinska forskningsbegrepp, tekniker och analysstrategier. Du kommer att lära dig om viktiga begrepp inom genetisk- och genomisk forskning av fenotyper och sjukdomar, följt av träning inom avancerade molekylära metoder, processer inom cell- och tumörbiologi samt bioinformatiska verktyg för analys och presentation av resultat. Kurserna organiseras av forskare som är ledande inom sitt område vid den ansvariga institutionen, liksom forskare från andra universitet och forskningsinstitut.

Det andra året består av individuell forskningspraktik och examensarbete för vilka du väljer projekt och forskargrupper själv. Du kommer att fördjupa dig i det självvalda forskningsområdet genom att planera och genomföra experimentellt arbete samt kritiskt granska och sammanfatta resultat under tillsyn av en handledare. Den individuella forskningspraktiken består av ett 18 veckors långt individuellt projekt under den tredje terminen och att examensarbete på cirka 20 veckor under den fjärde terminen. Parallellt kommer träning inom vetenskaplig skrivande och presentation förbereda dig för viktiga aspekter av vetenskaplig kommunikation.

Kurser inom programmet

Termin 1

  • Jämförande genomik för biomedicin, 15 hp
  • Biomedicinsk forskningsmetodik, 15 hp

Termin 2

  • Cellulär kommunikation, 7,5 hp
  • Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp
  • Bioinformatik, 15 hp

Termin 3

  • Avancerad forskningspraktik, 30 hp

Termin 4

  • Examensarbete, 30 hp

All schemalagd utbildning ges av ledande experter från Uppsala–Stockholmregionen i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar som sammanfattar framsteg inom aktuell forskning och ger en första kontakt med föreläsande forskare.

Det första årets kurser innehåller olika undervisningsmoment, som föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter samt diskussioner med och feedback från lärarna och dina kurskamrater. Praktiska övningar inkluderar laborationer och bioinformatiska analyser, beroende på kursens ämne. Kurserna avslutas med en tentamen, men andra obligatoriska uppgifter (som skriftliga rapporter och muntliga presentationer) är nödvändiga för att få kursen godkänt. Det första året av programmet ges på campus i Uppsala.

Det andra året består av enskilda forskningsprojekt vid vetenskapliga grupper belägna vid universitet, företag eller myndigheter i Sverige eller utomlands. Utöver deltagande i forskningsgruppens alla aktiviteter följs projekten upp under regelbundna diskussioner om valet av forskningsmetoder och praktikupplevelser med dina kurskamrater och kursledare. Kunskap och resultat förmedlas i form av muntliga presentationer, vetenskaplig översiktsartikel och skriftlig avhandling.

All undervisning ges på engelska.

Som student vid masterprogrammet i medicinsk forskning kommer du sannolikt att fortsätta med forskning och utveckling inom läkemedels- eller bioteknikindustrin eller akademiska forskningsmiljöer. Programmet ger emellertid också en utmärkt grund för dig att arbeta i andra sektorer, till exempel inom myndigheter, journalistik eller utbildningssektorn. Den starka tonvikten på kritiskt tänkande samt muntlig och skriftlig kommunikation inom vetenskapligt och populärvetenskapligt sammanhang ger dig en bred grund för att bemästra biomedicinska och bioinformatiska kunskaper och uppgifter.

Majoriteten av våra alumni fortsätter att utveckla sina karriärer inom akademiska miljöer genom att bidra med kunskap och erfarenhet från sina masterstudier till nytta av biomedicin, neurovetenskap, bioinformatik, medicinsk genetik eller liknande. Enligt alumni har medverkan i forskningsprojekt valda efter studenternas egna intressen varit direkt bidragande till deras framtida karriärer och möjligheter att hitta sina jobb. Många av våra alumni har fortsatt deras karriärer inom samma ämne och under fortsatt mentorskap av deras projekthandledare, och har därmed hittat sina framtida arbetsgivare redan före eller inom sex månader efter deras examen.

Programmet skapar förutsättningar för internationella studenter att knyta sina framtida karriärer till Sverige och Skandinavien samt för svenska studenter att vara konkurrenskraftiga på den internationella arbetsmarknaden – detta genom att erbjuda karriärförberedande erfarenheter i tvärvetenskapliga och internationella miljöer samt att uppmuntra till forskningserfarenheter utanför Sverige. Vår ambition är att fortsätta bidra med praktiska erfarenheter, utveckla våra framtida alumners självständiga och kollaborativa förmågor samt erbjuda ett professionellt nätverk av kontakter för deras framtida karriär.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin