Masterprogram i speldesign

120 hp

Vill du utveckla en djupare förståelse för spel som ett kreativt och mångsidigt medium? Vill du veta mer om spelens sociala och kulturella effekter? Masterprogrammet i speldesign förbereder dig för att kunna bli en kritiskt granskande, vital och välinformerad röst inom spelområdet. Tonvikten läggs på den inverkan som spel har i samhället, med teman som etisk speldesign, meningsskapande, representation, inkludering och social rättvisa.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Inom masterprogrammet i speldesign ligger tonvikten på att du som student ska lära dig aktiv spelkompetens för att kunna använda spelens kreativa och konceptuella potential på ett ansvarsfullt sätt. Med aktiv spelkompetens menar vi förmågan att hantera och förstå spel ur ett teoretiskt såväl som ett praktiskt perspektiv. ​Det innebär att du lär dig att analysera befintliga spel, designa nya spelupplevelser och få bättre förståelse för de sammanhang där spel skapas och spelas. Genom hela programmet kommer du att stärka och utveckla kunskaper om hur spel påverkar sina användare genom regler, teman, spelmekanik, berättande och genom den audiovisuella designen.

Som student inom masterprogrammet i speldesign kommer du bland annat undersöka frågeställningar som:

  • Vad behöver man ta hänsyn till, för att ett spel ska kunna inspirera och utmana sina spelare?
  • Hur kan spel stimulera tankar och perspektiv och möjliggöra utforskning av mer djuplodande idéer och genomgripande upplevelser?
  • Vad är mörka designmönster?
  • Vilka möjligheter och vilket ansvar har en speldesigner?
  • Hur kan specialister inom speldesign påverka synen på spel och bidra till förståelsen om hur spel inverkar på samhället?

Studentprofil

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av speldesign, spelutveckling eller programmering för att läsa hos oss. Du kommer att stifta bekantskap med ett brett spektrum av teorier och kreativa metoder som hjälper dig att utveckla dina egna perspektiv. Vare sig du redan är eller planerar att bli journalist, lärare, konstnär, organisatör, aktivist, utställningskurator eller någon annan typ av kulturproducent, kommer du att kunna använda och implementera din nyutvecklade spelkompetens i dina framtida arbeten.

Studentgruppen brukar vara mycket varierad med nationaliteter från hela världen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med speldesign som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet i speldesign omfattar två års heltidsstudier. Termin ett, två och fyra innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå. Efter ett års studier är det möjligt att erhålla en filosofie magisterexamen, 60 högskolepoäng genom att välja att skriva ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Samläsning sker med studenter på det ettåriga magisterprogrammet.

Under den första terminen läser du en introduktionskurs som ger dig en genomgång av det aktuella forsknings- och utvecklingsläget inom speldesign och spelstudier, med betoning på aktiv, kritiskt granskande spelkompetens i skärningspunkten mellan spel och samhälle. I kurserna Speldesignstudio och Spel och samhälle som läses parallellt i slutet av termin ett, kommer du dels att fördjupa dig i olika konceptuella sätt att använda speldesign, dels gå närmare in på praxis och sammanhang för speldesign.

Termin två inleds med två kurser som också läses parallellt. Kursen Kritiskt skapande tar sin utgångspunkt i teorier som sedan varvas med praktiska övningar. Det centrala temat i den här kursen rör frågan om på vilka sätt spelmediet genomsyrar stora delar av samhället. I kursen Avancerade metoder för speldesignforskning får du möjlighet att utveckla de frågeställningar som intresserar dig personligen i ett forsknings- eller designprojekt och du kan redan nu börja skriva på ditt kommande examensarbete.

Under senare delen av termin två läser du kursen Spelforskningsprototyper och speltestning. I den här kursen får du tid att fördjupa ditt arbete med ett designprojekt, för att modulera och designa den upplevelse som du vill att spelaren ska erfara. Du kommer också att lära dig att testa ditt spel för att förstå om det fungerar som tänkt och hur spelet kan upplevas av spelarna.

Under termin tre får du möjlighet att specialisera dig och fördjupa dina personliga intressen genom valbara kurser. Du kan även välja att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet.

Examensarbetet pågår under hela termin fyra. Vi ser gärna uppsatsämnen som utgår från praktiskt arbete och institutionen har viss utrustning och resurser som studenterna kan få tillgång till under projektarbetet.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen.

Studera utomlands

Utlandstudier görs bäst under termin tre och du kan söka dig till de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier.

Undervisningen består huvudsakligen av seminarier, föreläsningar, praktiska speldesignworkshops, projektarbeten (både i grupp och individuellt) och särskilda tillfällen för granskning av studenternas genomförda designarbeten, med konstruktiv kritik från lärare och studiekamrater. Nya koncept och teorier introduceras genom föreläsningar och tillämpas sedan i det praktiska arbetet.

Som student förväntas du ta initiativ och arbeta självständigt för att finslipa dina designförmågor och utveckla din identitet och röst som kreatör och speldesignforskare. Du kommer att uppmanas att bekanta dig med en rad relevanta teorier och metoder. Du får sedan formulera din nyvunna kunskap i skriftliga och muntliga rapporter.

Programmet undervisas helt på engelska och utbildningen ges på Campus Gotland i Visby. Eftersom programmet även utlyses internationellt kommer du att studera tillsammans med andra studenter från hela världen.

Med hjälp av utbildningens unika sätt att väva samman teori och praktik strävar vi efter att skapa en balans som öppnar olika karriärvägar för våra studenter. Studenter med en spelutvecklingsbakgrund kan till exempel gå vidare inom spelbranschen, eller ta steget in på den akademiska banan. Men därutöver kan teoretiskt och praktiskt kunnande från utbildningen också med fördel användas inom andra områden och yrken som kräver färdigheter inom ledarskap, problemlösning och effektiv, övertygande kommunikation.

Denna utbildning är bäst lämpad för dig som använder den som ett komplement till redan befintliga kompetenser eller ett etablerat yrke där en fördjupad, analytisk och granskande aktiv spelkompetens är av särskild relevans.

Efter examen från masterprogrammet i speldesign kan du utnyttja fördelarna med spel och lek för att kommunicera idéer, delta i ytterligare studier på forskarutbildningsnivå eller forma det offentliga samtalet kring detta medium. Detta ger våra alumner möjlighet att agera konsulter för spelindustrin samt att bidra till en välinformerad offentlig diskussion och en konstruktiv och kompetent användning av spel som kulturellt medium.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin