Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå. Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering fördjupar din förmåga att analysera och förstå planeringens utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld.

Om programmet

Samhällsplanering lyfter frågor om platsers fysiska och sociala karaktär, hur individer och grupper förhåller sig till varandra och till sin miljö samt hanterar avvägningar mellan olika intressen. Planering av samhället fokuserar på utveckling där hållbarhetsaspekter är centrala. Insikter från olika kunskapsområden behöver kombineras och inom programmet har du möjlighet att tillägna dig en gedigen påbyggnad inom samhällsplanering med grund i kulturgeografiämnet samtidigt som du också har möjlighet att utveckla ditt lärande genom studier i andra ämnen. Utbildning med inriktning mot samhällsplanering behandlar teoretiska aspekter och empiriska exempel avseende exempelvis fysisk planering, ekonomi, miljö och inkludering.

Planering av samhället bedrivs på flera nivåer. Statliga, regionala och kommunala myndigheter men också organisationer och företag på internationell och nationell nivå behöver kompetens inom sakområden som näringsliv, trafik, miljö, bostäder, regional och lokal utveckling. Att kunna ställa vetenskapligt grundade frågor om hur samhället påverkas av mellanmänskliga relationer samt individers och gruppers relation till sin miljö ger goda förutsättningar för att generera kunskap kring nutida samhällsutmaningar. Genom studier inom masterprogrammet i samhällsplanering tillägnar du dig relevanta redskap för att kunna formulera och besvara sådana frågor.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med kulturgeografi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt sett att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom ämnet kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot vetenskapsteori, metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift.

Återstående 30 hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning samhällsplanering inleds med en termin som omfattar två kurser: Geografins idéutveckling samt Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi. Dessutom läser du två färdighetskurser, som läses av samtliga programdeltagare.

Den andra terminen läser du ytterligare två kurser i ämnet kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering: Städerna och det urbana i en globaliserad värld samt Theoretical and Methodological Perspectives in Economic Geography. Du kombinerar detta med två valfria kurser.

Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Sista terminen skrivs en masteruppsats i ämnet kulturgeografi med inriktning samhällsplanering.

Om undervisningen

Utbildningen består av tematiska kurser och färdighetskurser, samt den avslutande uppsatskursen. I de flesta av de tematiska kurserna är undervisningen i huvudsak uppbyggd kring seminarier. På seminarierna diskuterar studenter och lärare aktuella samhällsfrågor med utgångspunkt i forskningstexter, som studenterna läst i förväg. På så sätt vilar undervisningen på studenternas individuella och gemensamma ansvarstagande. Förutom att ge fördjupade kunskaper utvecklar varje seminarium en eller flera viktiga förmågor så som metodkritik och vetenskaplig argumentation.

I färdighetskurserna utgör de praktiska övningar ett viktigt inslag. De flesta kurser examineras genom aktivt seminariedeltagande och avslutande individuella uppgifter i form av skriftliga promemorior. Tema- och färdighetskurserna förbereder därmed studenten på det avslutande uppsatsarbetet. Förutom den valfria praktikkursen sker undervisningen på campus. På de flesta kurser är det huvudsakliga undervisningsspråket svenska, men inslag på engelska förekommer.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning. Gemensamt för samtliga inriktningar på programmet är förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Du kan genom valet av inriktning, kurser och fördjupningar skaffa dig en utbildning som efterfrågas av såväl myndigheter som intresseorganisationer och företag. Samhällsvetare finns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet till exempel på kommunal och regional nivå.

Samhällsvetare arbetar bland annat med planering och utveckling, ekonomiskt/statistiskt arbete, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet.

De anställningar som du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen/teman och färdigheter. Fördjupningen inom samhällsplanering förbereder dig för ett arbete inom t.ex. stadsplanering, regional utveckling, landsbygdsutveckling, bostads- och integrationsfrågor, omvärldsanalys, internationellt utvecklingsarbete, krisberedskap och hållbarhetsfrågor. En examen med inriktning mot samhällsplanering ger dig möjlighet att arbeta inom såväl privat som offentlig sektor. Fördjupningen ger dig också möjlighet att söka forskarutbildning inom kulturgeografi eller annat forskarutbildningsämne med anknytning till samhällsplanering. Forskarutbildning kan vara utgångspunkt för vidare forskning såväl som för andra anställningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Samhällsplanering

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2009 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kulturgeografi eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp kulturgeografi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Förtur ges till den som har läst samhällsplaneringsprogram på kandidatnivå eller har skrivit C-uppsats i samhällsgeografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta programsamordnare Micheline van Riemsdijk: micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se.

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Programstart och registrering

Registreringsinformation till antagna:

När du blivit antagen behöver du skapa ett studentkonto och sedan registrera dig på Ladok för studenter för att behålla din plats på programmet. Du registrerar dig på programmets inledande kurser som listats nedan:

  • Geografins idéutveckling, 7,5 hp (2KU047)
  • Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap, 7,5 hp (2SC099)
  • Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi, 7,5 hp (2KU042)
  • Kvantitativa metoder, 7,5 hp (2ST106)

Ladok för studenter samt annan viktig information hittar du via Studentingången www.uu.se/student

Antagna måste registrera sig senast 2022-08-22 för att behålla sin plats på programmet. Efter den 22 augusti går platsen vidare till reserv. Registreringen öppnar rent tekniskt när informationen är överförd från antagning.se ca 28 juli 2022.

Information till villkorligt antagna:

Antagen med villkor (VI) blir du om du inte uppfyller kursens specifika behörighetskrav.

Är du villkorligt antagen ska du senast sista registreringsdatum kontakta studier@kultgeog.uu.se för att tacka ja. Senast vid kursstart ska du kunna styrka din behörighet för att bli manuellt registrerad av institutionen.

Information till reserver:

Reservantagning startar 23 augusti. Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Kontakta då studier@kultgeog.uu.se för att bli registrerad.

Programstart: 2022-08-29

Senast uppdaterad: 2021-03-02