Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Sjuksköterskeprogrammet ger dig de verktyg du behöver i din framtida roll som sjuksköterska.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. När du utbildar dig till sjuksköterska är det just omvårdnad och medicin som står i fokus i utbildningen.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby. Teori och praktik följs åt som en röd tråd genom hela programmet. På så sätt ges du möjlighet att direkt omsätta dina kunskaper i praktisk handling. Den praktiska delen av utbildningen är verksamhetsförlagd och du gör den på vårdcentraler, sjukhus och inom kommunernas vård och omsorg. Det är under dessa perioder som du får din yrkesidentitet som sjuksköterska.

En viktig del i ditt arbete som sjuksköterska är kontakten med patienten, att denne känner sig trygg och omhändertagen. I och med att du har många patientkontakter får du ofta svara på frågor, både från patienten och från dennes närstående. Då gäller det att vara både lyhörd och bra på att kommunicera.

 

Målet med utbildningen är att du som legitimerad sjuksköterska ska kunna

  • bedöma patientens hälsotillstånd genom såväl patientens egna upplevelser som objektiva data
  • bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad tillsammans med patienten och där det önskas med patientens närstående
  • ansvara för omvårdnadskompetensen i teamarbetet
  • ansvara för att hålla dig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom ditt yrkesområde

Den legitimerade sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus. Du deltar aktivt i omvårdnadsarbetet samt planerar och leder detta. Fortlöpande bedömer du patientens tillstånd och sköter bland annat medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. I ditt ansvarsområde ingår även att kvalitetsutveckla omvårdnaden.

Examen

Programmet leder till en sjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Nursing) samt en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med vårdvetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Ämnesfördelning

Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap, med inriktningen omvårdnad. Omvårdnad innebär att se människan i ett helhetsperspektiv. Målet med omvårdnad är att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Du får kunskap som bygger på vetenskaplig grund och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt. Du introduceras även till och utvecklar ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som bygger på att observera, bedöma och agera. Du lär dig även om organisation och ledarskap inom sjuksköterskans yrkesområde.

Sammanlagt läser du 105,5-113 högskolepoäng (hp) vårdvetenskap.

Kurserna i medicinsk vetenskap ger dig förutsättningar för studier av hälsobevarande åtgärder, patofysiologi, diagnostik och behandling. Du får kunskap om människokroppens byggnad och funktion, näringslära, folksjukdomar, mikrobiologi och farmakologi. Medicinsk vetenskap läser du sammanlagt 67-74,5 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i samtliga terminer, sammanlagt 54 hp. Under den här delen av utbildningen förenar du dina teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter.

År 1

Det första året är inriktad på människans hälsa och förebyggande av ohälsa, med eller utan diagnostiserad sjukdom. Du får de grundläggande kunskaperna om strategier för att uppnå och upprätthålla hälsa hos individen och i samhället. Din VFU gör du på en vårdcentral samt inom vård- och omsorgsboende för äldre.

År 2

Under andra året är fokus på människans ohälsa, med eller utan diagnostiserad sjukdom. Här breddar och fördjupar du dina kunskaper om omvårdnad och olika sjukdomstillstånd samt utvecklar förmågan till att ge en säker och personcentrerad vård. Sjuksköterskans professionella roll förtydligas i både teori och praktik och VFU sker på sjukhus.

År 3

Det tredje och sista året fördjupar du dina kunskaper om vårdande och vårdens organisation, med fokus på komplexa vårdsituationer och sjuksköterskans arbetsledande, undervisande och rådgivande funktion. Under detta år är självständighet och handlingsberedskap ett prioriterat mål och VFU genomförs inom både öppen och sluten vård. Här skriver du även ditt examensarbete och ett förbättringsarbete av relevans för något du uppmärksammat under VFU. I slutet av utbildningen genomför du nationell kliniskt slutexamination (NKSE) för sjuksköterskeexamen.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands kan du göra det under de senare delarna av din utbildning. Programmet har ett brett samarbete med andra sjuksköterskeutbildningar i Norden samt i flera andra länder inom och utanför Europa. Du kan också delta i kurser med internationell anknytning och inom ramen för dessa göra studiebesök och fältstudier i olika delar av världen.

Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. För dig som väljer Visby som studieort ingår även viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Den praktiska delen bedrivs i nära samverkan med vårdverksamheten vid Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län samt med Region Gotland.

Undervisningen bygger på den starka kopplingen mellan teori och den verksamhetsförlagda utbildningen som du har varje termin. Utifrån verklighetsanknutna situationer och patientfall kommer du att tränas i de färdigheter som en sjuksköterska använder sitt dagliga arbete.

Programmet är utformat för att du som student ska ta ansvar för ditt lärande och aktiveras genom kritiskt analyserande tänkande och problemlösning.

Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, webbaserad undervisning, samläsning mellan Uppsala och Campus Gotland via videokonferens, seminarier, individuellt arbete, arbete i grupp, praktisk färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Som sjuksköterska har du en viktig roll inom hälso- och sjukvården och karriärmöjligheterna är många. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta människor i alla åldrar inom slutenvård, delar av öppen hälso- och sjukvård eller kommunernas vård och omsorg. Arbetsplatsen kan exempelvis vara sjukhus, vårdcentral, vårdboende, hemsjukvård i offentlig eller privat regi.

Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav och ger dig möjlighet att arbeta utomlands.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till specialistsjuksköterska, barnmorska eller exempelvis ta en masterexamen. Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin