Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

240 hp

Att arbeta med lite äldre barn i tidigare skolår är omväxlande, roligt och självständigt. Grundlärarutbildningen finns för dig som vill bli lärare i årskurs 4–6, och ger dig de kunskaper som behövs för att tillvarata barns upptäckarglädje och sätta den i ett nytt och större sammanhang. Genom våra nära samarbeten med skolor får du öva på att planera och hålla egna lektioner. Det finns också goda möjligheter till internationella utbyten.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Att arbeta som lärare i årskurs 4–6 är ett av världens viktigaste jobb. Barnen har då läst sina första år i skolan och klivit in i en spännande tid fylld med social och personlig utveckling. Vi vill att du ska kunna möta och stötta dem i deras lärande och för det behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper. Grundlärarprogrammet ger dig kompetenser och verktyg att kunna leda, undervisa och engagera elever i åldrarna 10 till 13.

Ett av målen med utbildningen är att du ska känna dig säker i din lärarroll. Det blir du när du har goda kunskaper i de ämnen som du undervisar, när du är trygg i din relation till barn och har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat forskning om barns lärande diskuteras. Du bör därför vara beredd på att både läsa och skriva vetenskapliga texter och kan få extra stöd med till exempel studieteknik om du behöver. Den teoretiska delen av utbildningen kombineras med en stark arbetslivsanknytning där du vid flera tillfällen under studierna får delta i verksamheten på en skola.

Utmärkande för grundlärarutbildningen vid Uppsala universitet är

  • ett vetenskapligt perspektiv
  • en närhet till arbetslivet och till skolans vardag
  • lärares ledarskap
  • möjlighet att studera utomlands.

Du kommer dels att studera de ämnen du ska undervisa inom i framtiden, och lära dig hur man kan undervisa i dessa ämnen. Dels läser du en så kallad utbildningsvetenskaplig kärna. Den innehåller områden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet och hur man bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Vi har ett nära samarbete med många skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Allt detta gör att när du tar din grundlärarexamen har du med dig både grundläggande kunskaper och en verktygslåda med praktiska redskap in i arbetslivet.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 (Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6). Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby.

Programmet består av

  • en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden viktiga för lärare
  • ämnesstudier i de ämnen du kommer undervisa inom
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som du gör på en skola.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet, barns utveckling under de tidiga skolåren och hur lärare bedömer och dokumenterar elevers kunskaper. Vidare behandlas hur konflikter och sociala relationer kan hanteras samt hur lärare på olika sätt kan stödja elever med språk-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

Ett viktigt inslag i kärnkursena är också kunskaper om skolans framväxt ur ett historiskt perspektiv, och de villkor som präglat skolan och dess utveckling fram till idag. Kurserna behandlar också skolans demokratiska uppdrag där frågor som rör social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna ger dig en bred kompetens i att undervisa de lite äldre barnen i tidigare skolår. Du kommer att läsa 30 hp av vardera svenska, matematik och engelska. Dessutom kommer du att läsa en termin inom ett fördjupningsområde. Vilka fördjupningsområden som du kan välja mellan beror på om du påbörjar utbildningen en höst- eller vårtermin och om din studieort är Uppsala eller Visby. Om utbildningen läses i Uppsala erbjuds samhällsorienterade ämnen (SO) och naturorienterande ämnen och teknik (NO/TK). Ytterligare fördjupningsområde kan komma att erbjudas. Om utbildningen läses i Visby ges fördjupning i NO/TK. Alternativt kan du som fördjupning läsa ett praktisk-estetiskt ämne utanför programmets ram vid ett annat universitet och tillgodoräkna dig ämnet/ämnena inom din utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) gör du på en skola vid tre tillfällen under studierna. Du får möjlighet at undervisa elever, reflektera över läraryrket och träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Totalt omfattar din VFU 30 hp.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen längre ner på sidan.

Studera utomlands

Internationella erfarenheter är en viktig del av grundlärarutbildningen. Du har möjlighet att förlägga delar av studierna i grundlärarprogrammet utomlands. Studier i andra länder kan vara meriterande, men framför allt berikande och utvecklande för ditt yrkesliv. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en etablerad utbytesverksamhet för utlandsstudier med universitet i andra länder.

Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands vilket ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Grundlärarprogrammet ges på heltid och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommer du att arbeta tillsammans med dina kurskamrater i grupparbeten. Du kommer att möta lärare som själva forskar och som ofta har lång erfarenhet från svensk skola. Undervisningen bygger på verkligheten i klassrummet och på den forskning som bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten, varav ett skrivs på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Båda arbetena har en didaktisk/ämnesdidaktisk inriktning inom något område du läst under din utbildning.

Examinationsformerna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete. Exempel på det senare är uppgifter som berör provkonstruktion, lektionsplanering och läroboksanalyser. Utbildningen är på svenska. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska eftersom studier i engelska ingår utbildningen.

I Uppsala sker merparten av undervisningen på campus Blåsenhus. Läser du utbildningen i Visby är all undervisning förlagd till Campus Gotland. Delar av undervisningen sker via länk på båda campus. På båda campusområdena finns avancerad utrustning inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning. Du tränar dig i att använda datorn som verktyg och du förbereds för att arbeta i en skola som blir allt mer digital.

Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog, speciallärare eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli lektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir allt fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är efterfrågade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin