Masterprogram i engelska – Engelsk litteratur

120 hp

Litteraturen och kulturen i den engelsktalande världen fortsätter att utöva ett ofrånkomligt inflytande i nuet. Masterprogrammet i engelska med inriktning mot engelsk litteratur erbjuder en studiegång som gör att du kan utforska några av de viktigaste texterna inom en rad kulturella sfärer, vars rötter går tillbaka till den tidigmoderna perioden. Det ger dig möjlighet att engagera dig med engelskspråkig litteratur som sträcker sig från kanoniska landmärken till de senaste och framväxande litterära formerna.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i engelska med inriktning mot engelsk litteratur introducerar dig till nya kritiska och teoretiska perspektiv på denna litteratur. Du får ett djupare och bredare perspektiv inom frågor som rör engelskspråkig litteratur och kultur samt viktiga debatter inom samtida forskning. Dessa omfattar frågor om migration och gränser, kolonisering och imperium, ras och etnicitet.

Masterprogrammet erbjuder en förstklassig grund för studenter som vill utforska litteraturens roll i samband med skapandet och utvecklingen av en nations kultur och identitet. Det är också en utmärkt förberedelse för studenter som vill fortsätta till studier på forskarnivå.

Utmärkande för programmet är att

 • det ger ett djupt och brett perspektiv på frågor som påverkar engelsk litteratur och samtida samhällsliv och forskning
 • det kombinerar kursarbete med träning i forskningsmetodik samt ett avslutande examensprojekt
 • det är det enda programmet i sitt slag i Sverige.

Studentprofil

Du har ett stort intresse för engelskspråkig litteratur och engelskspråkiga länders historia och politik. Du värdesätter kritiskt och innovativt tänkande och att dra kopplingar mellan litteratur och andra frågor, allt från spörsmål om etnicitet till miljö. Du tycker om att studera inom en kosmopolitisk miljö, en smältdegel av olika kulturer och studietraditioner. Du tycker om att formulera dina tankar och uttrycka din åsikt inför dina medstudenter. Du gillar att arbeta självständigt. Du är villig att ta ansvar för din egen framgång och du är van att planera ditt eget arbete.

Eftersom en doktorandutbildning är en tydlig möjlighet i din framtid, vill du komma i nära kontakt med aktuell forskning och framstående forskare inom ditt område och utveckla dina färdigheter som självständig forskare.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägget bygger på Engelska institutionens specialistkompetens inom forskning och undervisning. Programmet omfattar ett antal kurser i litteratur, teori och samtida kritiska debatter. Många av dessa kurser innehåller element som rör engelsk litteratur så att du kan studera denna litteratur transnationellt och komparativt. Dessutom ingår kurser specifikt inriktade mot engelsk litteratur som är utformade för att bredda och fördjupa din kunskap om mångfalden inom ämnesområdet. Därtill kommer ett examensarbete om 30 högskolepoäng (hp). Under din tredje termin kan du också välja att göra en praktikkurs om 7,5 hp eller studera utomlands.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Litteraturkritik, teori och praktik 15 hp
 • Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen 7,5 hp
 • 1700-talslitteratur 7,5 hp

Termin 2

 • Romantiken och gotisk litteratur 7,5 hp
 • 1800-talsromanen 7,5 hp
 • Modernismer 7,5 hp
 • Avantgardistisk litteratur 7,5 hp

Termin 3

 • Avkoloniseringens litteraturer 7,5 hp
 • Global engelskspråkig litteratur 7,5 hp
 • Bokens historia och materiell kultur 7,5 hp
 • Litteratur från de brittiska öarna 7,5 hp

En av kurserna kan ersättas av en praktikkurs 7,5 hp

Termin 4

 • Examensarbete 30 hp

Studera utomlands

Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet genom Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Inom flertalet av våra kurser inom programmet har man tvåtimmarsseminarier veckovis med sin lärare. Arbetssättet är utforskande; inom ramen för sina studier förväntas du arbeta med primärkällor, utveckla och uttrycka dina egna åsikter och formulera självständiga argument. I dina läskurser förväntas du ibland arbeta mer självständigt eller tillsammans med medstudenter.

Den sista delen i programmet är ditt examensarbete, en självständig forskningsrapport som skrivs med råd och stöd från en utsedd handledare. Programmet hjälper dig att utveckla både mer oberoende och kollegiala former för arbete och forskning.

Engelska är arbetsspråk för engelska institutionen. Inom programmet är all undervisning, diskussioner och examination på engelska, liksom alla läromedel.

Som student i Uppsala kommer du att vara en del av en gemenskap av personal och studenter med olika internationella och kulturella bakgrunder. Vi främjar ett intimt men aktivt studieklimat genom våra forskningsseminarier, gästföreläsare och konferenser där gäster, personal och studenter möts i samtal.

Ett slutfört masterprogram i engelska, med inriktning mot engelsk litteratur hjälper dig att utveckla och förfina dina analys- och forskningsfärdigheter på ett sätt som förbereder dig både för studier på forskarnivå eller för anställning utanför akademin. Programmet har producerat framgångsrika akademiker i över tio år och ger en utmärkt grund för forskarstudier och en akademisk karriär. Det hjälper dig också att utveckla nyckelfärdigheter som efterfrågas av arbetsgivare inom journalistik, förlagsverksamhet, turism och kreativ verksamhet samt andra utbildningsrelaterade yrken.

Våra alumner arbetar bland annat som lektorer och forskare vid olika universitet (Michigan, Thessaloniki, Uppsala, University of London) eller har tjänster inom den offentliga sektorn så som Cambridge Health Alliance, European Association of History Educators, och Czech National Agency for International Education and Research. De arbetar även som engelsklärare, översättare, redaktionsassistent, språkkonsult och på förlag.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin