Riskinformation och upplevd risk att drabbas av cancer

28% av cancerfall kan kopplas till livsstilsfaktorer. Det här projektet ska genom att undersöka allmänhetens uppfattningar, kunskap och preferenser utforska hur icke-stigmatiserande riskkommunikation till sårbara grupper kan se ut – för effektiva folkhälsointerventioner.

  • Period: 2023-07-01 – 2026-07-01
  • Budget: 3 648 000 kr
  • Finansiär: Cancerfonden
  • Bidragstyp: Cancerfonden, Fellowship

Cancerrisk, livsstilsförändringar och riskreduktion

Cancer orsakas ofta av ett samspel av olika faktor. Levnadsvanor spelar tillsammans med andra faktorer en viktig roll för om man utvecklar vanliga cancerformer som bröstcancer och tarmcancer. Hur personer uppfattar sin egen risk att drabbas av cancer och synen på vad som orsakar cancer påverkar beslut att delta i cancerscreening. Det är dock inte känt hur befolkningen uppfattar sin cancerrisk, eller hur riskuppfattning påverkar våra levnadsvanor.

Det här projektet undersöker hur allmänheten uppfattar sin risk för bröstcancer och tjock-och ändtarmscancer, hur man ser på riskfaktorer, samt hur man värderar förändring av levnadsvanor mot att minska sin cancerrisk. Projektet undersöker även hur allmänheten, samt patienter och personer med förhöjd risk, påverkas av riskinformation och hur de anser att information om levnadsvanors påverkan på risken att utveckla cancer borde kommuniceras. Det kommer att undersökas via intervjuer och enkäter.

Förhoppningen är att kunskapen från det här projektet ska ge konkret vägledning för utformning av information och insatser som i slutändan kan bidra till att minska antalet cancerfall i samhället.

Allmänhetens perspektiv på risk för att utveckla tarmcancer

Är du intresserad av att diskutera riskfaktorer för tjock- och ändtarmscancer samt hur riskinformation bör utformas? Då är du välkommen att delta i vår forskning! Vi söker deltagare till en intervjustudie om allmänhetens uppfattningar om risk för tjock- och ändtarmscancer, riskfaktorer och riskkommunikation.

Vi vill undersöka hur allmänheten uppfattar sin risk för tjock- och ändtarmscancer och hur man ser på olika riskfaktorer. Vi vill också undersöka hur allmänheten tycker att man borde informera om levnadsvanor och cancerrisk för att kommunikationen ska upplevas respektfull gentemot alla grupper i samhället.

Läs mer och delta i vår studie

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin