Kostvetarprogram

180 hp

Är du intresserad av mat, måltider, hälsa och dess roll i en hållbar utveckling? Kostvetarprogrammet ger dig kunskap om matens betydelse för människan i dagens samhälle. Som utbildad kostvetare kan du exempelvis arbeta med att leda och utveckla olika typer av måltidsverksamheter eller med att inom livsmedelsindustri och handel utveckla och säkra kvaliteten på livsmedel. Bara inom skola, vård och omsorg serveras varje dag cirka tre miljoner måltider. Här behövs din kompetens!

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Kostvetarprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av mat, måltider, hälsa och dess roll i en hållbar utveckling. I framtiden arbetar du kanske som kostchef, måltidsutvecklare, kvalitetsansvarig eller med exempelvis sensorik, produktutveckling eller livsmedelssäkerhet. Oavsett arbetsplats är ditt kompetensområde kopplat till matens betydelse för människan i det moderna konsumtionssamhället.

Utbildningen ger dig

 • bred kompentens inom kostvetenskap, och grunder i ekonomi och ledarskap
 • ett vetenskapligt förhållningssätt till mat och dess betydelse för människors hälsa och välbefinnande
 • färdigheter i att planera, leda och utveckla måltidsverksamheter inom framförallt vård, skola och omsorg
 • kompetens inom produktutveckling av livsmedel och sensorisk analys
 • en tydlig arbetslivsförankring genom ett nära samarbete näringslivet.

Centralt i utbildningen är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället. Du får kunskaper i näringslära och fysiologi och lär dig om kostvanor och kostens betydelse för folkhälsan. Ett viktigt inslag i utbildningen är att förstå matens och måltidens värde för hälsa och njutning samt dess sociala och kulturella betydelse. Du läser också om livsmedelssäkerhet och produktutveckling samt sensorik.

Rollen som chef och ledare är också ett viktigt inslag. Under en termin läser du företagsekonomi och får då grunderna i ekonomisk styrning. Teori med ett vetenskapligt förhållningssätt till mat varvas med praktiska moment som livsmedelslaborationer och matlagning.

Du gör också praktik, verksamhetsförlagd utbildning, på exempelvis livsmedelsföretag, en statlig myndighet som Livsmedelsverket eller inom en kommuns måltidsservice. De olika delarna i utbildningen vävs samman till en helhet som du sedan tar med dig ut i arbetslivet.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med kostvetenskap som huvudområde.

Kostvetenskap handlar om vad som sker i människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Här sätts maten och människans hälsa i centrum.

Första terminen på programmet läser du kostvetenskap A som är en kurs i nutrition. Du får de grundläggande kunskaperna i kemi och fysiologi för att förstå de olika näringsämnenas uppbyggnad och dess funktion. Centralt är kostrekommendationer och den vetenskapliga grunden för dessa.

Nästa termin läser du Kostvetenskap B som behandlar livsmedelsvetenskap. Bland annat läser du om livsmedelssäkerhet och livsmedel i relation till frågor om klimat och miljö.

På de mer tillämpade kurserna utvecklar du din förmåga i att planera, värdera och, med hjälp av våra sinnen, bedöma mat och måltider för olika grupper, för specifika individuella behov och för produktion i större skala. Under termin fyra har du också verksamhetsförlagd utbildning, praktik, som ger dig erfarenhet och kontakt med arbetslivet.

Termin fem läser du grundkursen i företagsekonomi på Företagsekonomiska institutionen. Den sjätte och sista terminen läser du kostvetenskap C. Då fördjupar du dina kunskaper om kostvanor och deras utveckling i olika kulturer och samhällen genom sociologiska perspektiv på mat. Därefter läser du en kurs i vetenskapliga metoder och skriver ditt examensarbete.

Kurser inom programmet

Termin 1–2

 • Kostvetenskap A: Nutrition, 30 hp
 • Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap, 30 hp

Termin 3

 • Mat, marknad och ledarskap I, 15 hp
 • Sensorik och produktutveckling, 15 hp

Termin 4

 • Nutrition och folkhälsa, 15 hp
 • Mat, marknad och ledarskap II, 15 hp varav 10 hp är verksamhetsförlagd

Termin 5

 • Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 6

 • Kostvetenskap C, 30 hp

Studera utomlands

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

Programmet ges i Uppsala, undervisningen sker på dagtid och studierna motsvarar heltid. Programmet har en fast studiegång och du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment varierar mellan olika kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska men litteratur på andra nordiska språk kan också förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Kostvetarprogrammet ger dig en bred teoretisk och praktisk kunskap inom matens område och därmed arbetsmöjligheter på den expanderande marknaden som ätandet utanför hemmet utgör.

Utbildningen förbereder dig för arbete med att leda och utveckla måltidsservice. Det kan vara i den traditionella yrkesrollen som chef inom olika former av måltidsverksamheter, i såväl offentlig som privat regi. Andra arbetsområden är livsmedelsindustrin och handeln eller olika former av provkök. Du kan också arbeta med information/undervisning och utvecklingsarbeten inom exempelvis livsmedelsindustri, myndigheter, egen företagsverksamhet eller som produktspecialist inom nutritionsföretag samt forskning.

Våra tidigare studenter arbetar förutom inom staten, kommuner och regioner bland annat på ICA, COOP, Lantmännen, Sodexo och Findus. Yrkestitlar är exempelvis måltidschef, kostchef, enhetschef, måltidsutvecklare, produktspecialist, produktutvecklare, säljare, livsmedelsinspektör, upphandlare och forskare.

Programmet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta studierna med kurser på avancerad nivå som sedan kan leda fram till en magister- eller masterexamen. Detta ger vidare behörighet att söka forskarutbildning, vilket kan ge förutsättningar för en akademisk karriär.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin