GPStress

Svenska allmänläkare rapporterar en stressigare och stressigare arbetsmiljö. Det här projektet undersöker varför läkare upplever stress i allmänmedicinska konsultationer med patienter.

  • Period: 2022-04-27 – 2024-12-31
  • Finansiär: Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland (CKFD)
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Arbetsmiljö, patientmöten och stressade allmänläkare

Ökande stress kan ses bland allmänläkare i flera länder, vilket kan ha skadliga effekter både för läkarna själva och deras patienter. Svenska allmänläkare rapporterar högre nivåer av stress än deras kollegor i andra länder. Allmänläkare är också mer stressade än sina arbetskamrater, tar kortare pauser, och löper högre risk att bli sjukskrivna för psykiatriska tillstånd. Orsaker kan ses dels i samhälleliga förändringar och sjukvårdsreformer, där krav på måluppfyllelse ökar på bekostnad av mellanmänskliga aspekter av arbetet, dels i den ökade komplexitet som präglar de enskilda mötena i takt med att arbetsuppgifter överförs från sjukhusvård till primärvård.

Syftet med detta projekt är att belysa sambanden mellan allmänläkarens arbetsmiljö, stress och dennes känslomässiga reaktioner vid patientmöten. Pojektet GPStress (eller Mellanmänskliga och kontextuella orsaker till stress i allmänmedicinska konsultationer: en fokusgruppsstudie som är projektets längre titel) ska avser ta reda på vilka faktorer som bidrar till stress eller mildrar stress. Med fokus både på faktorer som rör det enskilda mötet och sådana som är kopplade till arbetsmiljön och övergripande krav från organisationen.

Forskarna använder sig av grounded theory som övergripande metodologi. Detta innebär att olika metoder för datainhämtning och analys kan kombineras, och att nya data konstant jämförs med sådana som inhämtats tidigare. De kommer att rekrytera allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin till fokusgruppsintervjuer där läkarna kommer att få dela med sig av sina erfarenheter av stress.

Analysen kommer dels att ske genom tematisk analys med induktiv ansats, dels genom integrering av data i ett angränsande grounded theory-projekt som rör allmänläkares etiska beslutsfattande och sökande efter kvalitet i sitt arbete.

  • Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik
  • Region Sörmland, Sverige

Vi som arbetar i projektet

Medarbetare: Linus Johnsson, Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Linda Swanson, Uppsala universitet, Lena Nordgren, Uppsala universitet
Fler medlemmar finns i personal- och organisationskatalogen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin