Genusvetenskap

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som växt fram ur den feministiska kritiska forskningen om kön och makt. Inom ämnet ryms olika inriktningar såsom feministisk forskning, kvinnovetenskap, jämställdhetsforskning, maskulinitetsforskning, postkoloniala studier, queer- och sexualitetsforskning.

Grundnivå

I fokus för utbildningen står kön och genus som sociala och kulturella konstruktioner både i det svenska samhället och med globala utblickar. Utgångspunkten är de varierande maktförhållanden som historiskt, kulturellt och socialt definierat och villkorat kvinnors och mäns roller och status i samhället. Inom genusvetenskapen problematiseras även andra identitetskategorier bortom den mer traditionella uppdelningen i kvinnligt/manligt. Ämnet synliggör och ifrågasätter samhälleliga normer kring exempelvis sexualitet, queer, etnicitet, rasifiering, klass, ålder och funktionalitet. Genusvetenskap innebär att kritiskt reflektera över begrepp såsom makt, politik, normal och normalitet liksom aktörskap.

A-kursen ger en bred kompetens i aktuella teoretiska inriktningar. Under kursen belyses kön/genusdimensioner i ämnesområden såsom sexualitet/er och kroppslighet, arbetsliv och familjeliv, liksom populärkultur, litteratur och bild. B- och C-kurserna innebär en teoretisk och metodisk fördjupning inom aktuella tematiska områden. På dessa nivåer är metod- och vetenskapsteoretiska frågor centrala och studenten tränas i att på ett självständigt sätt genomföra undersökningar inom det genusvetenskapliga kunskapsfältet.

Kompetens inom genusområdet efterfrågas av många myndigheter och organisationer både inom offentlig och privat sektor. Studier i genusvetenskap är även meriterande och användbara inom exempelvis journalistik och medier, teater, litteratur och annan kulturverksamhet.

Avancerad nivå

Hur ser idéer om kön och skillnad ut inom tongivande genusteoretiska inriktningar sedan 1900-talet? Hur samverkar kön/genus med andra maktdimensioner i samtiden? Vad handlar feministisk kulturkritik om? Vad är identitetspolitik, och är genus en fråga om identiteter eller praktiker? Hur lyfter genusforskningen fram vad som utmärker "maskulinitet" och mäns erfarenheter? Om dessa och många andra frågor handlar kurserna i genusvetenskap på avancerad nivå.

Genusvetenskap på avancerad nivå innebär en ämnesmässig fördjupning mot ett urval av genusteoretiska frågor och genuskritiska forskningsfält. Inom ramen för kurserna i genusvetenskap ingår även inslag av vetenskaplig metod samt träning i akademiskt skrivande och muntlig presentation. Kurserna har sin huvudsakliga bas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, men eftersom genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne förekommer även forskningsperspektiv från andra områden; ämnet samlar också studenter med olika disciplinära bakgrunder.

Kursutbudet är starkt kopplat till de forskargrupper som är verksamma på Centrum för genusvetenskap. Som programstudent i genusvetenskap på den avancerade nivån har du goda möjligheter till samarbete med dessa grupper. Utöver kursstudier och praktik finns särskilda skrivarseminarier för studenter i genusvetenskap på avancerad nivå. Dessa fungerar som komplement till den individuella handledningen av examensarbeten.

En examen i genusvetenskap på avancerad nivå är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor, samt till exempel inom journalistik och kulturarbete.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin