Naturgeografi - Masterprogram i geovetenskap

Läsåret 2021/2022

Bild för Naturgeografi - Masterprogram i geovetenskap 2021/2022
Anmälan

Vill du lära dig mer om hur Jordens yta har utvecklats över tid eller hur den påverkas av miljöförändringar? Vill du förstå bättre hur klimat och miljö har förändrats utifrån kvalitativa och kvantitativa analyser av naturens egna arkiv? Eller är du intresserad av hur glaciärer och istäcken fungerar och samspelar med klimatet? På masterprogrammet i geovetenskap med inriktning mot naturgeografi kombinerar vi studier av processer som formar och förändrar jordens yta i samspel med klimat och miljö över olika tidskalor.

Om programmet

Inriktningen naturgeografi har fokus på miljöförändringar och landskapsutveckling över olika tids- och rumsskalor, men också på hur glaciärer och inlandsisar fungerar och deras roll i jordens klimat. Programmet kombinerar kurser i glaciologi, geomorfologi, miljö och klimat förändringar med metodkurser så som GIS och fältmätningar

Under utbildningen kommer du att

  • undersöka glaciologi, geomorfologi och klimatförändringar med metodkurser som GIS och fältmetoder
  • förstå hur klimatet och miljön har förändrats från både kvantitativa och kvalitativa analyser av naturens egna arkiv
  • lära dig om människors jordinteraktion och effekter av naturliga faror.
Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningen inom naturgeografi vid institutionen är orienterad mot glaciala processer och kopplingen mellan glaciärer och klimatsystemet. Vi fokuserar också vår forskning på miljöförändringar och geokemiska cykler och dess processer men även forskning kring paleoklimat och landskapsbildning genom olika naturliga sedimentära arkiv.

Studentprofil

Du har en stadig grund att stå på inom geovetenskap och under kandidatutbildningen fick du erfarenhet av fältarbete så väl som laboratorieanalys.

Du kan kritiskt analysera och reflektera över olika problemställningar samt är tillräckligt kreativ och innovativ för att komma på egna idéer. Därtill förväntas du bidra med dina erfarenheter till utbildningen av andra så väl som att du själv förväntas lära dig från andras kunskap och lärdomar.

Framtidens sysselsättning som doktorand kan vara möjligt med möjligheter att knyta närmare kontakter med aktuell forskning i en forskargrupp under examensarbetet. Att börja arbeta efter examen kan också vara något du överväger om du vill tillämpa dina kunskaper inom passande industri och företag. Utbildningen ger dig gott om valmöjligheter för din framtida karriär.

Relaterade program
Miljötoxikologi
Ekosystem och akvatisk ekologi
Meteorologi
Hållbar utveckling

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med kurser gemensamma för alla inriktningar. Den första kursen, Dynamiska geosystem - global förändring, ger möjlighet att utifrån aktuell forskning få en djupgående förståelse av hur olika geosystem fungerar och samspelar, samt hur de för ändras över tid. En kurs inom tillämpad GIS ger relevanta fallstudier för de olika inriktningarna och en kurs i presentation och publicering ger träning i presentationsteknik i form av muntliga och skriftliga rapporter parallellt med kurser I klimatvariationer samt statistik och dataanalysmetoder.

Den andra terminen innehåller kurser I glaciologi och glaciala processer som fokuserar på hur glaciärer fungerar, omformar landskapet och interagerar med klimatsystemet. Den följs av en kurs i geomorfologi som behandlar utvecklingen av Jordens yta på olika tids- och rumsskalor. Parallellt med geomorfologin så ges en kurs i fältmätmetoder i naturgeografi och hydrologi.

Tredje terminen inom inriktningen startar med tre kurser som läses samtidigt. Första kursen fokuserar på miljöförändringar över längre geologiska tidskalor och speciellt på interaktionen mellan klimat och landskap. Den andra kursen undersöker samspelet mellan hydrologiska regimer och samhället och vårt användande av vattenresurser (så som dammar och reservoarer). Den tredje kursen är en seminariekurs som tar upp aktuell forskning och diskussionsfrågor inom naturgeografi och hydrologi.

Terminen avslutas sedan med två parallella kurser där den ena kursen studerar fysikaliska och kemiska egenskaper hos naturlig snö och ekologi och energibalans i snötäckta landskap. Den andra kursen granskar katastrofcykeln (förebyggande åtgärder, förberedelse, respons och återhämtning) i relation till naturolyckor.

Den fjärde och sista terminen innehåller ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Karriär

Inriktningen ger dig kunskap och färdigheter för en karriär som geovetare inom områden så som miljö inom miljöförvaltning och hantering av våra naturliga resurser i privata och offentliga sektorn. Utbildningen ger också goda förutsättningar för en forskarutbildning med påföljande forskarkarriär.

De som tidigare gått programmet arbetar nu hos till exempel Berg AB, SGU och Sweco Environment AB, som geokemister, konsulter och geovetare.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Naturgeografi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1264 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

  • en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier,
  • kandidatarbete i ett relevant ämne,
  • relevanta erfarenheter som till exempel fältarbete, praktikplats, sommarjobb, arbetslivserfarenhet inom geovetenskap, utlandsstudier, arbete i studentkår eller ämnesspecifika föreningar samt kommunikationsfärdigheter,
  • ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt inriktningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare eller programansvarig Abigail Barker

studievagledare@geo.uu.se; abigail.barker@geo.uu.se

018-471 25 07 (studievägledare), 018-471 25 52 (Abigail Barker)

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Programstart och registrering

.

Senast uppdaterad: 2021-03-02