För barnets bästa?

Beslut om att begränsa umgänget mellan barn och deras vårdnadshavare får stora konsekvenser. Därför är det viktigt att utforska vilka utmaningar, etiska som juridiska, som socialtjänsten stöter på när de fattar beslut "för barnets bästa".

  • Period: 2024-01-01 – 2026-12-31
  • Budget: 5 600 000 kr
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Etiska, juridiska och empiriska undersökningar av socialtjänstbeslut om umgängesbegränsning

Socialarbetare har i uppdrag att fatta beslut om att begränsa umgänget mellan barn och vårdnadshavare. Det ska de göra enligt principen om barnets bästa. Besluten är svåra och får betydande konsekvenser för de inblandade. Men det finns väldigt lite interdisciplinär forskning om vad barnets bästa egentligen innebär. Konceptet har utforskats en del inom juridisk forskning, men det finns få empiriska studier om det faktiska beslutsfattandet och väldigt få etiska studier om den här sortens beslut.

Det här projektet ska identifiera och värdera juridiska och etiska utmaningar inom socialtjänsten just när det gäller umgängesrestriktioner mellan barn och vårdnadshavare och principen om barnets bästa. Genom interdisciplinära studier och samarbete med socialtjänsten ska projektet också lägga grunden för ett praktiskt stöd för beslut om umgängesbegränsningar.

Forskarna ska identifiera och utvärdera de juridiska och etiska principer och värderingar som bör ligga till grund för principen om barnets bästa, identifiera hur socialsekreterare i Sverige förstår och tillämpar principen i sina beslut om umgängesbegränsningar mellan tvångsomhändertagna barn och deras föräldrar, formulera de mest rimliga etiska och juridiska kraven för att fatta beslut som vägleds av principen om barnets bästa och utveckla de första stadierna av en intervention som kan stödja socialarbetares beslut om umgängesbegränsningar mellan barnen och deras föräldrar.

Projektet genomförs i fyra steg och omfattar teoretiska studier inom rättsvetenskap och etik, rättsvetenskapliga dokumentstudier av beslut samt kvalitativa och kvantitativa studier om socialarbetares förståelse och tillämpning av idén om barnets bästa, etisk analys av de empiriska resultaten och att utveckla de första stegen av en intervention inom socialtjänsten.

  • Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Sverige
  • Karolinska Institutet, Sverige
  • Umeå Universitet, Sverige
  • Mälardalens Universitet, Sverige
  • Lunds Universitet, Sverige

Vi som arbetar i projektet

Medarbetare: Ulrik Kihlbom, Karolinska institutet, Ida Asplund, Umeå universitet, Martin Bergström, Lunds universitet, William Bülow O'Nils, Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Gert Helgesson, Karolinska institutet, Karin Schölin Bywall, Mälardalens universitet
Fler medlemmar finns i personal- och organisationskatalogen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin