Barnmorskeprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Barnmorskeprogrammet 2023/2024
Anmälan

Barnmorska är ett självständigt, stimulerande och positivt arbete för dig som redan är legitimerad sjuksköterska. Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning. Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod.

Om programmet

När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Inom ditt kompetensområde ingår det att identifiera när en graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod ur ett medicinskt perspektiv är normal. En förlossning kan initialt vara normal men inom kort tidsrymd bli en komplicerad förlossning som hamnar utanför barnmorskans ansvarsområde. Barnmorskans ansvar är stort och kräver hög kompetens samt att du, under press, självständigt kan fatta rätta beslut.

Som legitimerad barnmorska

 • handlägger du självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården av mor och barn
 • identifierar du avvikelser och komplikationer samt bedömer och hanterar akuta situationer under graviditet, förlossning och postnatal period
 • ger du information om preventivmetoder
 • arbetar du självständigt, hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

För de blivande föräldrarna står du också för trygghet, bekräftelse och kompetens. Du leder och stöder den födande kvinnan och hennes partner så att födseln av deras barn blir en positiv upplevelse. Samtidigt övervakar du förlossningsarbetet och ska snabbt kunna uppfatta och ta kommandot om en kritisk situation uppstår. Under det nyfödda barnets första tid finns du också vid den nyblivna familjens sida för eftervård, stöd och råd i amningsfrågor.

Många av dina lärare kombinerar egen forskning med en klinisk del som undervisande barnmorska eller lektor. Det innebär att det du får en tydlig klinisk förankring i de teoretiska delarna och får ta del av den senaste forskningen inom reproduktiv hälsa. Vid Uppsala universitet kännetecknas också barnmorskeprogrammet av ett gränsöverskridande samarbete inom ämnena global sexuell och reproduktiv hälsa och våld mot kvinnor. Detta innebär att du får aktuell kunskap och nya forskningsrön av föreläsare som arbetar aktivt inom dessa områden.

Examen

Programmet leder till en barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery) som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om barnmorskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med reproduktiv hälsa som huvudområde.

Upplägg

Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet är en distansutbildning med återkommande fysiska träffar på campus under hela utbildningen. Den campusförlagda teoretiska utbildningen omfattar 2-3 fysiska veckor i Uppsala per delkurs under termin ett. Under termin två och tre inkluderas även enstaka teoretiska utbildningsdagar. Vid den campusförlagda undervisningen ingår obligatoriska examinationer och seminarier.

Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet framhåller vikten av evidensbaserad kunskap där den erfarna barnmorskan handleder den blivande barnmorskan. Teori följs alltid av praktik och du omsätter därmed kunskaperna du just har fått i praktisk handling. Till exempel omfattas termin två och halva termin tre helt och hållet av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du har VFU på många olika verksamheter som förlossnings- och BB-avdelning, barnmorskemottagning, gynekologiska mottagningar och neonatalavdelning samt under första terminen så gör du studiebesök vid förlossnings- och BB-avdelning och barnmorskemottagning.

Under dina studier får och utvecklar du kunskaper om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Kunskapsområden som föräldraskapets utveckling, kvinnors sexualitet och familjeplanering samt om kvinnors hälsa från det att hon är en ung flicka till den åldrande kvinnan ingår också. Du studerar även barnmorskans förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.

Kommunikation, hälsoupplysning, etik och vetenskaplig metod löper som fyra strimmor genom hela utbildningen. Du tränas successivt i att självständigt utföra vårdåtgärder och utvecklar din förmåga i att snabbt uppfatta om en kritisk situation uppstår, i att fatta beslut, bemötande, och hur du kan skapa kontakt och på bästa sätt kan stödja och förmedla trygghet till blivande och nyblivna föräldrar.

Målet är att du ska ha kompetens att självständigt kunna handlägga en normal graviditet, förlossning och eftervård där arbetet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Huvudområdet är reproduktiv hälsa. Ett självständigt arbete ingår och den som önskar kan skriva magisteruppsats på 15 hp inom ramen för programmet. Ett självständigt arbete på 7,5 hp i kombination med en valbar kurs på 7,5 hp (valbar kurs se nedan) kan ersätta en magisteruppsats 15 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1

Reproduktiv hälsa I. Barnmorskans roll med fokus på okomplicerat barnafödande, 15 hp

Reproduktiv hälsa II. Komplicerat barnafödande, 7,5 hp

Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa samt antikonception, 7,5 hp

Termin 2

Förlossnings- och postpartumvård, VFU, 15 hp

Gynekologisk- och antenatal vård, VFU, 15 hp

Termin 3

Förlossnings- och neonatalvård, fördjupning, VFU, 15 hp

Självständigt arbete i reproduktiv hälsa, 15 hp eller 7,5 hp

Valbara kurser om du väljer självständigt arbete om 7,5 hp:

Global reproduktiv hälsa, 7,5 hp

Gynekologisk och obstetrisk smärta och smärtlindring, 7,5 hp

Amning och bröstmjölk, 7,5 hp

Om undervisningen

De teoretiska kurserna sker på distans med 2-3 campusförlagda veckor inom vardera delkurs. Undervisningen bygger på ett aktivt kunskapssökande som innehåller såväl föreläsningar, seminarier, tentamina och grupparbeten som individuellt arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen har 32-35 schemalagda timmar per vecka samt studieuppgifter att arbeta med.

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och primärvården i Uppsala län ansvarar för den största delen av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Under dina studier kommer du att ha den verksamhetsförlagda utbildningen på följande vårdavdelningar och mottagningar:

 • Förlossningsavdelning, BB-avdelning, BB på väg
 • Neonatalavdelning
 • Gynekologisk avdelning/mottagning
 • Urogynekologisk mottagning
 • Reproduktionscentrum
 • Barnmorskemottagning
 • Ungdomsmottagning
 • Abortmottagning
 • Obstetrisk öppenvårdsmottagning

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands - dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har universitetet generella utbytesplatser runt om i världen. Du kan till exempel skaffa dig värdefull internationell erfarenhet genom att göra delar av din VFU inom förlossningsvården i Tanzania.

Karriär

Som legitimerad barnmorska kan du arbeta på följande typer av avdelningar och mottagningar:

 • Förlossnings-/BB-vård (BB-vård sluten/öppenvård)
 • Amningsmottagning
 • Mödrahälsovård
 • Ungdomsmottagning
 • Gynekologisk vård
 • Abortmottagning
 • Familjeplaneringsmottagning
 • Ultraljudsmottagning
 • Infertilitetsmottagning
 • Prenatal fosterdiagnostik (genetisk vägledare, klinisk genetik)
 • Urogynekologisk vård (inkontinensmottagning)
 • Sexuella mottagningar (vulvamottagning)
 • Endometriosmottagning
 • Våldsmottagning (till exempel NCK)

Du kan också gå vidare och arbeta som chef inom hälso- och sjukvård, verka som sakkunnig inom till exempel Folkhälsomyndigheten, SKL, Socialstyrelsen eller inom läkemedelsindustrin. Du kan också fortsätta med internationellt arbete inom till exempel WHO, UNFPA eller Läkare utan gränser.

Utbildningen gör dig också behörig att fortsätta på en akademisk karriär med en forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

  Behörighet och anmälan

  Sista anmälningsdag är 15 september 2023. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt. Bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.

  Barnmorskeprogrammet

  90 hp

  VT 2024, 100 %, Campus

  Studieort: Uppsala

  Sista anmälningsdatum: 15 september 2023

  Anmälningskod: UU-P8410 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska. För utbildningar 180 hp eller kortare krävs vetenskaplig metod och uppsatskurs i vårdvetenskap/omvårdnad 15 hp (C-nivå/kandidatnivå). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (50 %) - Yrkeslivserfarenhet (50 %). Sökande inom den senare urvalsgruppen rangordnas efter antal hela yrkesverksamma år, på minst halvtid, som sjuksköterska.

  Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

  Läs mer om avgifter och stipendier.

  Anmälningsavgift: 900 kr

  Studieavgift, första terminen: 72500 kr

  Total studieavgift: 217500 kr

  Kontakt och mer info

  Vill du veta mer om det här programmet?

  Kontakt

  Studentservice, farmaci, medicin och vård

  Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

  Box 586, 751 23 Uppsala

  Senast uppdaterad: 2021-03-02