Masterprogram i systemvetenskap

120 hp

Masterprogrammet i systemvetenskap ger dig förutsättningarna att förstå digitaliseringen och att utveckla digitala praktiker. Digitala praktiker handlar om hur arbetsmetoder, beteende och aktiviteter påverkas av digitaliseringen. Programmet är internationellt konkurrenskraftigt och du kommer att lära dig hur man designar komplexa informationssystem, de moderna mjukvaruutvecklingsteknikerna som krävs och utmanas med studier inom big data och maskininlärning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Den snabbt ökande digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar för individer, organisationer och samhället överlag. Följaktligen måste våra framtida alumner vara förberedda på dessa utmaningar. Masterprogrammet i systemvetenskap utrustar dig med den expertis i ledning och utveckling av digitala praktiker som du behöver. Programmet lär dig det väsentliga om hur arbete utförs i en modern, digital omgivning.

Du kommer att läsa kurser om digitalisering, infrastruktur och fördjupad systemutveckling där du lär dig hur system och applikationer samverkar med individer och grupper i olika sammanhang. Du kommer också att utmanas med kurser om big data och maskininlärning. Målet är att du ska bemästra hur system utvecklas i team på basis av både kunders och slutanvändares behov och du kommer att öva på att tillämpa vetenskapliga metoder för att lösa praktiska problem.

Inom programmet kommer du att:

 • utveckla expertis i ledning av systemutvecklingsprocessen
 • lära dig att utveckla komplexa informationssystem som bygger på kunders och slutanvändares behov
 • utveckla förståelse för organisationens behov av system och systemutveckling.

Programmets kurser är forskningsrelaterade och forskningsförberedande samt näringslivsorienterade, med hela systemutvecklingsprocessen i fokus. Utbildningen ger praktiska kunskaper och som student tillämpar du olika systemutvecklingsmetoder i större realistiska projekt. Under utbildningen lär du dig även att leda större projekt. Efter masterutbildningen kan systemutvecklare jobba inom många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt.

Studentprofil

Du har en stark grund inom informationssystem eller datavetenskap och är intresserad av digitaliseringen och hur den kommer att påverka individer, organisationer och samhälle. Du har eventuellt en del praktisk arbetserfarenhet. ​Du har förmågan att kritiskt analysera problem och reflektera över dessa, och vill bli kreativ och innovativ för att komma på egna lösningar till problem. Du trivs med problemlösning och din nyfikenhet gör att du söker djupare förståelse.

Du förstår att arbete med informationssystem kräver att man kan kommunicera väl med slutanvändare och specialister inom andra områden. Du vill få erfarenhet av att jobba i grupper med internationell sammansättning och få träffa studenter från många olika håll i världen. Engelskan är inget problem för dig.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med informationssystem som huvudområde.

Programmet bygger på tre huvudsakliga teman:

 • komplexa informationssystem (i kurser som behandlar digital infrastruktur, mjukvaruutveckling, maskininlärning och big data)
 • systemutvecklingsprocesser (i kurser som behandlar systemutveckling och agila utvecklingsmetoder)
 • organisatoriska sammanhang av informationssystem och systemutveckling (i kurser som behandlar digitalisering, digitala praktiker och affärsvärde av IT).

Under din första termin kommer du att studera digitalisering och hur den påverkar individer, organisationer och samhället i stort. Du kommer att introduceras till digitala praktiker, det vill säga hur arbete leds i en alltmer digitaliserad omgivning. Detta innefattar bland annat systemutvecklingsmetoder, informations- och kunskapsmodellering, design och användbarhet, förändringsledning, samt projektledning och arbete i team. Under din andra termin kommer du att lära dig systematisk design och utveckling av komplexa IT-system, samt digital infrastruktur och dess implikationer för systemutveckling.

Under din tredje termin kommer du att lära dig om artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer. Du kommer också att läsa en kurs om affärsvärde av digital teknologi och hur den kan användas strategiskt i organisationer. Under din sista termin kommer du att få tillämpa dina kunskaper genom att skriva en masteruppsats i informationssystem.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Alla kurser ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats.

Programmet bygger på integrerade forskningsmetoder, det vill säga i varje kurs kommer du att få lära dig en vetenskaplig metod och få tillämpa den för att lösa praktiska problem. Du kommer också att kontinuerligt finslipa dina kunskaper i skriftlig och muntlig vetenskaplig kommunikation. Du kommer att lära dig hur ett strukturerat, vetenskapligt angreppssätt kan vara dig till nytta i ditt arbetsliv, oberoende om du väljer praktiskt arbete eller forskning i framtiden.

Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter.

Efter utbildningen kan du arbeta i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Intresset för IT-området ökar även inom områden som miljö, turism, hållbar utveckling och transport.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • systemvetare
 • projektledare
 • IT-chef
 • IT-konsult
 • systemarkitekt
 • testledare
 • Big Data analytiker
 • AI-utvecklare
 • applikationsutvecklare
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare
 • IT-pedagog
 • forskare

Arbetsmarknaden för utexaminerade är god, med många möjligheter inom olika branscher. Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i informationssystem.

Lönen i Sverige kan variera mycket beroende på faktorer som utbildningsnivå, arbetsuppgifter, geografisk plats, tidigare erfarenheter etc. Enligt statistik från Saco var den genomsnittliga lönen år 2021 för nyligen examinerade systemvetare 32 000 kronor före skatt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin