Socionomprogrammet

210 hp

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system. Kunskaper om individer, grupper och samhälle har en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Socionomprogrammet är en bred utbildning i socialt arbete som ger kunskaper inom socialt arbete samt inom vetenskaplig teori och metod. Som student på programmet får du kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för socialt arbete och det sociala arbetets praktik.

Socialt arbete som ämne sammanfaller till stora delar med socionomers yrkesområde och arbete med människor i utsatta livssituationer. En helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter. Centrala begrepp inom utbildningen är:

  • helhetssyn på människor
  • välbefinnande
  • social välfärd
  • hjälp och stöd
  • livssammanhang.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och socialt arbete som praktik. Genomgående under hela utbildningen kommer du möta teman som makt, mänskliga rättigheter samt inkludering- och exkluderingsprocesser vilka studeras med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.

Som nyexaminerad socionom kan du sen arbeta inom det breda sociala arbetsfältet. Specialiseringar som till exempel hälso- och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller diakon kan du läsa genom påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå. Det är även möjligt att läsa vidare inom ett generellt masterprogram.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolsektorn, gerontologiskt socialt arbete, socialt omsorgsarbete, inom frivillig och privat sektor, samt inom internationellt socialt arbete. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas också inom skilda verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor.

Aktiv studentmedverkan i programmet sker genom studentrepresentation i lärarlagsmöten, programrådet för socionomprogrammet och i Institutionsstyrelsen.

Examen

Programmet leder till en socionomexamen (Bachelor of Science in Social Work) samt en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med socialt arbete som huvudområde.

Utbildningens kurser bygger på varandra vilket innebär såväl en successivt högre ämneskompetens som en gradvis utveckling av socionomrollen och ett vetenskapligt förhållningssätt. Kurserna utformas för att detta ska uppnås på ett väl avvägt sätt. På avancerad nivå studerar du med större självständighet och ökat ansvar för det egna lärandet. Det innebär en djupare förståelse och förmåga att hantera komplexitet inom socialt arbete, såväl teoretiskt (socialt arbete som vetenskap) som färdighetsmässigt (professionell praktik).

Under stor del av programmet läggs särskild vikt vid att uppnå progression i personlig och professionell utveckling vilket innefattar bland annat etisk medvetenhet, empatisk kompetens och bemötande. Sådana färdigheter förstärks och betonas genom uppgifter, reflektions- och färdighetsövningar som följs upp i kurser varje termin.

Studiegång

Termin 1–6 består av obligatoriska kurser som kunskapsmässigt bygger på varandra för att säkerställa att du utvecklar en bredd i din professionella kompetens.

På termin 7 får du möjlighet till viss specialisering genom att välja bland en uppsättning fördjupningskurser. Vissa kurser är mer färdighetsorienterade, andra är mer teoretiskt eller vetenskapligt inriktade.

Se studieplanen för kurser inom Socionomprogrammet.

Kunskaper i socialt arbete

Termin 1–4 ger grundläggande kunskaper om socialt arbete som vetenskapligt ämne och profession. Introduktion ges i grundläggande teorier om sociala problem och utsatthet, om socionomers professionella praktik och om socialt arbete som vetenskap. Progressionen sker under hela utbildningen genom att generella kunskaper inom ämnet socialt arbete fördjupas och du får möjlighet att utveckla såväl yrkesspecifika färdigheter som vetenskaplig kunskap.

På termin 6 fördjupas kunskap om socialt arbete som vetenskap. Den första delen av terminen ägnas åt vetenskapsteori och forskningsmetod med både teoretiska och färdighetsinriktade inslag. Under den andra delen av terminen skriver du ett självständigt examensarbete.

H-VFU

Under termin 5 genomför du handledd verksamhetsförlagd utbildning (H‑VFU) då du får möjlighet att observera och praktisera olika företeelser och situationer inom socialt arbete. Dessa erfarenheter är grund för reflektion och analyseras utifrån teorier, begrepp och kunskap från tidigare terminer vilket ger dig en handlingsberedskap inför kommande yrkespraktik.

Studera utomlands

Utlandsstudier planeras i samråd med programsamordnare och kursansvarig för H‑VFU. Programsamordnaren godkänner i förväg om kurs vid annat lärosäte/institution bedöms som relevant och kan tillgodoräknas inom Socionomprogrammet.

Socionomprogrammet ges i Uppsala. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten praktiska övningar och självstudier. Olika former av skrivarbeten och uppsatser samt diskussion om dessa utgör viktiga moment. Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men engelska inslag kan förekomma. Kurslitteraturen är på svenska och engelska, vissa inslag av norska eller danska texter kan förekomma.

Undervisningen förmedlas av disputerade lärare och forskare med erfarenhet av utbildning och undervisning inom ämnet. Många av lärarna har också egen erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Socionomprogrammet har även ett samarbete med verksamma socionomer som undervisar i de moment som handlar om personlig och professionell utveckling.

Syftet med den handledda verksamhetsförlagda utbildningen (H-VFU) är att ge dig möjlighet att koppla samman teori och praktik genom att observera, praktisera, analysera och reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen på termin fem får du en handlingsberedskap inför yrkesrollen. H-VFU omfattar 28 hp och grundas i teorier och i en pedagogisk modell med utgångspunkt i ett interprofessionellt lärande där studenter och handledare lär med, om och av varandra.

Programmet förutsätter heltidsstudier och att du deltar aktivt i studierna. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i samtliga kurser.

Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Arbetet innebär att verka för social förändring, förebygga sociala problem, lösa problem i mänskliga relationer och verka för empowerment och frigörelse i syfte att främja människors välfärd. Arbetet kan vara inriktat mot utredning, biståndshandläggning, behandling, arbete med strukturella frågeställningar eller administrativt inriktat mot arbetsledning och planering.

Vanliga yrkestitlar är: socialsekreterare, biståndshandläggare, behandlare, LSS-handläggare, frivårdsinspektör, kurator, familjerådgivare och familjerättssekreterare.

Kommande arbetsgivare blir framför allt landets kommuner och regioner, kriminalvården, privata verksamheter inom socialt arbete och ideella organisationer.

Socionomprogrammet kan också utgöra grunden för fortsatta studier på master- och forskarnivå, samt utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller diakon.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin