Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

Datorsimuleringar av komplexa problem och hantering av stora datamängder spelar idag en nyckelroll i vetenskapliga undersökningar och ingenjörsarbete. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap breddar och fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskap eller teknik. Du lär dig tillämpa beräkningsmetoder, programmering och programvara, samt matematiska och statistiska modeller inom ditt speciella intresseområde.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Experiment och simuleringar ger idag enorma datamängder och metoder för att dra slutsatser av dessa blir allt vanligare. Det har blivit ett nytt sätt att söka kunskap och att skapa nya produkter. För industrin är datorsimuleringar attraktiva eftersom du kan göra dessa snabbare och för en mindre kostnad är det mer kostnadseffektivt.

Stort eller litet, på makro- eller mikronivå - idag studeras olika fenomen på datorskärmen. För att kunna använda, utveckla och tillämpa datorsimuleringar inom ett visst ämnesområde krävs en god bakgrund men också beräkningsmetoder samt statistiska och matematiska modeller. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig dessa kunskaper.

Tillämpad beräkningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält där frågeställningar inom exempelvis kemi, biologi, fysik, finans och geovetenskap studeras genom att man med hjälp av avancerade datorer och programvara utför numeriska simuleringar baserade på matematiska och statistiska metoder.

Utbildningen innehåller valbara delar och du kan på detta sätt anpassa dina studier så att de passar ihop med dina intressen och din tidigare utbildning. Du kan välja mellan fem rekommenderade spår med utvalda kurspaket eller med hjälp av studievägledare sätta samman en egen studieplan. De fem spåren är:

  • Numerisk och matematisk modellering
  • Beräkningsfysik
  • Beräkningskemi
  • Beräkningsmetoder för finansiella modeller
  • Distribuerad och högpresterande datoranvändning

Programmet fokuserar på en stark teoretisk och praktisk grund i matematisk modellering, omfattande förståelse för avancerade numeriska metoder, kritisk analys av olika lösningar för vetenskapliga tillämpningar och expertis för att implementera och använda vetenskapliga ramverk för programvara. Alla spår är i linje med dessa mål.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Du kan välja att följa ett av de fem rekommenderade spåren eller så kan du sätta upp en egen studieplan med hjälp av studievägledare. Kurserna du läser kommer att bero på dina individuella val. Efter slutfört program måste minst 30 hp vara kurser inom området tillämpad beräkningsvetenskap och minst 30 hp vara kurser inom något av områdena kemi, biologi, fysik, geovetenskap, datavetenskap eller matematik.

De fem olika spåren innehåller ett utvalt kurspaket som ger en specialisering inom det specifika fältet. Dessa är:

  • Numerisk och matematisk modellering. Här får du kunskap om hur olika matematiska modeller fungerar och hur du kan beräkna lösningarna med numeriska beräkningsmetoder.
  • Beräkningsfysik. Du lär dig tillämpa beräkningsvetenskapliga metoder inom problem i fysiken samtidigt som du fördjupar dig inom något område i fysiken som till exempel fluidmekanik.
  • Beräkningskemi. Du får kunskap om hur man tillämpar beräkningsvetenskapliga metoder för matematiska modeller inom kemin samtidigt som du fördjupar dig inom något område i kemin som till exempel molekyldynamik.
  • Beräkningsmetoder för finansiella modeller. Du får veta mer om hur man tillämpar beräkningsvetenskapliga metoder inom finansiell matematik samtidigt som du fördjupar dina kunskaper för finansiella modeller inom till exempel aktie- och optionsmarknaden.
  • Distribuerad och högpresterande datoranvändning. Här får du kunskap om beräkningsutmaningar relaterade till de vetenskapliga tillämpningarna, arkitekturen hos olika beräkningsinfrastrukturer (HPC-kluster, moln och barmetallresurser) samt design och utveckling av storskaliga mjukvarulösningar med hjälp av både CPU:er och GPU:er.

Varje spår har en rekommenderad uppsättning kurser men det exakta innehållet i varje spår beror fortfarande på din specifika bakgrund med tidigare kurser och erfarenhet och sätts ihop i dialog med studievägledaren.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, projektarbeten och inlämningsuppgifter. Pedagogiken är studentcentrerad och lägger stor vikt på aktiverande undervisningsformer som bygger upp praktiska färdigheter som du kommer att ha direkt nytta av i arbetslivet.

Undervisningen är på engelska och bedrivs i nära anslutning till aktuell forskning. Förutom examensarbetet som pågår hela sista terminen så ingår en större projektkurs i programmet. I denna kurs tillämpas färdigheterna i beräkningsvetenskap på ett verkligt problem med ursprung i akademin eller näringslivet samtidigt som kursen ger övning i projektarbete. Programmet ges i Uppsala.

Programmets tvärvetenskapliga innehåll ger dig unika färdigheter som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Det finns ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft som kan kombinera vetenskaplig kunskap med matematisk modellering, programmering av avancerade datorsystem, storskalig dataanalys och färdigheter i att använda moderna beräkningsvetenskapliga verktyg. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft med en sådan kombination av kunskaper förväntas öka både i Sverige och utomlands.

Din yrkeskarriär kan vara inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling, som rådgivare, konsult eller projektledare. Programmet förbereder dig också för forskarstudier inom till exempel beräkningsvetenskap, fysik, biovetenskap och matematik.

Datorer används för att studera problem inom sektorer där experiment är dyra eller omöjliga att utföra eller där systemen är så komplicerade att förenklade hjälpmodeller är otillräckliga. Användningen av verktyg baserade på datorberäkningar och simuleringar ökar kraftigt inom företag av olika storlek och inom många olika branscher.

Datorsimuleringar kan utföras inom många områden, t ex väderprognoser, design av läkemedel, simulering av bilkrascher, utveckling av nya flygplan eller studier av klimatförändringar. De spelar en central roll för ökad förståelse och produktutveckling inom dessa områden, liksom för att bestämma prestanda och andra egenskaper hos processer och produkter eller för att optimera design och kvalitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin