Statskunskap A, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-24011 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 2 augusti 2022 – 22 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-74011 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 27 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen är uppdelad i fyra delkurser: Politisk teori, Svensk och jämförande politik, Förvaltningspolitik och Internationell politik.

Efter genomgången A-kurs i statskunskap förväntas den studerande kunna översiktligt redogöra för och diskutera:

 • centrala politisk-teoretiska problem;
 • den politiska styrelsens, förvaltningens och den offentliga politikens väsentliga huvuddrag i Sverige och andra länder;
 • det politiska deltagandets variationer;
 • de politiska problem som präglar utvecklingsländer och nya demokratier;
 • den internationella politikens utveckling under 1900- och 2000-talet;
 • EU:s utveckling samt Sveriges roll på den internationella arenan.
Studenten ska aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra kortare egna presentationer, samt författa promemorior som behandlar avgränsade frågeställningar och i samband härmed:
 • förstå värdet av, och grunderna för, god argumentation;
 • kunna skilja på personliga åsikter och att självständigt dra slutsatser;
 • kunna förmedla vetenskaplig argumentation muntligt vid seminarier och i skrift;
 • kunna skilja mellan teoretisk litteratur och empiriskt material;
 • kunna urskilja normativa och empiriska aspekter av statsvetenskapliga problem;
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till källor och källmaterial;
 • känna till grunderna för källhänvisningar och referenser.
Kursen baseras främst på läroböcker och kortare vetenskapliga texter. Avsikten är att ge studenterna en första introduktion i olika forskningsområden och inriktningar inom statskunskap och att presentera några av de metoder som används för att undersöka vetenskapliga problem inom statskunskap. Stor vikt fästs vid att skapa förståelse för vad självständigt och kritiskt tänkande innebär, och att förse studenterna med instrument för att bättre kunna bedöma slutsatser och argument. När det gäller färdighetsträning, fästs i denna kurs störst vikt vid utveckling av den skriftliga förmågan i form av individuellt skrivna och samförfattade pm. En första träning av den muntliga förmågan ges under seminarierna och utvecklas vidare på fördjupningsnivåerna.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Östra Ågatan 19 753 22 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

Studentexpedition

E-post: statsvet@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06