U-GATE (Get Access To hEalth care)

U-GATE är ett övergripande forskningsprogram som omfattar flera delprojekt. U-GATE syftar till att genom ökad kunskap förbättra tillgång till information och till hälso- och sjukvård för personer med kommunikationssvårigheter efter stroke.

  • Finansiär: Stiftelsen Promobilia, Afasifonden, Strokefonden, Region Uppsala, ALF-medel

Beskrivning

U-GATE är ett övergripande forskningsprogram som omfattar flera delprojekt. U-GATE syftar till att genom ökad kunskap förbättra tillgång till information och till hälso- och sjukvård för personer med kommunikationssvårigheter efter stroke. Inom projektets ram kommer vi att undersöka:

  • I vilken utsträckning personer som fått stroke kan ta till sig muntlig och skriftlig hälsoinformation med respektive utan bildstöd
  • Vilka metoder som används för att bedöma och behandla depression och självmordsrisk hos personer med afasi och i vilken omfattning patientgruppen nås av bedömnings- och stödinsatser.
  • Vilka erfarenheter personer med afasi och deras närstående har av psykisk ohälsa och tillgång till insatser efter stroke

Kommunikativ tillgänglighet vid uppföjning av stroke: Att undersöka och stärka hälsolitteracitet hos personer med kommunikationssvårigheter efter stroke.

Detta doktorandprojekt är ett av delprojekten i U-GATE. Det övergripande syftet är att undersöka hälsolitteracitet bland personer med stroke samt att utvärdera metoder för att stärka den.

Specifika frågeställningar för respektive delstudie är:

  1. Hälsolitteracitet hos personer med stroke – en jämförelse mellan personer med stroke, med respektive utan afasi, och matchade personer utan stroke.
  2. Utveckling och utformning av bildstöd till Post-stroke checklistan och Strokehälsa™ genom deltagande design.
  3. Strokepatienters upplevelse av delaktighet och förståelse i samtal där Post-stroke checklistan med respektive utan bildstöd används.
  4. Vårdpersonalens uppfattning av kommunikationen med patienter vid uppföljning av stroke där Post-stroke checklistan med respektive utan bildstöd används.

Josefin Wångdahl, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Catharina Nygren Deboussard, bihandledare, KI

Projektledare: Ellika Schalling, Monica Blom Johansson
Medarbetare: Camilla Olsson, Malin Bauer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin