Geologi - Masterprogram i geovetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Geologi - Masterprogram i geovetenskap 2023/2024
Anmälan

Vill du hitta viktiga naturresurser på jorden och samtidigt skydda miljön? Bidra till hållbar utveckling genom geoteknik till byggindustri och kärnkraftsavfall? Eller skydda människor med kunskap om vulkaner, ras och skred? Masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot geologi ger dig färdigheter för att förstå balansen mellan hur vi både använder och bevarar jordens resurser, för att säkra en hållbar framtid.

Om programmet

Inriktning geologi fokuserar på bildning och omvandling av mineral och berg i ett brett spektrum av geologiska miljö­er, genom kurser inom mineralogi och petrologi, regional geologi, malmgeologi och tektonik, vilket speglar hörnstenarna av forskningen. Några typiska drag är inslag av högtrycksmineralogi (kunskap om jordens inre) och malmmineral. Petrologin omfattar djupgående kunskap om magmatiska- och malmutvecklingsprocesser samt deras analysmetoder. Tektoniken har en stark koppling till strukturgeologi. Denna inriktning syftar till att förbereda dig för en forskarkarriär eller anställning som professionell geolog.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig olika tillämpningar av mineraler och tektonik
  • studera hur du hittar en balans mellan att använda och bevara jordens resurser
  • få kunskap om 3D-modellering och analog tektonisk modellering, samt geokemisk, termobarometrisk och termodynamisk modellering.

Att studera geologi vid Uppsala universitet innebär att du studerar geokemi och geokronologi för att uttolka geologiska processer. Kurserna ger också erfarenhet med analog- och 3D-modellering samt geokemisk, termobarometrisk och termodynamisk modellering.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden före jordens födelse fram till idag.

Studentprofil

Du har en stadig grund inom geovetenskap att stå på och under kandidatutbildningen fick du erfarenhet av fältarbete så väl som laboratorieanalys. Du kan kritiska analysera och reflektera över olika problemställningar samt är tillräckligt kreativ och innovativ för att komma på egna idéer. Därtill förväntas du bidra med dina erfarenheter till utbildningen av andra så väl som att du själv förväntas lära dig från andras kunskap och lärdomar.

Framtidens sysselsättning som doktorand kan vara möjligt med möjligheter att knyta närmare kontakter med aktuell forskning i en forskargrupp under examensarbetet. Att börja arbeta efter examen kan också vara något du överväger om du vill tillämpa dina kunskaper inom passande industri och företag. Utbildningen ger dig gott om valmöjligheter för framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med gemensamma kurser med värdefull kunskap och träning av färdigheter för alla studenter i geovetenskap.

Den första kursen, Dynamiska geosystem - global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse för hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de förändras över tid. En tillämpad GIS-kurs ger relevanta fallstudier. En kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter. Kursen Geovetenskapens analysmetoder ger grundläggande bakgrund i olika geokemikaliska metoder, samt praktisk erfarenhet med Ramanspektroskopi samt mikrosond.

Kursen Mineralogi och petrologi fokuseras på mineral, deras struktur, kemi, bildning och förekomst samt magmatiska och metamorfiska processor. Regional geologikurs ger möjligheter att diskutera geologi, geokronologi samt geokemi av bergarter från olika orogen i Norden som jämförs med nuvarande processor på jorden.

Fältprojektet i geologi erbjuder möjligheter att undersöka bergarter i natur och utveckling av en geologisk karta. Kursen Malm- och jordartsresurser fokuserar på bildning, sammansättning och förekomst av malm och jordarter. Kursen i tektonik visar bergarters formändring på grund av plattektonisk rörelse i bergskedjor och magmakammare.

Sammantaget ger kurserna dig en god förberedelse inför examensarbete, yrkesverksamhet eller forskarutbildning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Masterprogrammet i geovetenskap, specialiserat på geologi, ger dig kunskaper och färdigheter för en karriär som kvalificerad yrkesman inom industrin, offentlig sektor och konsultföretag. Du kan också välja att bedriva forskning genom att fortsätta med doktorandstudier.

Våra alumner arbetar inom ett brett spektrum av industri- och forskningssektorer. Det finns många möjligheter som prospekterings- eller gruvgeologer, inom den geotekniska industrin, inom geokemi, inom geotermisk energi och med naturliga risker. Behovet av professionella geologer har ökat avsevärt under de senaste åren både på lokal och global skala, på grund av de ökande kraven på naturresurser och infrastruktur.

Våra alumner arbetar bland annat på New Boliden AB, LKAB, Coast Mountain Geological group Ltd och ÅF Infrastructure AB. Arbetstitlar inkluderar prospekteringsgeologer, geologer, ingenjörsgeologer, etc.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se.

Ditt personliga brev ska innehålla en motivering till varför du vill läsa programmet och inriktningen, information om ditt examensarbete och dess relevans för utbildningen och ta upp andra för programmet relevanta erfarenheter som till exempel fältarbete, praktikplats, sommarjobb, arbetslivserfarenhet inom geovetenskap, utlandsstudier, arbete i studentkår eller ämnesspecifika föreningar samt kommunikationsfärdigheter.

Geologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1850 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi alternativt 2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap alternativt 3) 90 hp teknik och 30 hp geovetenskap alternativt 4) 90 hp geologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt övriga relevanta erfarenheter.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om vår forskning vid institutionen för geovetenskaper

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@geo.uu.se

018-471 25 07

Programansvarig Abigail Barker

abigail.barker@geo.uu.se

018-471 25 52

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02