Studies of Comparative Didactics (SCOD)

Foto: Pixabay

Medlemmarna i forskningsmiljön för Studies of Comparative Didactics (SCOD) studerar och jämför undervisning och lärande inom olika ämnesområden. Med utgångspunkt i angreppssätt och resultat från studier inom didaktikens olika fält görs analyser och jämförelser som syftar till att skapa kunskap om undervisning, undervisningsinnehåll, lärande och socialisation.

Forskarna leder och deltar i en lång rad externfinansierade projekt av olika storlek och inriktning. I flera av projekten samarbetar deltagarna med kollegor vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Inom forskningsmiljön pågår också flera avhandlingsarbeten med olika inriktningar. I SCODs seminarieserie är diskuteras i huvudsak medlemmarnas egna utkast till kapitel och artiklar. Deltagarna forskar inom olika didaktiska fält och tanken är bland annat att forskning inom specifika områden vid seminarierna genom deltagarnas frågor och synpunkter ska belysas och diskuteras utifrån andra perspektiv än de egna. Flera av forskarna deltar även i andra forskargrupper inom och utanför institutionen och har vida nationella och internationella nätverk och samarbeten.

Forskarna bidrar både med empirisk kunskap om undervisning, lärande och professionsutveckling och med användning och vidareutveckling av olika teoretiska och metodologiska ansatser. Forskningen präglas av studier av texter, videofilmning av undervisning, enkäter, intervjuer och utvecklingsprojekt.

Forskningen i komparativ didaktik bidrar således med kunskap inom en rad områden relaterade till planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Det handlar bl.a. om undervisning, lärande, val av innehåll, bedömning, identitetsfrågor och så vidare. Alla dessa frågor har betydelse för lärares profession, professionella utveckling och utbildning.

Kontakt

Jonas Almqvist

Seminariet i Komparativ didaktik

Onsdag var tredje vecka, kl 13.15-15.00.
Öppet för deltagande.
Vetenskaplig ledare: Professor Jonas Almqvist
Kontaktperson: Jonas Almqvist

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Jonas Almqvist
Gruppmedlemmar: Jonas Almqvist, Linn Areskoug, Azra Ates, Ida Bergvall, Jenny Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Gabriella Gejard, Jonas Johansson, Malena Lidar, Eva Lundqvist, Jörgen Mattlar, Karin Nordh, Fredrika Nyström, Thomas Nygren, Tomas Persson, Lennart Rolandsson, Robert Thorp, Olle Uppenberg, Maria Hedefalk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin