Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 hp

Har du någonsin under över vilka samhällskrafter som ligger bakom folkmord och andra former av massvåld? Förintelse- och folkmordsstudier är ett växande forskningsområde med stark internationell anknytning. Ämnet rör våldsamma händelser som ofta skett i samband med stora ekonomiska, sociala och politiska kriser. Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord låter dig förstå och analysera olika folkmord i deras historiska och kulturella sammanhang.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Historien om och minnet av Förintelsen är centralt inom fältet, men du kommer också att studera andra fall av folkmord och andra typer av massivt våld i deras politiska och kulturella sammanhang.

Dessa våldsamma händelser har ofta inträffat i samband med stora ekonomiska, sociala och politiska kriser, mobilisering av etniska identiteter, formeringen av nya stater, koloniala processer och modernisering. Genom att detaljstudera olika fall av folkmord och massivt våld kommer du även att lära dig metoder och analytiska perspektiv från olika discipliner.

Masterprogrammet i studier kring Förintelse och folkmord är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram med inslag från till exempel historia, statsvetenskap, kultur- och socialantropologi, internationell rätt, sociologi, freds- och konfliktforskning, psykologi och idéhistoria.

Under programmets gång kan du förvänta dig att:

  • självständigt och kritiskt identifiera och analysera problem av central betydelse för Förintelse- och folkmordsstudier
  • lära dig metoder och analytiska perspektiv från olika discipliner
  • tillägna dig kunskaper och skärpta analytiska förmågor som är eftersökta av många olika potentiella arbetsgivare.

Studentprofil

Du är mycket motiverad och villig att ta ett stort ansvar för din egen utbildning. I idealfallet har du redan en någorlunda klar idé om vad du vill skriva din masteruppsats om. Dina sociala färdigheter är goda och du har både förmågan och viljan att förmedla dina tankar på skriftlig och talad engelska.

Du förstår att studier av Förintelsen och fall av folkmord kan vara en mycket känslosam upplevelse och att det är viktigt med ärlighet kring dina egna känslor och att visa respekt för andras känslor.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med Förintelse- och folkmordsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet är en tvåårig utbildning och i programmet ingår det att skriva en masteruppsats på 45 hp. Väljer du att istället ta ut en magisterexamen efter ett års studier så omfattar uppsatsen 15 hp. Från första terminen har du möjlighet att kombinera utbildningen med metodkurser och andra kurser i olika ämnen.

Under första terminen läser du grundläggande empiriska och teoretiska kurser om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld. Fallstudier inkluderar, förutom Förintelsen, händelserna i till exempel Armenien, Kambodja, Rwanda, Bosnien och Hercegovina samt även utbrott av folkmord och annat systematiskt massvåld i Latin- och Nordamerika, Afrika och Asien.

Du kommer också att få gedigna kunskaper om de historiska, kulturella och politiska processer och kontexter inom vilka massvåldet har utövats, däribland fascism, kolonialism och kommunism.

De empiriska och teoretiska kunskaperna från termin ett kopplas sedan under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer. Under termin två och tre får du tillfälle att fördjupa dig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser (obligatoriska och valbara) vid historiska institutionen eller vid andra institutioner. Under andra hälften av termin två börjar du även skriva på ditt examensarbete.

Under termin tre läses en obligatorisk kurs om centrala metoder som används inom det tvärvetenskapliga fältet Förintelse- och folkmordsstudier. Under termin tre fortsätter du att skriva på examensarbetet och ges även möjlighet att göra praktik i en för ämnet relevant yrkesmiljö.

Termin fyra ägnas helt åt att skriva examensarbetet.

Kurser inom programmet

Se programmets studieplan för kurser inom programmet.

Undervisningen sker i Uppsala i form av föreläsningar, seminarier och självständigt grupparbete. Handledning ges individuellt och i grupp. All undervisning sker på engelska. Samtliga lärare är välmeriterade forskare som har publicerat sina resultat i internationella tidskrifter och på välrenommerade utländska förlag, vilket borgar för en undervisning som direkt ansluter till den senaste forskningen på respektive område.

Aktivt deltagande i alla moment är obligatoriskt. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, författande av PM och andra mindre skriftliga och muntliga redogörelser, samt genom examensarbetet och dess ventilering. Det ingår också att leda diskussionen vid någon annans ventilering.

Programmet har nära koppling till aktuell internationell forskning inom ämnesområdet, vilket kommer att ge dig en gedigen grund att stå på oavsett om du väljer forskarbanan eller annan yrkeskarriär. Exempel på arbetsplatser där utbildningen kan ge karriärmöjligheter är:

  • olika FN-organ
  • EU-förvaltningen
  • Europarådet
  • internationella icke-statliga organisationer (Human Rights Watch, IDEA)
  • svenska organisationer och myndigheter (UD, Försvarsmakten, SIDA)
  • museer och andra institut för folkbildning (Forum för levande historia).

För dig som väljer forskarbanan ger utbildningen behörighet att söka till forskarutbildning inom flera ämnen, däribland historia. Examensarbetet kommer att ge dig en gedigen grund inför en sådan ansökan.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin