RUBIKS

Pratbubblor

Att rekrytera barn med cancer till forskning: etiska och kliniska aspekter

  • Period: 2020-08-30 – 2025-08-30
  • Budget: 3 200 000 kr
  • Finansiär: Cancerfonden
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Familjers upplevelser av forskningsrekrytering

Familj

Många familjer inom barncancervården tackar ja till forskning så att kunskapen om barncancer ökar. Idag saknas kunskap om hur barn och föräldrar upplever att bli tillfrågade om forskning och bestämma om barnet ska vara med. Därför vill vi utforska familjers upplevelser av att bli rekryterade till forskning. På så vis kan vi erbjuda rådgivning till forskare om hur man gör det på bästa sätt.

Familjers upplevelser av forskningsrekrytering

Etiska och kliniska aspekter av att rekrytera barn med cancer till forskning

Överlevnaden i barncancer har ökat markant i Sverige under de senaste decennierna. Framstegen beror delvis på ett högt deltagande i kliniska prövningar bland barn och unga med cancer. Att involvera barn i forskning väcker samtidigt många etiska frågor gällande rekrytering och informerat samtycke. En cancerdiagnos har en stor påverkan på livet för barn och deras familjer och de blir beroende av hälso- och sjukvården. För familjer kan det vara svårt att fatta beslut om forskning, som ha en betydande inverkan på barnets liv och hälsa, mitt i en ofta uppslitande livssituation. Vid forskningsrekrytering kan etiska dilemman uppstå mellan att värna barns sårbarhet och behov av skydd och att främja deras rätt att aktivt delta i beslut som berör dem. Att bedriva vård och forskning parallellt kan också orsaka etiska värdekonflikter och rollkonflikter bland sjuksköterskor och läkare.

Kunskap om barns upplevelser och behov vid rekrytering är i dagsläget begränsad, särskilt inom svensk barncancervård. Det saknas etablerad praxis för utformandet av forskningsinformation och medgivande för barn, liksom en kontextuellt informerad förståelse av sårbarhet bland just barn med cancer vid rekrytering. För att kunna ta fram etiskt välgrundad vägledning för rekrytering är det viktigt att inkludera de som berörs. I det här projektet integreras därför erfarenheter och perspektiv från vårdpersonal och forskare inom barncancervården, ledamöter i forskningsetiska kommittéer samt barn med cancer och deras föräldrar. Målet är att utveckla etiskt informerad praktisk vägledning för rekrytering av barn med cancer till forskning. I projektet används empiriska metoder (kvalitativa intervjuer) i kombination med teoretisk etisk analys.

Finansiering

Det här doktorandprojektet finansieras av Cancerfonden med Tove Godskesen som huvudsökande.

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin