Barnmorskeprogrammet

90 hp

Barnmorska är ett självständigt, stimulerande och positivt arbete för dig som redan är legitimerad sjuksköterska. Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning. Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Inom ditt kompetensområde ingår det att identifiera när en graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod ur ett medicinskt perspektiv är normal. En förlossning kan initialt vara normal men inom kort tidsrymd bli en komplicerad förlossning som hamnar utanför barnmorskans ansvarsområde. Barnmorskans ansvar är stort och kräver hög kompetens samt att du, under press, självständigt kan fatta rätta beslut.

Som legitimerad barnmorska

 • handlägger du självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården av mor och barn
 • identifierar du avvikelser och komplikationer samt bedömer och hanterar akuta situationer under graviditet, förlossning och postnatal period
 • ger du information om preventivmetoder
 • arbetar du självständigt, hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

För de blivande föräldrarna står du också för trygghet, bekräftelse och kompetens. Du leder och stöder den födande kvinnan och hennes partner så att födseln av deras barn blir en positiv upplevelse. Samtidigt övervakar du förlossningsarbetet och ska snabbt kunna uppfatta och ta kommandot om en kritisk situation uppstår. Under det nyfödda barnets första tid finns du också vid den nyblivna familjens sida för eftervård, stöd och råd i amningsfrågor.

Många av dina lärare kombinerar egen forskning med en klinisk del som undervisande barnmorska eller lektor. Det innebär att det du får en tydlig klinisk förankring i de teoretiska delarna och får ta del av den senaste forskningen inom reproduktiv hälsa. Vid Uppsala universitet kännetecknas också barnmorskeprogrammet av ett gränsöverskridande samarbete inom ämnena global sexuell och reproduktiv hälsa och våld mot kvinnor. Detta innebär att du får aktuell kunskap och nya forskningsrön av föreläsare som arbetar aktivt inom dessa områden.

Examen

Programmet leder till en barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery). Om du väljer ett examensarbete om 15 hp kan programmet även leda till en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med reproduktiv hälsa som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet är en campusutbildning med digitala inslag. Programmet framhåller vikten av evidensbaserad kunskap där den erfarna barnmorskan handleder den blivande barnmorskan. Teori följs av praktik och du omsätter därmed kunskaperna du just har fått i praktisk handling. Till exempel omfattas termin två och halva termin tre helt och hållet av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du har VFU på många olika verksamheter som förlossnings- och BB-avdelning, barnmorskemottagning, gynekologiska mottagningar och neonatalavdelning.

Under dina studier får och utvecklar du kunskaper om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Kunskapsområden som föräldraskapets utveckling, kvinnors sexualitet och familjeplanering samt om kvinnors hälsa från det att hon är en ung flicka till den åldrande kvinnan ingår också. Du studerar även barnmorskans förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.

Kommunikation, hälsoupplysning, etik och vetenskaplig metod löper som fyra strimmor genom hela utbildningen. Du tränas successivt i att självständigt utföra vårdåtgärder och utvecklar din förmåga i att snabbt uppfatta om en kritisk situation uppstår, i att fatta beslut, bemötande, och hur du kan skapa kontakt och på bästa sätt kan stödja och förmedla trygghet till blivande och nyblivna föräldrar.

Målet är att du ska ha kompetens att självständigt kunna handlägga en normal graviditet, förlossning och eftervård där arbetet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Huvudområdet är reproduktiv hälsa. Ett självständigt arbete ingår i form av en magisteruppsats på 15 hp inom ramen för programmet.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Reproduktiv hälsa I. Barnmorskans roll med fokus på okomplicerat barnafödande, 15 hp
 • Reproduktiv hälsa II. Komplicerat barnafödande, 7,5 hp
 • Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa samt antikonception, 7,5 hp

Termin 2

 • Förlossnings- och postpartumvård, VFU, 15 hp
 • Gynekologisk- och antenatal vård, VFU, 15 hp

Termin 3

 • Förlossnings- och neonatalvård, fördjupning, VFU, 15 hp
 • Självständigt arbete i reproduktiv hälsa, 15 hp

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands - dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har universitetet generella utbytesplatser runt om i världen. Du kan till exempel skaffa dig värdefull internationell erfarenhet genom att göra delar av din VFU inom förlossningsvården i Tanzania.

Undervisningen bygger på ett aktivt kunskapssökande som innehåller såväl föreläsningar, seminarier, tentamina och grupparbeten som individuellt arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen har 32–35 schemalagda timmar per vecka samt studieuppgifter att arbeta med.

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och primärvården i Uppsala län ansvarar för den största delen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Några studenter gör även VFU i Visby.

Under dina studier kommer du att ha den verksamhetsförlagda utbildningen på följande vårdavdelningar och mottagningar:

 • Förlossningsavdelning, BB-avdelning, BB på väg
 • Neonatalavdelning
 • Gynekologisk avdelning/mottagning
 • Bäckenbottenmottagning
 • Reproduktionscentrum
 • Barnmorskemottagning
 • Ungdomsmottagning
 • Abortmottagning
 • Obstetrisk öppenvårdsmottagning

Som legitimerad barnmorska kan du arbeta på följande typer av avdelningar och mottagningar:

 • Förlossnings-/BB-vård (BB-vård sluten/öppenvård)
 • Amningsmottagning
 • Mödrahälsovård
 • Ungdomsmottagning
 • Gynekologisk vård
 • Abortmottagning
 • Familjeplaneringsmottagning
 • Ultraljudsmottagning
 • Infertilitetsmottagning
 • Prenatal fosterdiagnostik (genetisk vägledare, klinisk genetik)
 • Urogynekologisk vård (inkontinensmottagning)
 • Sexuella mottagningar (vulvamottagning)
 • Endometriosmottagning
 • Våldsmottagning (till exempel NCK)

Du kan också gå vidare och arbeta som chef inom hälso- och sjukvård, verka som sakkunnig inom till exempel Folkhälsomyndigheten, SKL, Socialstyrelsen eller inom läkemedelsindustrin. Du kan också fortsätta med internationellt arbete inom till exempel WHO, UNFPA eller Läkare utan gränser.

Utbildningen gör dig också behörig att fortsätta på en akademisk karriär med en forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin