MINDtheGEPs

I Sverige är vi vana med lika villkorsplaner och jämställdhetsintegrering. Men hur jämställd är en europeiska forskningsvärlden egentligen? MINDtheGEPs-projektet tar itu med ojämställdheterna genom att samla in data för bättre policy.

  • Finansiär: EU – Horizon 2020
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Hur jämställd är egentligen europeisk forskning?

MINDtheGEPs arbetar för att öka kvinnors deltagande i forskning och innovation. Bland annat genom att förbättra kvinnors karriärmöjligheter, skapa förutsättningar för ett jämställt beslutsfattande i forskningsorganisationer och genom att integrera genusperspektivet i den forskning som bedrivs. Med målsättningen att en ökad genusmedvetenhet inom forskningen ska se till att kunskapen, teknologierna och innovationerna som produceras når högre kvalitet och öka deras samhälleliga relevans.

Man använder sig av så kallade gender equality plans, handlingsplaner för jämställdhetsintegrering, som tar itu med både det kulturella och strukturella. Projektet verkar i länder som alla hamnar långt ner i olika jämställdhetsindex: Italien, Polen, Irland, Serbien och Spanien. Arbetet är i linje med Europakommissionens målsättning om jämställdhet inom den europeiska forskningsvärlden.

Data om jämställdhet och styrning är centrala i projektet och i handlingsplanerna som partners utvecklar. I varje organisation som genomgår förändringsarbete tar man fram den data som redan finns och kombinerar den med nyproducerade data för att kartlägga obalanser. Datan görs sedan tillgänglig i en dataportal som gör det möjligt att identifiera var åtgärder kan behövas.

Förändringsarbetet innebär också ett stärkande av roller och organ som har i uppdrag att främja jämställda forskarkarriärer (för både kvinnor och män) och att utföra utbildningsåtgärder för att stärka juniora kvinnors position och för att skapa medvetenhet om ojämställdheter i organisationen bland deras mer seniora kollegor.

MINDtheGEPs har också ett starkt fokus på balansen mellan arbete och privatliv, fritid och familj. På engelska brukar det kallas för work-life eller work-family balance. Projektets partners ska främja en balans mellan jobb och familj för både kvinnor och män inom deras organisationer, och sätta mål för jämställdhet inom beslutsfattande organ och relevant forskning. På så vis skapas förutsättningar för att åtgärderna som införs under MINDtheGEPs-projektets gång också håller i det långa loppet, långt efter att projektet tagit slut. En viktig slutprodukt från projektet är rekommendationer för hur framtida handlingsplaner för jämställdhet och åtgärder för systematisk organisationsförändring bäst utförs.

Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik leder MINDtheGEPs-projektets arbete med kommunikation och dissemination tillsammans med Elsevier. Rollen innebär att utveckla och implementera strategi och plan för kommunikation, dissemination, och exploatering med syfte att möjliggöra kommunikation med intressenter och så kallade grindvakter inom partnerorganisationer, på nationell nivå och på EU-nivå. Det görs möjligt av en strategi som innebär att skräddarsy, översätta och stöpa om budskap, och utbilda projektpubliken om frågorna projektet berör. För att stötta långvarigheten i projektets arbete.

Besök projektets hemsida

MINDtheGEPs-consortiet består av 10 organisationer från 7 länder inom EU. Tillsammans arbetar de för jämställdhet inom europeiska forskningsorganisationer. Universitet, forskningscentra och en vetenskaplig utgivare arbetar för balans mellan arbete och familj för forskare av både manligt och kvinnligt kön och för att öka kvinnors medverkan i forskning.

MINDtheGEPs-projektets partners

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin