Masterprogram i språk – Finsk-ugriska språk

120 hp

Finsk-ugriska språk är en språkgrupp som utgör den större av två grenar i en mer omfattande gruppering, de uraliska språken. Språken talas av över 20 miljoner människor i ett område som sträcker sig från Norge i väster till Ob-floden i Sibirien i öster, och söderut till nedre Donau i Europa. I masterprogrammet i språk kan du fördjupa dig i något av de finsk-ugriska språken estniska, finska, samiska eller ungerska eller läsa ett finsk-ugriskt språk som du tidigare inte studerat.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Du väljer att fördjupa dig inom ett eller flera av huvudområdena. Det kan vara språk, litteratur, lingvistik med mera.

Genom att välja Masterprogram i språk – Finsk-ugriska språk får du möjlighet att utvidga, befästa och stärka kunskaperna i antingen estniska, finska, samiska eller ungerska. Du har också möjlighet att anlägga ett jämförande perspektiv genom att, som breddning, studera ytterligare ett finsk-ugriskt språk.

Du får specifik kompetens i det ämne du vill specialisera dig i, vilket sker dels genom specifika kurser, dels genom uppsatser på magister- och masternivå. Om du inom programmet väljer att fördjupa dig i ett av de enskilda språken får du fördjupade kunskaper i grammatik och språkfärdighet. Om ditt perspektiv är jämförande får du kunskap om de finsk-ugriska språkens historiska och nutida samband genom jämförande studier.

Oberoende av inriktning lär du dig att anlägga ett vetenskapligt och utredande angreppssätt som du ger prov på i ett examensarbete. Efter programmet kommer du ha en specifik kompetens inom det ämne du valt att fördjupa dig. Du kommer också ha med dig ett vetenskapligt perspektiv med kunskap om hur problemställningar formuleras och utreds.

Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Studierna är forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med finsk-ugriska språk som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för alla inriktningar inom programmet. Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde du väljer att fördjupa dig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läser du kurser inom det egna huvudområdet.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 hp. Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen. Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Du tar själv kontakt med potentiella praktikplatser.

Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

Områden inom vilka det kan finnas ett behov av språkvetare är internationella organisationer, statliga myndigheter, statlig och kommunal förvaltning med mera, liksom institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och specifika grupper. Exempel på arbetsplatser där språktjänster efterfrågas är företag inom förlags- och tidningsbranschen, reklambyråer, näringslivet och turistnäringen såsom ambassader, UD, Regeringskansliet, SIDA.

Beroende på inriktning inom finsk-ugriska språk har du efter din utbildning en kompetens som efterfrågas inom akademin, organisationer och näringsliv. Kunskaper i det språk som talas i ett visst land eller område, samt tillhörande kultur, är kunskap som värdesätts inom företag och organisationer.

I ett europeiskt perspektiv är kunskap i ungerska intressant för företag och organisationer som verkar i eller samarbetar med Ungern och kringliggande ungerskspråkiga områden. Kunskaper i estniska, finska och samiska däremot, är främst efterfrågade bland företag och organisationer som verkar i en nordisk kontext. Finska och samiska är också officiella nationella minoritetsspråk i Sverige, vilket gör kompetens i dessa extra viktig för svenska myndigheter på alla nivåer. Den jämförande inriktningen ger främst en kompetens som efterfrågas inom akademin. Forskning om finsk-ugriska språk bedrivs bland annat i Estland, Finland, Norge, Tyskland och Ungern.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin