Biomedicinprogrammet

180 hp

Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är Biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig. Programmet ger dig en bred medicinsk utbildning och en bra grund för bland annat forskning vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Biomedicinprogrammet är en treårig utbildning som innehåller både praktiskt experimentellt arbete och avancerade teoretiska studier. Programmets huvudtema är människans biologi och du kommer att studera den friska kroppens uppbyggnad och funktion samt få en grundläggande förståelse för våra vanligaste sjukdomar. Biomedicinare arbetar bland annat med att öka kunskapen om de stora folksjukdomarna. För att arbeta med dessa frågor krävs både kunskaper på molekylnivå samt en helhetsbild av människokroppens funktion.

Programmet passar dig som vill ha många karriärmöjligheter inom det mångfacetterade området biomedicin, till exempel inom akademin, Life science-industrin och vid olika myndigheter.

Världens samlade biomedicinska kunskap och forskning utvecklas explosionsartat. Kartläggningen av människans arvsmassa öppnar för nya forskningsfält och behandlingsformer, vilket gör biomedicinområdet extra intressant. Det goda samarbetet mellan universitet och industri inom Life Science i Uppsalaområdet gör Uppsala universitet särskilt lämpat för biomedicinska studier.

Efter examen kan du välja att direkt gå ut i arbetslivet till ett biomedicinskt inriktat företag eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa något av Uppsala universitets masterprogram.

Examen

Programmet leder till en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med biomedicin som huvudområde.

Under den första terminen på programmet läggs grunderna för dina fortsatta studier genom kurser i kemi, biokemi samt cell- och molekylärbiologi.

Kursen cell- och molekylärbiologi, som behandlar många av de processer som styr våra cellers funktioner, fortsätter in i andra terminen. Termin två innehåller också introduktion till statistik och en kurs i vävnads- och utvecklingsbiologi samt anatomi som ger dig kunskap kring människokroppens uppbyggnad.

Under termin tre och fyra behandlas bland annat människokroppens funktionalitet och immunförsvar samt hur vanligt förekommande mikroorganismer fungerar. Det sker genom kurser i metabolism, neurobiologi, fysiologi, medicinsk genetik, immunologi, bakteriologi och virologi.

Under femte terminen får du använda de kunskaper du samlat på dig under tidigare terminer för studier som riktar in sig på olika aspekter av biomedicinsk forskning. Du får till exempel läsa en kurs i hur djur används i forskning och hur man analyserar resultat (data) från experiment och forskningsstudier. Dessutom innehåller terminen en kurs om hur läkemedel verkar i kroppen (farmakologi), samt hur nya läkemedel utvecklas (läkemedelskemi). Femte terminen innehåller även en kurs i professionell utveckling, där du förbereds för kommande arbetsliv genom bland annat studiebesök, projekthantering och ledarskap.

Programmets sista termin inleds med en kurs om hur vanligt förekommande sjukdomar uppkommer och behandlas för att sedan avslutas med ett tio veckor långt examensarbete, vilket ger dig möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt.

Kurser inom programmet

Se programmets utbildningsplan för en detaljerad lista över kurser inom programmet.

Studera utomlands

Inom programmet finns möjligheter att studera utomlands. För information och vägledning om studentutbyten kan studenter vända sig till programmets internationella samordnare.

Biomedicinprogrammet förutsätter studier på heltid. Normalt har du schemabunden undervisning varje dag, ofta i form av föreläsningar och laborationer. Det förekommer även seminarier, demonstrationer och studiebesök.

Många lärare forskar inom det område de undervisar i, vilket innebär att kunskapen som lärs ut är den absolut senaste inom området. Största delen av undervisningen ges på svenska, men nästan all litteratur är på engelska. Under hela programmet får du övning i muntlig och skriftlig framställning.

Efter att ha tagit en kandidatexamen från biomedicinprogrammet läser många vidare på ett masterprogram. Biomedicinprogrammet ger behörighet till många olika masterprogram inom till exempel biomedicin, medicinsk forskning, forensisk vetenskap, molekylär medicin, infektionsbiologi och global hälsa. En examen från ett masterprogram ger behörighet till forskarutbildning.

Personer som läst biomedicinprogrammet arbetar idag inom både privat och offentlig sektor på positioner som till exempel projektledare, laboratorietekniker och kvalitetssäkrare i life science-företag eller forskningsgruppsledare vid akademin. Andra vanliga arbetsområden är inom kliniska prövningar, medicinsk journalistik, rättsmedicinska undersökningar och olika myndigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin