Masterprogram i samhällsvetenskap – Digitala medier och samhälle

120 hp

Digitala medier och samhälle, en specialisering inom masterprogrammet i samhällsvetenskap, erbjuder dig avancerade kunskaper och verktyg för att förstå och analysera hur medier formar – och formas av – kultur, utbildning, politik och ekonomi. Du lär dig hur de interagerar med vardagligt, professionellt och socialt liv. Programmet förbereder dig för arbete inom kommunikations- och digitala medieprofessioner, och som forskare.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Målet med programmet är att introducera och utveckla ett kritiskt och reflekterande perspektiv på digitala mediers roll i moderna samhällen med fokus på deras kulturella, ekonomiska, politiska och organisatoriska dimensioner och konsekvenser.

Masterprogrammet ger dig avancerade kunskaper och färdigheter i forskningsmetoder, teorier och etiska resonemang som är viktiga för att undersöka och analysera digitala medier i vardagsliv, yrkesmiljöer och organisationer. Programmet erbjuder också en solid grund och förberedelse för forskarstudier inom medie- och kommunikationsvetenskap, med särskild inriktning mot digitala medier och samhälle.

Programmet erbjuder avancerad kunskap som förbereder dig för karriärer inom den digitala mediemiljön. Utbildningen bidrar till att utveckla kreativa och kritiskt analytiska förmågor som du behöver i framtida karriärer och för att bli en kritisk, etiskt reflekterande och ansvarsfull medborgare, som bidrar till att skapa och upprätthålla öppna och inkluderande samhällen

Studentprofil

Inriktningen digitala medier och samhälle erbjuds på engelska, och är mycket populärt bland både internationella och svenska studenter. Den grupp av 20-30 studenter som varje år deltar i programmet kommer från olika akademiska, kulturella och etniska bakgrunder, vilket ytterligare stärker programmets fokus på inkludering, mångfald och tvärvetenskaplighet.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Det tvååriga masterprogrammet om 120 hp är uppbyggt kring fyra huvudkomponenter, som var och en motsvarar 30 hp. De fyra huvuddelarna av programmet, som relaterar till olika typer av kunskaper, färdigheter och kompetenser är ämneskurser (kurser inom huvudområdet), färdighetskurser, valfria kurser och masteruppsatsen.

En del av programmet utgörs av avancerade ämneskurser om 30 hp som fokuserar på de teoretiska kunskaper och empiriska färdigheter som krävs för att förstå och analysera digitala medier och samhälle.

Den andra delen av programmet består av grundläggande samhällsvetenskapliga färdighetskurser om 30 hp som undervisas tillsammans med de andra specialiseringarna i masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Den tredje delen av programmet erbjuder valbara kurser om 30 hp, vilket gör det möjligt för dig att fördjupa din kunskap och kompetens inom specifika områden. En del av de valfria kurserna är praktikkurser i organisationer eller i forskningsprojekt.

Den fjärde delen av programmet utgörs av masteruppsatsen om 30 hp, där du bedriver självständig akademisk forskning.

Examensarbetet för en ettårig magisterexamen motsvarar 15 hp. Genom att ta ämneskurserna och färdighetskurserna under masterprogrammets första termin och ämneskurserna under andra terminen tillsammans med en 15 hp examensarbete kan du slutföra programmet på ett år.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Masterprogrammet ges i Uppsala och de flesta kurser ges på campus Ekonomikum. Digitala medier och samhälle är en utbildning som helt och hållet ges på engelska. Studenter förväntas därför behärska engelska för akademiskt skrivande, presentation och diskussion.

Utbildningen är akademiskt baserad och är djupt rotad i teori, empirisk forskning och kritiska resonemang. Föreläsningar, workshops och seminarier kombineras bland annat med uppsatser, debatter, självständigt projektarbete som ger eleverna möjlighet att utveckla sina metodiska färdigheter, teoretisk kunskap och kritisk bedömningsförmåga i frågor som rör digital media och samhälle.

Studenterna förväntas kontinuerligt ta ett ökat självständigt ansvar för sina studier under utbildningen, och att gradvis förvärva yrkesrelevanta och forskningsförankrade kunskaper och färdigheter.

Genom att lära dig att förstå och behärska digitala medier och hur de relaterar till vardagliga, kulturella, politiska, ekonomiska och professionella aspekter av livet, får du en utmärkt förberedelse för att arbeta med olika professioner inom det digitala medielandskapet, och som forskare.

Med en masterexamen i samhällsvetenskap med inriktningen digitala medier och samhälle kan du arbeta med utredning och forskning inom verksamheter och projekt som intresserar sig för digitala medier, internet eller informationssamhället. Det finns ett brett område av yrken i den växande sfären av nya medier och kreativa industrier.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • medieanalytiker med fokus på digitala eller sociala medier
  • forskningsledare
  • forskningsadministratör
  • branschkonsult inom digitala mediebranschen eller digital medieexpert i den offentliga sektorn, statliga institutioner, civila samhällsorganisationer, icke-statliga organisationer, internationella utvecklingsorganisationer
  • IKT-konsult
  • politisk expert
  • sociala medier- och kommunikationsexpert inom den offentliga eller privata sektorn.

Många av programmets alumner har efter utbildningen fått jobb inom mediebranschen, som kommunikatörer eller som digitala medie- och kommunikationsspecialister, medan ett antal av kandidaterna har gått vidare till doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin