Förskollärarprogrammet

210 hp

Förskollärare är ett spännande, kreativt och roligt arbete med ledaransvar. Här får du möjlighet att skapa en meningsfull och stimulerande miljö för barn, med leken som verktyg. Förskollärarprogrammet ger dig de kunskaper som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära, något de har nytta av resten av livet. En del av studierna sker i förskolan där du tränar dina förmågor som förskollärare i praktiken.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

På förskollärarprogrammet lär du dig förena barns lärande med deras behov av omsorg. Du utforskar barns fysiska och psykiska utveckling och hur kunskap växer i ett helhetsperspektiv. Din yrkesidentitet och trygghet i rollen som förskollärare får du inte minst genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) som du gör på en förskola. Under handledning av erfarna lärare får du träna och utveckla dina färdigheter i praktiken, mitt i förskolans livfulla vardag. Samtidigt bör du vara beredd på att både läsa och skriva vetenskapliga texter. Extra stöd finns att få för dig som behöver hjälp med till exempel studieteknik.

Du kommer att studera barns livsvillkor och få kunskaper om hur du som förskollärare dokumenterar och följer upp barnens utveckling och lärande. Du utbildas i ledarskap och lär dig att hantera konflikter och arbeta med sociala relationer. Du får även redskap för att utmana och stödja barn utifrån deras olika behov.

Du får kunskaper och färdigheter inom bild, drama, matematik, musik, naturvetenskap, teknik, rörelse, samt språk och barnlitteratur. Lek och kreativitet är basen för allt lärande i förskolan.

Fokus för utbildningen är

  • ledarskap
  • arbetsliv och förskolans vardag
  • aktuell forskning
  • praktisk kunskap och färdighetsträning.

Ett viktigt inslag i utbildningen är också förskolans demokratiska uppdrag där frågor om social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Du får också kunskaper om förskolans framväxt ur ett historiskt perspektiv och de villkor som format förskolan och dess utveckling fram till idag.

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet och du kommer att möta lärare som brinner för sitt ämne. Vi vill att du ska få inblick i aktuell forskning om undervisningens och förskolläraryrkets teori och praktik. Utbildningen har ett väl utvecklat system för att tillvarata synpunkter och idéer från programmets studenter. Lärare och studenter formar utbildningen tillsammans inom programmets formella ramar.

Examen

Programmet leder till en förskollärarexamen (Bachelor of Arts in Pre-School Education). Efter examen kan du ansöka om förskollärarlegitimation hos Skolverket.

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års studier. Kursinnehållet i programmet har sin grund i förskollärarens yrkesverksamhet.

Programmet består av

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med områden som är viktiga i arbetet som förskollärare.
  • förskoledidaktik - kunskapsområdet om undervisning och innehåll i den dagliga verksamheten. Didaktiken ingår som en del i ämneskurserna och inkluderar ett självständigt vetenskapligt arbete som du skriver i slutet av utbildningen.
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som du gör på en förskola.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och innehåller kunskapsområden som handlar till exempel om förskollärarens ledarskap, barns fysiska och psykiska utveckling och hur förskollärare dokumenterar och utvärderar förskolans verksamhet. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur förskollärare på olika sätt kan stödja barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd. Ett viktigt inslag i kärnan är också kunskaper om förskolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat förskolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också förskolans värdegrund och demokratiska uppdrag där bland annat frågor som rör respekt för mångfald lyfts fram.

Förskoledidaktik

Studierna i förskoledidaktik omfattar 120 högskolepoäng. I området ingår kurser som behandlar frågor om undervisning och innehållet i förskolans verksamhet. Studierna ger dig kompetens i hur du som förskollärare kan arbeta med och undervisa yngre barn i olika ämnen. Området består även av kurser som fokuserar på lekens betydelse för lärande och socialisation, barns rättigheter och skilda livsvillkor, barns delaktighet i arbetet med digitala medier och faktorer som kan ha betydelse för barns välbefinnande.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) får du delta i en förskolas verksamhet under handledning av en erfaren förskollärare. Du får tillfälle att bygga relationer med barnen, studera och reflektera över förskolläraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 högskolepoäng fördelad på tre tillfällen under studierna.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet

Studera utomlands

Internationella erfarenheter är en viktig del av förskollärarutbildningen. Du har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands.Studier i andra länder kan vara meriterande, men framför allt berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Uppsala universitets lärarutbildning samarbetar med flera lärosäten till exempel University of Aberdeen i Skottland, Palacký University Olomouc i Tjeckien och University College of Teacher Education i Österrike.

Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands vilket ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Förskollärarprogrammet läses på heltid på campus Blåsenhus i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. Delar av undervisningen sker via länk på båda campus.

Din VFU gör du på en förskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Förutom traditionella föreläsningar, seminarier, workshops och verksamhetsförlagd utbildning kommer du att arbeta tillsammans med kurskamrater i olika former av grupparbeten. På båda campusområdena finns det senaste inom digital lärteknik som du får tillgång till och lär dig att behärska. Den nya tekniken används också som ett verktyg i undervisningen.

Examinationsformerna skiftar för att skapa variation och för att utveckla olika kompetenser hos dig. De kan bestå av skriftliga examinationer på campus eller i ditt hem, muntliga framställningar och gestaltande examinationer med estetiska uttryck, enskilt eller i grupp.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete som du skriver i slutet av din utbildning.

Utbildningen är på svenska, men du bör också ha goda kunskaper i engelska.

Med en förskollärarexamen från Uppsala universitet är du väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv. Utbildningen baseras på den senaste forskningen och har en stark koppling till förskolans verksamhet. Behovet av utbildade förskollärare är mycket stort och möjligheterna att få jobb är goda.

Våra tidigare studenter gör varje dag viktiga insatser i förskolor runt om i landet. Några har valt att vidareutbilda sig till rektorer eller specialpedagoger. Ytterligare en karriärväg är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Då kan du ta ut en magister- eller masterexamen, söka till forskarutbildning och få möjlighet att närmare studera och förkovra dig i det utbildningsvetenskapliga området. Med en magister- eller masterexamen kan du också jobba med förskolans frågor på strategisk nivå - i kommunal eller statlig verksamhet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin