Masterprogram i engelska – Amerikansk litteratur och kultur

120 hp

Det har antagligen aldrig varit mer utmanande, och viktigt, att förstå amerikansk kultur än just nu. Inriktningen amerikansk litteratur och kultur på masterprogrammet i engelska erbjuder en studiegång som ger utmärkta möjligheter att fördjupa sig i ämnet. Du kommer att arbeta med centrala texter som har format amerikansk kultur, från revolutionstiden till den globalt framträdande position som landet har idag.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i engelska, med inriktning mot amerikansk litteratur och kultur ger dig möjlighet att utforska den rika mångfalden av amerikansk litteratur, från det kanoniska till det försummade och det samtida. Programmet introducerar nya kritiska och teoretiska perspektiv på denna litteratur och ger dig ett djupare och bredare perspektiv på frågor som påverkar såväl amerikansk litteratur som samtida samhällsliv och forskning. Det gäller frågor om till exempel migration och gränser, kolonisering och imperium, ras och etnicitet.

Masterprogrammet erbjuder en förstklassig grund för studenter, både från Sverige och utlandet, som vill utforska och ompröva litteraturens roll i samband med skapandet och utvecklingen av en nations kultur och identitet. Det är också en utmärkt förberedelse för dig som vill fortsätta till studier på forskarnivå.

Utmärkande för programmet är att

 • det ger ett djupt och brett perspektiv på frågor som påverkar amerikansk litteratur och samtida samhällsliv och forskning
 • det kombinerar kursarbete med träning i forskningsmetodik samt ett avslutande examensprojekt
 • det är det enda programmet i sitt slag i Sverige.

Studentprofil

Du har ett stort intresse för engelskspråkig litteratur och engelskspråkiga länders historia och politik. Du värdesätter kritiskt och innovativt tänkande och att dra kopplingar mellan litteratur och andra frågor, om allt från etnicitet till miljö. Du tycker om att formulera dina tankar och uttrycka din åsikt inför dina medstudenter. Du gillar att arbeta självständigt och i en internationell miljö. Du är villig att ta ansvar för din egen framgång och du är van att planera ditt eget arbete.

Eftersom en doktorandutbildning är en tydlig möjlighet i din framtid, vill du komma i nära kontakt med aktuell forskning och framstående forskare inom ditt område och utveckla dina färdigheter som självständig forskare.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet i engelska är tvåårigt och ges på heltid. Upplägget på programmet bygger på Engelska institutionens specialistkompetens inom forskning och undervisning.

Under programmet kommer du att läsa ett antal kurser i litteratur, teori och samtida kritiska debatter. Många av dessa kurser innehåller element som rör amerikansk litteratur, så att du kan studera denna litteratur transnationellt och komparativt. Dessutom ingår kurser specifikt inriktade mot amerikansk litteratur och kultur som breddar och fördjupar din kunskap om mångfalden inom amerikansk litteratur. Därtill kommer ett examensprojekt om 30 högskolepoäng (hp). Under din tredje termin kan du välja att göra en praktikkurs om 7,5 hp eller studera utomlands.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Litteraturkritik, teori och praktik 15 hp
 • Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen 7,5 hp
 • 1700-talslitteratur 7,5 hp

Termin 2

 • Romantiken och gotisk litteratur 7,5 hp
 • 1800-talsromanen 7,5 hp
 • Modernismer 7,5 hp
 • Avantgardistisk litteratur 7,5 hp

Termin 3

 • Avkoloniseringens litteraturer 7,5 hp
 • Global engelskspråkig litteratur 7,5 hp
 • Amerikansk litteratur och kultur under efterkrigstiden 7,5 hp
 • Litteratur och nyliberal kris 7,5 hp

En av kurserna kan ersättas av en praktikkurs 7,5 hp

Termin 4

 • Examensarbete 30 hp

Studera utomlands

Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet genom Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Inom flera av programmets kurser har man tvåtimmarsseminarier veckovis med sin lärare. Arbetssättet är utforskande; inom ramen för dina studier förväntas du arbeta med primärkällor, utveckla och uttrycka dina egna åsikter och formulera självständiga argument. Den sista delen i programmet är ditt examensarbete, en självständig forskningsrapport som skrivs med råd och stöd av en utsedd handledare. Genom programmet utvecklar du både mer självständiga och kollegiala former för arbete och forskning.

Engelska är arbetsspråk för Engelska institutionen. Inom programmet är all undervisning, diskussioner och examination på engelska, liksom alla läromedel.

Som student i Uppsala kommer du att vara en del av en gemenskap av personal och studenter med olika internationella och kulturella bakgrunder. Vi främjar ett intimt men aktivt studieklimat genom våra forskningsseminarier, gästföreläsare och konferenser där gäster, personal och studenter möts i samtal.

Ett slutfört masterprogram i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur och kultur hjälper dig att utveckla och förfina dina analys- och forskningsfärdigheter på ett sätt som förbereder dig antingen för studier på forskarnivå eller för anställning utanför universitetet. Programmet har producerat framgångsrika akademiker och ger en utmärkt grund för forskarstudier och en akademisk karriär. Det hjälper dig också att utveckla nyckelfärdigheter som efterfrågas av arbetsgivare inom journalistik, förlagsverksamhet, turism och kreativ verksamhet samt andra utbildningsrelaterade yrken.

Våra alumner arbetar bland annat som lektorer och forskare vid olika universitet (Michigan, Thessaloniki, Uppsala, University of London) eller har tjänster inom den offentliga sektorn så som Cambridge Health Alliance, European Association of History Educators, och Czech National Agency for International Education and Research. De arbetar även som engelsklärare, översättare, redaktionsassistent, språkkonsult och på förlag.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin