Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 hp

Är du nyfiken på hur du designar nya läkemedel med optimal bindning till målproteiner? Vill du veta mer om hur prediktiv modellering kan användas för att förstå och styra hur läkemedel absorberas av, fördelas i, och utsöndras från, kroppen? Modelleringstekniker används allt mer inom alla aspekter av läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Masterprogrammet i läkemedelsmodellering ger en inblick i detta spännande område.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i läkemedelsmodellering ger dig fördjupad kunskap och färdigheter i prediktiv modellering inom läkemedelsutvecklings- och läkemedelsanvändningsområdet. Särskild tonvikt läggs vid praktisk applicering av modelleringsmetodik samt vid att du ska kunna kommunicera resultat från modellering inom och utom den egna disciplinen.

Programmet bygger på den breda kompetens som finns inom modellering och simulering inom läkemedelsutveckling som finns vid den farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid den Farmaceutiska fakulteten sker mycket forskning inom läkemedelsutveckling ofta i samspel mellan experimentella metoder och modellering. På vissa av kurserna på programmet behandlas därför just hur modellering kan användas tillsammans med experimentella resultat. Exempel på tekniker och kunskaper som du får lära dig:

 • beräkningskemi
 • modellering av kliniska och prekliniska data
 • maskininlärning och artificiell intelligens
 • bioinformatik
 • farmakokinetik och farmakodynamik
 • biofarmaci
 • grundläggande programmering.

Studentprofil

Den typiska studenten på programmet har en bakgrund inom farmaceutisk vetenskap, kemi, biologi eller liknande. Programmet har en tydligt internationell profil med många nationaliteter, både inom och utanför EU, representerade bland studenterna. Programmet ger kunskaper och färdigheter för en fortsatt karriär i läkemedels- och bioteknikindustri (både större och mindre företag), vid myndigheter eller för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Masterprogrammet ges på heltid över fyra terminer och har bunden studieordning, vilket betyder att kurserna ska läsas i den ordning studieplanen anger. Första terminen ger en översikt av läkemedelsutvecklings- och läkemedelsanvändningsområdet, och ger dig de verktyg som behövs för fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Termin två och tre ger fördjupad kunskap i olika applikationer och tekniker för modellering inom läkemedelsområdet. Termin tre avslutas med möjligheten till fördjupning i en önskad inriktning, genom eget val av kurser. Termin fyra ges i form av ett fördjupningsprojekt (examensarbete) på 30 hp vid någon av våra institutioner inom universitetet, eller externt vid myndighet eller inom läkemedels- eller bioteknikindustri.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Läkemedelsutveckling, 7,5 hp
 • Biofarmaci, 7,5 hp
 • Introduktion till programmering i Python och R inom biovetenskap, 7,5 hp
 • Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Termin 2

 • Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7,5 hp
 • Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp
 • Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign, 7,5 hp
 • Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 hp

Termin 3

 • Molekylär fysikalisk farmaci, 7,5 hp
 • Modeller för biologiska system, 7,5 hp
 • Valbara fördjupningskurser, 15 hp

Termin 4

 • Fördjupningsprojekt, 30 hp

Studera utomlands

I samband med fördjupningsprojektet termin fyra kan möjlighet finnas att förlägga projektet vid utländskt universitet.

Undervisningen omfattas av föreläsningar som till exempel introducerar olika modelleringstekniker och deras applikationer. Du kommer också vara del av grupparbeten, laborationer och seminarier där kunskaperna inom läkemedelsmodellering fördjupas på olika sätt. Det avslutade projektarbete ges sista terminen, där ansvar och stor frihet ges att ytterligare förkovra sig inom ett specifikt område.

Undervisningen har direkt koppling till aktuell forskning, och lärarna är aktiva forskare med djup specialistkunskap. Material för till exempel praktiska laborationer hämtas ofta från den egna forskningen eller från aktuell vetenskaplig litteratur.

All undervisning sker på engelska. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Uppsala universitet har ett utmärkt internationellt rykte inom läkemedelmodelleringsområdet. En master i läkemedelsmodellering ger dig en internationellt gångbar utbildning med fortsatta karriärvägar inom såväl akademisk forskning som myndigheter och läkemedelsindustrin. Utöver en fortsatt karriär inom akademin har tidigare studenter hittat anställning som projektledare, laboratorie- och forskningsingenjör och inom till exempel programmering på läkemedelsföretag.

Läkemedelsmodellering kommer att spela en allt viktigare roll inom många olika Life-Science områden framöver, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom modellering. Behovet av utbildning inom modellering och simulering inom just industrin blir allt större, i och med att fler läkemedelsbolag inser fördelarna med att använda datorer och beräkningsmodeller i allt högre grad. I masterprogrammet i läkemedelsmodellering vid Uppsala universitet får du en teoretisk bas och praktisk erfarenhet av läkemedelsutveckling inom alla delar. Du får en bred och djup kunskap om hur prediktiva modeller används i hela kedjan från tidig utveckling till klinisk användning av läkemedel.

Vid utvärderingen av programmet under 2022, gjordes en undersökning bland utexaminerade studenter om hur de hittat arbete efter sina studier. Bland dem som svarade på undersökningen uppgav ungefär 80 % av studenterna (22 av 28) att de hittat någon typ av arbete inom 12 månader efter examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin