Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle där nya byggnader designas klimatsmart och gamla byggs om istället för att rivas? I takt med städers förtätning och miljonprogrammets behov av upprustning ökar behovet av byggingenjörer med kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik. Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig en utbildning baserad på den kunskap och teknik som efterfrågas av näringsliv och samhälle.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik är en yrkesförberedande utbildning som ger dig en bred kompetens att stå på. Som högskoleingenjör i byggteknik kan du komma att medverka när nya bostäder byggs, gamla byggnader renoveras och samhällen planeras. Hållbarhet och klimatfrågor är en integrerad och självklar del i de flesta kurserna på programmet. På programmet läser du till exempel om byggnaders miljöpåverkan, miljöcertifieringar och livscykelanalyser (LCA). Sista och tredje året kan du profilera din utbildning mot konstruktion, energi och miljö, eller förvaltning och underhåll, alternativt en kombination av dessa.

Konstruktion av byggnader innebär beräkning och dimensionering av en byggnads bärande delar. Modellering av byggnadssystem via datorstöd och utveckling av konstruktioner med strukturoptimering och så kallad FEM-analys ingår.

Energi och miljö inom området byggteknik handlar om hur man kan miljö- och energieffektivisera byggnader genom att exempelvis använda aktuell energi- och miljöteknik, som solceller eller smarta fönster, för att få ned energiförbrukningen och byggnaders påverkan på klimatet.

Förvaltning och underhåll handlar om hur man tar hand om det befintliga beståndet av byggnader med hållbarhetsaspekter i fokus. Det innebär kunskap om regelverk, metoder och verktyg för att kunna göra underhållsplaner och statusbedömningar så att byggnader kan användas långsiktigt.

Du har även goda möjligheter till utbytesstudier det sista året.

Som färdig högskoleingenjör i byggteknik är du eftertraktad och har goda karriärmöjligheter efter examen.

Examen

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering).

Utbildningen till ingenjör i byggteknik kan delas in i tre delar:

  • matematik
  • byggteknik
  • projektkurser.

Matematiken ger dig en grund för de andra delarna, så redan första terminen läser du en hel del matematik.

I delen med byggteknik lär du dig grunderna i byggnadsmekanik, byggnadsmaterial, byggnadsfysik, geoteknik, strömnings- och värmelära, byggstyrning och entreprenadjuridik under de två första åren. Tredje året fördjupar du dig inom valbar del av byggtekniken, såsom konstruktion, energi eller förvaltning.

I delen med projektkurser får du tillämpa kunskaperna från de andra delarna genom att designa både småhus och större byggnader. I en projektkurs jobbar du i grupp och utvecklas avseende kommunikation, kreativitet och får en förståelse för hela byggprocessen. Du jobbar digitalt med BIM (Building Information Modeling) för att rita upp byggnaderna.

I samarbete med lokala byggföretag finns även möjlighet att få praktik, mellan det andra och tredje året. Det innebär att du kan söka om avlönad praktikplats på ett företag. Det är företagen som erbjuder dessa platser, och inget vi lämnar någon garanti för, men för de flesta som väljer att göra praktik inom utbildningen brukar det lösa sig.

Miljöfrågor och hållbarhet genomsyrar kurserna i hela programmet, från första veckan till ditt avslutande examensarbete, som oftast utförs ute på ett företag.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

Inom programmet anpassas undervisningen till att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna. Därför arbetar du ofta i projektgrupper. Vi använder programvaror som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen.

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, fältövningar, seminarier, laborationer och många verklighetsanknutna projektuppgifter.

I utbildningen får du göra många studiebesök och vi arbetar aktivt med gästföreläsare, så du ges bra möjligheter att sammankoppla teori och verklighet.

Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter.

Högskoleingenjörer inom byggteknik är efterfrågade. Det finns arbetstillfällen inom både stora och små privata byggföretag och inom ett stort urval av konsultföretag inom samhällsbyggnad - exempelvis fastighetsutveckling, arkitektur, konstruktion, fastighetsförvaltning. Det finns även jobb inom stat och kommun.

Byggandet har under senare år legat på en hög nivå men varierar alltid med konjunkturen. Programmets nära och väletablerade samarbete med näringslivet bidrar dock till mycket goda utsikter att få arbete som högskoleingenjör inom byggteknik

Som färdig högskole­ingenjör har du många valmöjligheter till yrkesval, exempelvis kan du bli entreprenadingenjör, konstruktör, miljösamordnare, kalkylator, projektutvecklare eller projekteringsledare. Listan kan göras lång över roller som en högskoleingenjörer inom byggteknik kan ha.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin