Sjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Sjuksköterskeprogrammet 2022/2023
Anmälan

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet ger dig de verktyg du behöver i din framtida roll som sjuksköterska.

Om programmet

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. När du utbildar dig till sjuksköterska är det just omvårdnad och medicin som står i fokus i utbildningen. De kombineras med kurser inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och praktik följas åt som en röd tråd genom hela programmet. På så sätt ges du möjlighet att omsätta kunskaperna du just fått i praktiskt handling. Den delen av utbildningen är verksamhetsförlagd och du gör den på vårdcentraler, sjukhus och inom kommunernas vård och omsorg. Det är under de perioderna som du får din yrkesidentitet som sjuksköterska.

En viktig del i ditt arbete som sjuksköterska är kontakten med patienten, att denne känner sig trygg och omhändertagen. I och med att du har många patientkontakter får du ofta svara på frågor, både från patienten och från dennes närstående. Då gäller det att vara både lyhörd och bra på att kommunicera.

Den legitimerade sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus. Du deltar aktivt i omvårdnadsarbetet samt planerar och leder detta. Fortlöpande bedömer du patientens tillstånd och sköter bland annat medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. I ditt ansvarsområde ingår även att kvalitetsutveckla omvårdnaden.

Målet med utbildningen är att du som legitimerad sjuksköterska ska kunna

  • bedöma patientens hälsotillstånd genom såväl patientens egna upplevelser som objektiva data
  • bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad tillsammans med patienten och där det önskas med patientens närstående
  • ansvara för omvårdnadskompetensen i teamarbetet
  • ansvara för att hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde.

Examen

Programmet leder till en sjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Nursing), som är en yrkesexamen. Programmet leder även till en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science). Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Philip Luttner
Från: Järna

Namn: Klara Holmgren
Från: Umeå

Varför valde du den här utbildningen?
Klara: Det har alltid varit självklart för mig att jobba nära människor och länge tänkte jag studera till lärare. När jag väl skulle skicka in min ansökan kändes det istället självklart att jag ville bli sjuksköterska. Jag har jobbat en hel del inom vården tidigare och växt upp med många sjuksköterskor omkring vilket har inspirerat mig.

Philip: Främst för att jag vill jobba med människor. Mitt mål är att jobba inom ambulansen och då stod valet mellan undersköterska och sjuksköterska. Jag kände att utbildningen till sjuksköterska har större möjligheter till vidareutveckling så jag valde det.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Philip: Jag hade inga förväntningar på utbildningen när jag började. Nu i efterhand märker jag att yrket är mycket större och bredare än jag någonsin kunnat föreställa mig.

Hur är det att studera på ett universitet?
Klara: För det mesta älskar jag det. Människor från helt olika bakgrunder, åldrar och intressen möts och sätts i ett sammanhang där alla vill samma sak. Det är seriöst på ett annat sätt än i gymnasiet och det ställs högre krav på självdisciplin jämfört med ett arbete, det är bara du själv som ansvarar för att läsa på och göra det som ska göras.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Philip: Det bästa med att plugga till sjuksköterska vid Uppsala Universitet är den praktik (även kallad VFU) som ingår vid Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhuset är stort och det finns så många möjligheter att upptäcka nya och spännande aspekter och områden inom yrket. Sedan är studentlivet här i staden helt fantastiskt och det finns verkligen någon för alla, oberoende vad en har för intressen.

Klara: Studentengagemanget! Alla nationer som drivs av studenter och olika studentföreningar. Det finns ett sammanhang för alla. Som nyinflyttad i en studentkorridor i Uppsala tog det bara någon dag innan min korridorgranne bjöd in mig till ett event som Norrlands nation anordnade. Vidare är Uppsala också en otroligt fin stad med alla gamla byggnader, caféer och naturområden som Hågadalen och kullarna i Gamla Uppsala.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Klara: Mitt absolut främsta mål är att bli en bra sjuksköterska som fortsätter att utvecklas. Just nu brinner jag lite extra för akutsjukvård och ambulans men jag tycker också att det är väldigt spännande med kirurgi och barnsjukvård.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
Philip: Varje termin varvar teori med praktiskt utbildning. Den teoretiska utbildningen består av föreläsningar, seminarier och självstudier. Under praktiken är vi antingen placerade på olika vårdavdelningar runt om i Uppsala eller har praktiska simuleringar och undervisning i medicinsk teknik (HLR, injektioner, blodprov m.m.)

Berätta om studentlivet!
Philip: Studentlivet är vid sidan av utbildningen det bästa med att plugga vid Uppsala universitet. Engagemanget från studenter i nationer, kårer och studentföreningar förgyller ens studietid dag efter dag. Sittningar, gasquer, körer, sport, evenemang, fester, fika, hänga... You name it, Uppsala got it!

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Klara: Sjuksköterskeyrket är otroligt brett och de flesta eventuella rädslor som en kan ha innan en börjar studera övervinns antingen under utbildningens gång eller när du väl börjar jobba. Oavsett om du vill bli barnmorska, akutsjuksköterska, jobba inom äldreomsorg eller kanske inte alls vet vad du vill så finns något för dig.

Philip: Var säker på att du vill jobba med människor. Om du är det kommer valet att bli sjuksköterska vara något av det bästa du gjort i ditt liv. Tänk även på att ta tillvara på alla resurser som finns under din studietid. Ett hett tips är att ta kontakt sjuksköterskeprogrammets egen studentförening, SSiU, som alltid jobbar för att göra studietiden både lättare och roligare för alla som går programmet.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Philip: Carolina Rediviva, finns inget bättre ställe att plugga på.

Klara: Takterrassen på V-Dala eller annan uteservering en solig vårdag.


Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Philip: Nationslivet!

Klara: Åh! Svårt. Valborg? Kubbspel i ekoparken? Inspark?

Vad gör du om fem år?
Philip: Troligtvis jobbar inom ambulansen men med alla dessa möjligheter vet en aldrig säkert.

Klara: Troligen har eller ska jag läsa någon specialistutbildning. Förmodligen till intensivvårdssjuksköterska

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap. Det rymmer de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar. Du får kunskap som bygger på vetenskaplig grund och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt. Du introduceras även till och utvecklar ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som bygger på att observera, bedöma och agera. Du lär dig även om organisation och ledarskap inom sjuksköterskans yrkesområde. Sammanlagt läser du 105,5-113 hp vårdvetenskap varav 36 hp är verksamhetsförlagd.

Kurserna i medicinsk vetenskap ger dig förutsättningar för studier av hälsobevarande åtgärder, patofysiologi, diagnostik och behandling. Du får kunskap om människokroppens byggnad och funktion, näringslära, folksjukdomar, mikrobiologi och farmakologi. Medicinsk vetenskap läser du sammanlagt 67-74,5 hp varav 18 hp är verksamhetsförlagd.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i samtliga terminer, antingen som fältstudier eller att du är ute i verksamheten. Under den här viktiga delen av utbildningen förenar du dina teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter vilka utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Du tränar också på din pedagogiska och kommunikativa roll i mötet med patienten och dennes närstående. Du tränas också i att organisera och leda arbetet i vårdteamet där patienten alltid är i fokus. Du gör VFU på sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorgen.

Det första året är människans hälsa och förebyggande av ohälsa, med eller utan diagnostiserad sjukdom, i fokus. Teoretiska studier varvas med praktisk färdighetsträning samt fältstudier. Du får nu de grundläggande kunskaperna om strategier för att uppnå och upprätthålla hälsa hos individen och i samhället. Studier om människan sker ur ett livscykelperspektiv. Din VFU gör du på en vårdcentral inom äldreomsorgen.

Under andra året ligger fokus på människans ohälsa, med eller utan diagnostiserad sjukdom, och du får en inblick i specialistsjuksköterskans arbetsfält. Du studerar specifika teorier och begrepp relevanta för vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Sjuksköterskans professionella roll förtydligas och praktiseras under din VFU på olika vårdavdelningar.

Det sista året är inriktat på komplexa vårdsituationer, som komplex ohälsa, arbetsledning och vårdens organisation. Här ingår även fördjupad kunskap om sjuksköterskans handledande, undervisande och rådgivande funktion inom vård och omsorg. Du fördjupar också dina kunskaper kring omvårdnadshandlingar i samband med komplexa sjukdomstillstånd och specifika vårdhandlingar i syfte att uppnå och bevara hälsa, minska lidande samt inom palliativ vård.

Sjuksköterskans professionella roll förtydligas än mer under din VFU som du gör på en vårdavdelning och inom äldreomsorgen, företrädelsevis hemsjukvård. Slutligen skriver du klart ditt examensarbete. Du gör också ett större kvalitetsarbete som är knutet till förbättringar i den praktiska verksamheten och som du har lagt märke till under din VFU.

Kurser inom programmet

Termin 1

Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 15 hp

Människokroppens struktur och funktion 15 hp

Termin 2

Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp:

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 18 hp

Medicinsk vetenskap, 12 hp

Termin 3

Ohälsa och främjande av hälsa I, 30 hp:

(I studierna ingår 22,5 hp teori och 7,5 hp VFU.)

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 20 hp

Medicinsk vetenskap, 10 hp

Termin 4

Ohälsa och främjande av hälsa II, 30 hp:

(I studierna ingår 15 hp teori och 15 hp VFU.)

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 17,5 hp

Medicinsk vetenskap, 12,5 hp

Termin 5

Examensarbete, 15 hp

VFU, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp:

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan, grundkurs med inriktning mot hälso- och sjukvården,

Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv,

Demenssjukdom och omvårdnad vid demens,

Omvårdnad med fokus på psykisk ohälsa,

Global medicin

Termin 6

Komplexa vårdsituationer II, 30 hp:

(I studierna ingår teori och praktisk färdighetsträning, 15 hp, samt VFU, 15 hp.)

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 20 hp

Medicinsk vetenskap,10 hp

Om undervisningen

Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. För dig som väljer Visby som studieort ingår även viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Den praktiska delen bedrivs i nära samverkan med vårdverksamheten vid Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län samt med Region Gotland.

Undervisningen bygger på den starka kopplingen mellan teori och den verksamhetsförlagda utbildningen som du har varje termin. Utifrån verklighetsanknutna situationer och patientfall kommer du att tränas i de färdigheter som en sjuksköterska använder sitt dagliga arbete.

Programmet är utformat för att du som student ska ta ansvar för ditt lärande och aktiveras genom kritiskt analyserande tänkande och problemlösning.

Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, webbaserad undervisning, samläsning mellan Uppsala och Campus Gotland via videokonferens, seminarier, individuellt arbete, arbete i grupp, praktisk färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands kan du göra det under de senare delarna av din utbildning. Programmet har ett brett samarbete med andra sjuksköterskeutbildningar i Norden samt i flera andra länder inom och utanför Europa. Du kan också delta i kurser med internationell anknytning och inom ramen för dessa göra studiebesök och fältstudier i olika delar av världen.

Karriär

Som sjuksköterska har du en viktig roll inom hälso- och sjukvården och karriärmöjligheterna är många. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta människor i alla åldrar inom slutenvård, delar av öppen hälso- och sjukvård eller kommunernas vård och omsorg. Arbetsplatsen kan exempelvis vara sjukhus, vårdcentral, vårdboende, hemsjukvård i offentlig eller privat regi.

Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav och ger dig möjlighet att arbeta utomlands.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till specialistsjuksköterska, barnmorska eller exempelvis ta en masterexamen. Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P8500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P8501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider

Kontakt

Uppsala: studievägledare Anna-Lena Blom

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Gotland: studievägledare Sara Utas Vestling

studievagledning-cg@uu.se

0498-10 82 16

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Information till antagna:

Du är antagen och måste registrera dig på programmets första kurs (hälsa och förebyggande av ohälsa I) för att behålla din plats på programmet. Registreringen är öppen mellan den 23 december - 4 januari.

Obs! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet. Information om hur du registrerar dig finns på www.uu.se/student.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att registrera dig skickar du istället ett e-post till maria.ohman@pubcare.uu.se (senast 4 januari) där du uppger att du vill registrera dig.

Kursstartsinformation:

Mer information inför kursstarten ges via programsidan i Studium.

Du når programsidan genom följande länk: https://uppsala.instructure.com/courses/27846

Information till reserver:

Reserver kan inte webbregistrera sig. Reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 5 jan - 27 jan. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02